Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 29/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 29/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 29/03/2019

Maako 11:1-10
Yesu Bieqc Ye^Lu^Saa^Lem Zingh

“Weic zuqc Tin-Hungh zoux Hungh gunv gormx lungh ndiev, oix zuqc baaux diuh singx nzung ceng ninh.” (Singx Nzung 47:7).

Waac naaic bun meih hnamv: Yesu bieqc Ye^lu^saa^lem zingh wuov zanc ninh mbuo longc haaix nyungc leiz-nyeic (lễ nghi đón) zipv? Yiem naaic deix leiz-nyeic weic haaix diuc Yesu nyiemc ganh zoux fai? Yesu geh maa-li dorn bieqc Ye^lu^saa^lem zingh orn duqv haaix nyungc yiem meih nyei hnyouv?

Nzengc camv yiem norm-norm guoqv yaac maaih naaiv nyungc leiz-nyeic zipv longc jienv nyei kaeqv mienh: maaih yietc zungv cie gan mingh tengx, maaih ndie setv siqv dimc jienv, aengx maaih hlo haic nyei congx zipv caux zorqv yieqv ninh mbuo nyei kaeqv. Se gorngv maaih deix mienh ninh mbuo oix hiuv duqc naaic se maaih mengh nyei mienh, baaux nzung zaangc lieuc nyei mienh, aqv fai bieiv dorh nyienx mborn lieuc nyei mienh (các vận động viên thể thao), ninh mbuo oix zuqc souv jienv camv norm ziangh hoc nyei zuoqv ninh mbuo oix mangc buatc nyei mienh. mingh zipv nyei mienh haaix zanc yaac mbenc ziangx nzoih qiemx zuqc nyei ga’naaiv maiv gunv kungx duqv buatc ninh mbuo oix mangc nyei mienh (nhìn thấy được thần tượng của mình) yiem I buo buon ziangh hoc.

Yesu bieqc Ye^lu^saa^lem zingh nyei jauv mietc nzengc guoqv dingc daaih nyei leiz-nyeic wuov (đã phá tan những lễ nghi hào nhoáng đó). Yesu mbenc ziangx buatc qiemx zuqc dorh Ninh mingh nyei buonc – kungx yietc dauh maaz-li dorn hnangv. Yietc zungv zipv nyei mienh yaac maiv mbenc ndongc hnangv ndangc ninh mbuo mbenc nyei aqv. Ninh ganh buangv hnyouv zipv Yesu longc dongh ninh mbuo maaih nyei domh lui fai mingh ndeic gaeqv ndiangx-normh yietc dorv yietv dorv nyei daaih dimc jienv jauv div dimc ndie setv siqv nyei bun Yesu jiex.

Weic haaix diuc “Yietc dauh Ziouv” mv baac nyiemc ganh zoux faix ndongc naaic nyei bieqc zingh? Ninh se Ziouv weic haaix diuc Ninh ginv yietc nyungc hungh hec jiex nyei leiz-nyeic (một nghi thức quá đơn sơ)? Da’yietv, Ziouv bieqc zingh longc zaatv ganh nyei hnyouv weic dorh baengh orn kuv fienx mingh bun zuangx mienh. Ziouv maiv zeiz daaih dingc mienh nyei zuiz Ninh se daaih weic bun mienh duqv baengh orn (I^saa^yaa 9:5-6). Da’nyeic, Yesu biux mengh bun zuangx mienh hiuv duqv dongh mienh heuc Me^si^yaa zungv daaih taux hnangv Tin-Hungh nyei douc waac mienh I^li^yaa douc nyei waac nor (Tin Deic Douh 49:10, 11a). Yiem naaic Ninh aengx maaih biux mengh Ninh se Ndaawitv hungh nyei zeiv-fun. Yesu se hungh zungv daaih taux mi’aqv, Ninh hnyouv suonc nyei geh jienv maaz-li nyei dorn daaih hnangv Tin-Hungh nyei douc waac mienh duqv fiev gorngv: “Meih mbuo nyei hungh daaih meih mbuo naaiv, ninh baengh fim nyei yaac duqv hingh jiex. Ninh hnyouv suonc nyei, geh jienv maaz-li daaih, geh jienv maaz-li nyei dorn.” (Se^kaa^li^yaa 9:9b).

Yietc zungv mienh nyei qiex heuc “Ho^saa^naa!” nyei eix leiz se “Njoux yie mbuo yiem ih zanc maah!” naaiv joux waac buatc Singx Nzung 118:25-26. Yiem zingh nyei zuangx mienh gan Yesu mingh. Ninh mbuo zieqv duqv Yesu yaac ceng Ninh gorngv: “Ho^saa^naa! Ceng yiem hlang jiex wuov dauh Tin-Hungh.”

Mbuo nyei Yesu bieqc zingh maiv hnangv yiem naaiv baamh gen zipv ninh mbuo nyei hungh fai baeng bieiv mborqv jaax hingh nzuonx daaih nyei nyei, mv baac yiem naaiv mbuo buatc Ninh se hingh jiex nyungc-nyungc. Yesu se yietc dauh hungh duqv Tin-Hungh longc youh Ninh daaih njoux Ziouv bun zuiz mienh. Ninh hingh jiex nyei jauv se yiem hnyouv se maiv zeiz hnangv mborqv jaax nyei jauv. Yesu hingh jiex nyei jauv se longc hnyouv hnamv mienh hingh jiex nimc win nyei jauv, longc zien leiz hingh jiex zoux dorngc nyei jauv, longc ziangh maengc hingh jiex zuqc daic nyei jauv, longc yietc liuz nyei baengh orn hingh jiex maiv maaih baengh orn nyei jauv. “Ho^saa^naa” Yesu Ninh daaih njoux meih. Meih za’gengh zipv Yesu caux ceng Ninh nyei fai?

O Ziouv Yesu dongh yie buoqc zaangc wuov dauh aah! Yie laengz zingh meih, weic meih cuotv seix njiec baamh gen njoux yie, tov Ziouv bun yie haih ceng meih yiem yie nyei maengc yietc seix.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 35 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top