Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 31/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 31/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 31/03/2019

Yo^han 18:1-11
Yesu Zuqc Mienh Zorqv

“Yie maiv zeiz oix zuqc hopv yie nyei Die bun yie wuov norm zaanv fai?” (Yo^han 18:11b).

Waac naaic bun meih hnamv: Yesu caux Ninh nyei sai-gorx mbuo bieqc Getc^se^ma^ni huingx zoux haaix nyungc? Maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc yiem naaiv deix qangx ninh mingh haaix? Liuz ninh caux haaix dauh daaih buangh Yesu? Yesu buangh wuov deix ninh hnangv haaix nor? Bide niv zoux cuotv haaix nyungc? Yiem Bide zoux cuotv sic liuz Yesu hnangv haaix nor zoux? Meih hoqc duqv haaix nyungc yiem naaiv diuh gouv?

Yesu hiuv duqv Ninh nyei ziangh hoc taux aqv, Ninh ziouc mingh lorz norm dorngx lengh nyei daux gaux. Yesu caux sai-gorx mbuo jiex wuov ngaanc zipc Kitc^lon Ndoqv, yiem Ye^lu^saa^lem zingh nyei dong bung maengx, yiem wuov maaih norm Getc^se^ma^ni huingx. Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo a’louc daaih naaiv daux gaux. Caux weic zuqc yiem naaic hnoi-nyieqc yiem Ye^lu^saa^lem zingh maaih jiex maiv an bingv nyei njouv nyei zipv, hnangv naaic ziouc maaih mienh yiem ziex norm dorngx daaih camv haic, hnangv naaic yiem zingh mienh gengh nyaux haic. Yaac yiem naaiv norm dorngx, Yesu mbenc ziangx hnyouv zuoqv Yu^ndaa caux yietc zungv lorz Ninh zorqv wuov deix mienh. Ninh nyei hnyouv zungv mbenc ziangx faaux ziepc nzaangc jaax nyei gong miaqv. Yiem dongh Ninh zuoqv mienh zorqv Ninh nyei ziangh hoc, Yesu caux Ninh nyei sai-gorx mbuo daux gaux. Yesu oix sai- gorx mbuo orn hnyouv Ninh zuqc mun, zuqc nzauh weic zuqc Ninh hopv wuov norm zanv im haic, gauh mun hnyouv jiex naaic se zuqc Ninh nyei sai-gorx maaic Ninh.

Taux ziangh hoc, Yu^ndaatc caux Lomaa baeng hnengx jienv dang, naanv jienv douz-baav, dorh jienv wuoqc ginc daaih zorqv Yesu. Wuov deix Lomaa baeng kuv-jaang taux, Yesu ganh cuotv daaih naaic gaax ninh mbuo: “Meih mbuo daaih lorz haaix dauh?” Ninh mbuo dau: Yie mbuo lorz Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu. Yesu gorngv: Dongh yie aqv! (4-5 yiemc). Ninh mbuo yietv haiz Yesu hnangv naaic gorngv, ziouc haeqv ninh mbuo laatc nzaatc mbam nqa’haav maengx mingh (6 yiemc). Naaiv bun cing Yesu maiv gamh nziex fai lorz jauv biaux ninh mbuo. Yesu gengh ndaamv hlo yaac hnyouv dingc zoux bun Yu^ndaatc caux daaih zorqv Ninh wuov deix mienh gengh gamh nziex haic. Yesu bun mbuo buatc Ninh mbenc ziangx hnyouv weic wuov guanh ba’gi yungh, Ninh goux jienv ba’gi yungh yiem Ninh nyei baengh orn, se maiv zeiz kungx goux orqv sin hnangv se liemh goux lingh wuonh caux jienv. Liuz mbuo buatc yiem naaiv Bide gengh qiex beqv, ninh baeng nzuqc cuotv daaih hngaqv domh sai mienh nyei nouh, pai zuqc nouh nyei mbiaauc bung m’normh ndutv mingh. Wuov dauh nouh nyei mbuox heuc Mankatv, mv baac Yesu mbuox Bide, “Zorqv nzuqc ndaauv tapv jienv paiv maah! Yie maiv zeiz oix zuqc hopv yie nyei Die bun yie wuov norm zaanv fai?” (11 yiemc).

Yesu bun mbuo buatc yietc norm nyungc-zeiv mbuoqc caux muangx nzengc, maiv gunv Ninh zuqc hopv wuov zanv se im haic nyei zanv, mv baac Ninh maiv guangc. Yesu Ninh yiem Tin-dorngh njiec baamh gen longc Tin-Hungh nyei mouz deic njoux zuiz mienh, liuz Ninh gengh oix zuqc zoux taux ziangx. Ninh maiv longc wuoqc ginc doix-dekc caux hoic Ninh wuov deix mienh, mv baac Ninh longc daux gaux nyei waac yiem Getc^se^ma^ni huingx tengx Ninh hingh jiex. Ninh zuqc Ninh ganh nyei sai-gorx mbienv hnyouv bun Ninh caux aengx zuqc zorqv, mv baac naaiv deix yietc zungv cuotv daaih nyei sic se doix diuc nzengc yiem Tin-Hungh nyei douc waac mienh douc cuotv nyei waac. Oix zuqc lomh nzoih maaih buonc caux Yesu ndaam jienv ziepc nzaangc jaax weic bun mbuo duqv zipv Ninh nyei njang-laangc dongh Ninh daaih zipv mbuo wuov hnoi.

Meih hnangv haaix mbenc ziangh meih nyei hnyouv yiem aqv lamh taux Ziouv Yesu cuotv seix nyei zipv caux aengx nangh daaih nyei zipv?

O Ziouv Yesu aac, yie laengz zingh Ziouv weic meih buangv hnyouv hopv dongh Zaangc Diex ceix bun wuov norm zanv daaih njoux yie. Tov Ziouv bun yie ziangh haih hiuv meih nyei en-zingh, liuz hnyouv zunh Ziouv nyei kuv fienx caux zuqc daic nyei jauv se weic haaic nyungc bun lungh ndiev mienh taux Ziouv aengx daaih zipv yie.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 36 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top