Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 30/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 30/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 30/03/2019

Yo^han 17:1-26
Yesu Nyei Daux Gaux Waac

“Yie yiem naaiv baamh gen taaih Die, weic zuqc yie zoux ziangx Die paaiv yie zoux nyei gong. Aa Die aah! Tov Die bun yie ih zanc yiem Die nyei nza’hmien aengx taaih yie zoux hlo, hnangv zinh ndaangc maiv gaengh zeix lungh zeix ndau Die taaih yie zoux hlo wuov nor.” (Yo^han 17:4-5).

Waac naaic bun meih hnamv: Yiem Yesu nyei daux gaux waac, Ninh daux gaux bun taux haaix dauh camv? Yesu daux gaux bun ninh mbuo taux haaix nyungc? Weic haaix diuc Ninh hnangv naaic daux gaux? Meih maaih daux gaux bun taux meih nyei doic, gorx-youz, jiu-bang, mienh lunx nyei fai? Meih daux gaux taux haaix nyungc jauv camv?

Maaih mienh camv buatc Yesu daux gaux nyei waac yiem Yo^han 17 se yietc diuh daux gaux nyei jauv mbuoqc horngh jiex yiem ziex buonv-buonv kuv fienx sou. Yiem naaiv diuh daux gaux nyei waac, Yesu bun mbuo zuotc mou-zeiv daux gaux nyei jauv duqv Ziouv muangx, duqv Ziouv a’hneiv, duqv Ziouv dau daux gaux waac.

Jiex gorn Yesu daux gaux bun Ninh ganh, bun Ninh zoux nyei nyung-nyungc maiv zoux ei Ninh ganh mv baac zoux nyei bun mienh taaih Zaangc Diex, caux gorngv mbuox Zaangc Diex Ninh nyei ziangh hoc oix taux (1-5 yiemc). Yesu tov Zaangc Diex bun mienh taaih Ninh, weic zuqc Ninh nyei ziangh hoc taux aqv. Za’gengh zien Ninh duqv zoux nyungc-nyungc mbuoqc horngh nyei sic yiem baamh gen bun Zaangc Diex nyei mbuox duqv njang-laangc, caux hlo jiex nyei njang-laangc Yesu bun Zaangc Diex se Ninh laengz weic zuiz mienh siouc kouc taux daic. Baamh mienh buatc Yesu zuqc daic nyei jauv se Ninh suei mv baac naaiv se Ninh hingh jiex weic zuqc Ninh zungv gorngv ndangc mbuox sai-gorx mbuo, taux da’fam hnoi Ninh aengx nangh daaih, caux Yesu nangh daaih nyei jauv gauh zoux bun Ninh maaih njang-laangc.

Da’nyeic Yesu daux gaux bun Ninh nyei sai-gorx mbuo (6-19 yiemc). Ninh tov Zangc Diex goux longx caux nzaux sai-gorx mbuo cing-nzengc daaih. Yesu hiuv duqv dongh mienh zorqv liuz Ninh liuz, Ninh nyei sai-gorx mbuo ziouc nzanx nzengc hnangv naaic Yesu daux gaux tov Zaangc Diex goux longx ninh mbuo weic bun ninh mbuo aengx gan Ninh, aengx zoux Ninh bun nyei gong yiem naaiv baamh gen. Maiv zeiz kungx daux gaux tov Zaangc Diex goux longx ninh mbuo hnangv mv baac Ninh corc aengx daux gaux tov Zaangc Diex bun ninh mbuo cing-nzengc daaih weic bun ninh mbuo benx cing-nzengc nyei mienh, zorqv sai-gorx cuotv benx lengc jeiv nyei mienh weic zoux Ninh nyei gong.

Da’fam Yesu daux gaux bun jiu-bang caux mbuo yietc zungv, caux bun nqa’haav lai nyei mienh (20-26). Yesu daux gaux bun mbuo yietc zungv dongh diuc hnyouv daaih caux Ninh juangc maengc ziangh hnangv Yesu caux Zaangc Diex juangc maengc ziangh nor, se maiv zeiz caux yiem naaiv baamh gen nyei baamh mienh dongh diuc hnyouv zoux waaic; liuz Ninh aengx maaih daux gaux bun mbuo maaih buonc duqv zipv Ninh nyei njang-laangc yiem nqa’haav lai nyei hnoi. Kaux Yesu daux gaux nyei waac bun sai-gorx mbuo caux bun jiu-bang ih zanc mbuo cingx daaih dongh diuc hnyouv fu-sux Ninh, hingh jiex baamh gen, kaux bangc mbuo cingx daaih souv duqv wuonv caux maaih sienx fim yiem naaiv baamh gen. Yiem naaic baamh mienh cingx daaih hiuv duqv Ziouv. Meih hoqc ei Yesu nyei nyungc-zeiv daux gaux weic bun jiu-bang dongh diuc hnyouv, caux daux gaux bun nqa’haav lai nyei mienh haaix zanc yaac hnamv Ziouv caux maaih hnyouv fu-sux Ziouv nyei fai?

Yiem naaiv diuh setv mueiz nyei daux gaux waac se bun yie caux ninh mbuo juangc maengc ziangh (26 yiemc). Naaiv se duqv Yesu aengx dingc hnyouv gorngv nzunc dongh Ninh aqv lamh nzuonx Tin-dorngh liuz Ninh gorngv: “Yie yietc liuz caux meih mbuo yiem taux baamh gen nyei setv mueiz” (Matv^taai 28:20). Zaangc Diex ceix fuqv bun Yesu daux gaux nyei waac jiex daaih 20 gitv lungh ndiev, ninh corc aengx ceix fuqv mingh taux naaiv baamh gen nyei setv mueiz hnoi.

Meih hnangv haaix nor ziangh cingx daaih horpc Ziouv nyei hnyouv, caux taux meih buangh Ziouv nyei hnoi meih haih gorngv: “Yie yiem naaiv baamh gen taaih Die, weic zuqc yie zoux ziangx Die paaiv yie zoux nyei gong” nyei fai?

O Ziouv aac, yie gengh haiz mun hnyouv dongh buatc Ziouv nyei daux gaux waac hnangv naaic. Tov Ziouv bun yie caux meih nyei jiu-bang zanc-zanc maaih nyiemc zoux fai caux dongh diuc hnyouv weic lomh nzoih fu-sux Ziouv caux zunh meih nyei mbuox jangv jienv mingh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 36 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top