Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 28/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 28/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 28/03/2019

Yo^han 16:16-33
Youh Nzauh Tiuv Benx Njien-Youh

“Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, meih mbuo oix zuqc nguiz-nguiz nyei nyiemv, mv baac baamh mienh njien-youh, a’hneiv nyei. Meih mbuo oix nzauh, mv baac meih mbuo nyei you-nzauh oix tiuv benx njien-youh.” (Yo^han 16:20).

Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv Yesu gorngv haaix nyungc mbuox sai-gorx mbuo? Sai-gorx mbuo hnangv haaix nor bieqc hnyouv Ziouv Yesu gorngv nyei waac? Weic haaix diuc sai-gorx mbuo nzauh? Ziouv Yesu longc haaix nyungc waac-fangx orn ninh mbuo nyei hnyouv? Meih hnangv haaix nor lorz Ziouv nyei eix weic bun meih nyei seix youh nzauh nyei jauv tiuv benx njien-youh?

Sai-gorx mbuo gengh maiv hiuv Ziouv Yesu gorngv nyei waac, Maiv nangc lauh meih mbuo maiv duqv buatc yie. Nqa’haav maiv nangc lauh meih mbuo aengx duqv buatc yie, zoux bun ninh gengh nzauh, maiv hiuv Ziouv Yesu nzuonx ninh nyei die wuov se haaix nyungc. Ninh mbuo ziouc laanh naaic laanh Ziouv Yesu gorngv nyei waac maaih haaix nyungc eix leiz? Maiv nangc lauh se aengx maaih ndongx haaix lauh? Aengx maaih ziex hnoi aengx maaih ziex hlaax?

Ziouv Yesu hiuv duqv ninh mbuo hnamv nyei jauv, ninh mbuo nzauh, ninh mbuo gamh nziex dongh maiv nangc lauh Ziouv Yesu maiv caux ninh mbuo yiem. Hnangv naaic, Ziouv Yesu maiv mbuox zaqc ninh mbuo, mv baac Ninh aengx jaa deix waac mbuox ninh mbuo mengh baeqc hnangv. Ziouv Yesu gorngv, “aengx maiv nangc lauh” baamh mienh njien-youh weic zuqc ninh mbuo zorqv duqv Ziouv Yesu ding ziepc nzaangc jaax, mv baac sai-gorx mbuo oix zuqc nguiz-nguiz nyei nyiemv. Mv baac sai-gorx mbuo nzauh nyei jauv oix tiuv benx njien-youh weic zuqc sai-gorx mbuo maiv buangh Ziouv dongh Ninh daic, zaangx zouv nyei dorngx, mv baac taux da’fam hnoi Ziouv Yesu aengx nangh daaih cuotv zouv, sai-gorx mbuo ziouc buatc Ninh. Mv baac aengx maiv nangc lauh, Ninh oix nzuonx Tin-dorngh, Ninh aengx bun Singx Lingh njiec yiem sai-gorx mbuo nyei hnyouv.

Ziouv Yesu maiv gorngv m’sieqv zuqc diev mun ninh oix yungz gu’nguaaz nyei jauv se maiv zeiz div bun a’hneiv, mv baac Ninh gorngv naaic zuqc mun nyei jauv “goiv yienc” benx a’hneiv. Naaic dauh fu’jueiv cuotv seix se zoux bun ninh nyei maa zuqc mun, yaac fih hnangv nyei naaic dauh fu’jueiv cuotv seix se bun ninh nyei maa a’hneiv! Naaiv se yietc nyungc sic cuotv yiem mbuo Giduc mienh. Ziouv Tin-Hungh longc naaiv deix hnangv gorngv maiv lamh kaux nyei qangx ceix bun Ninh maiv gaengh mbiaang yaangh nyei sic caux fuqv bun mbuo, weic bun zuqc seix nyei benx hingh jiez daaih, youh nzauh tiuv benx njien-youh daaih. Sai-gorx mbuo nzauh se weic zuqc ninh mbuo maiv zorqv hnyouv za’gengh nyei maungx Ziouv Yesu gorngv nyei waac, ninh mbuo cingx daaih maiv bieqc hnyouv. Yaac fih hnangv yiem mbuo nyei maengc yaangh gan Ziouv mingh nyei ziangh hoc, maaih nzunc baav mbuo maiv bieqc hnyouv Ziouv bun sic cuotv yiem mbuo nyei maengc, liuz mbuo ziouc nzauh, gamh nziex. Mv baac se gorngv mbuo bungx hnyouv Ziouv, daux gaux tov Ziouv tengx mbuo haih mengh baeqc haih hiuv duqv Ziouv nyei eix, mbuo ziouc maiv nzauh yaac maiv gamh nziex daux nzuonx mbuo ziouc njien-youh weic zuqc mbuo zieqv duqv Ziouv nyei mouz deic longx haic yiem mbuo nyei maengc.

Yiem meih nyei maengc yaangh gan Ziouv mingh nyei jauv, maaih haaix nyungc youh nzauh tiuv benx njien-youh nyei fai? Meih gorngv jiex mbuox haaix dauh nyei fai? Meih laengz zingh Ziouv bun meih duqv hnangv naaic nyei fai?

O yie nyei Ziouv Yesu dongh yie buoqc zaangc wuov dauh aah! Tov Ziouv bun yie bungx hnyouv yiem nyungc-nyungc sic, weic zuqc yie hiuv duqv meih maaih longx haic nyei mouz deic yie nyei maengc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 34 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top