Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 27/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 27/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 27/03/2019

I^saa^yaa 44:1-23
Nzuonx Daaih Lorz Ziouv

“Yiem jomc lungh ndiev nyei mienh aac, huin nzuonx daaih lorz yie ziouc duqv njoux, weic zuqc yie se Tin-Hungh yaac maiv maaih ganh dauh.” (I^saa^yaa 44:22).

Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv zoux haaix nyungc bun Ninh nyei baeqc fingx? Aengx yietc nzunc douc waac mienh I^saa^yaa douc waac gorngv taux haaix nyungc miuc-fangx caux zoux miuc-fangx nyei mienh? Dongh meih doqc naaiv douc Ging-sou meih buatc maaih haaix nyungc laengz nyei waac fai haaix nyungc fuqv?

Yiem naaiv douc Ging-sou, aengc buatc yietc nzunc Ziouv laengz waac caux I^saa^laa^en ziepc zuoqv nyei mienh gorngv, Ziouv oix tengx ninh mbuo caux ceix fuqv bun ninh mbuo. Ninh oix dox wuom njiec bun jaang nqaatv nyei mienh (3 yiemc) maaih eix leiz se Ziouv oix ceix fuqv bun I^saa^laa^en mienh nyei orqv sin caux lingh wuonh. Ninh oix ceix fuqv I^saa^laa^en mienh hiangx hnangv miev-ciangv nyei miev nor (4 yiemc). Maiv zeiz kungx yiem Mbaa^mbi^lon nyei mienh nzuonx zipv duqv naaiv nyungc fuqv hnangv, se liemh yietc zungv dongh sienx bungx hnyouv Ninh wuov deix duqv zipv nzengc fih hnangv. Yiem 5 wuov yiemc, gongv maaih camv mienh maiv zeiz I^saa^laa^en mienh nyei mbuox heuc “Yie se Ziouv nyei” Ziouv oix gorngv bun mbuo hiuv ganh fingx mienh yaac duqv longc yie nyei mbuox heuc (7 yiemc).

Ziouv aengx gorngv I^saa^laa^en mienh caux ganh fingx mienh. Ziouv gorngv Ninh se I^saa^laa^en mienh nyei hungh (6 yiemc). Ninh maiv zeiz kungx gunv maanc muotc wuov dauh hnangv, Ninh se yaac dongh njoux I^saa^laa^en mienh wuov dauh. Cuotv liuz Tin-Hungh maiv maaih haaix dauh hnangv Ninh (8 yiemc). Ziouv yaac ndouv wuov miuc-fangx se dongh maaih camv mienh zaangc wuov nyungc miuc-fangx gorngv maiv gaengh cuotv nyei sic (7, 41: 21-24), mv baac naaiv deix miuc-fangx maiv haih zoux duqv weic zuqc ninh mbuo se benx miuc-fangx hnangv, maiv maaih zien. Maiv zeiz kungx wuov deix miuc-fangx maiv maaih lamh longc hnangv se liemh zoux miuc-fangx wuov deix yaac caux jienv maiv maaih lamh longc. Ninh mbuo se hnangv m’zing maengh nyei mienh nor (9 yiemc). Yietc zungv baaix miuc-fangx nyei mienh se Tin-Hungh buatc gamh nziev haic (41:24).

Yiem naaiv douc Ging-sou nyei setv mueiz waac, douc waac mienh I^saa^yaa gorngv cuotv I^saa^laa^en mienh caux zaangc miuc-fangx nyei mienh maiv fih hnangv. Yietc zungv sienx Ziouv nyei mienh se maaih lamh hnamv yiem Ziouv, mv baac zaangc miuc-fangx nyei mienh maiv maaih lamh hnamv yiem ninh mbuo nyei miuc-fangx. I^saa^laa^en mienh ziangh yiem Ziouv nyei njang njang-laangc ga’ndiev, zaangc miuc-fangx wuov deix mienh se yiem ninh mbuo hngongx haic nyei hnamv. I^saa^laa^en mienh nyei zuiz duqv guangc maiv zeiz ninh mbuo nyei zuiz heng, mv baac weic zuqc Ziouv hnyouv ndaauv guangc zuiz bun ninh mbuo. “Oix zuqc nzuonx daaih lorz yie” (22 yiemc) bun mbuo buatc gorngv ninh mbuo duqv Ziouv guangc zuiz dongh ninh mbuo muangx Ziouv nyei waac goiv hnyouv gengh aengx daaih lorz Ziouv.

Maaih haaix nyungc meih oix zuqc goiv hnyouv weic nzuonx daaih lorz Ziouv yiem ih hnoi?

Laengz zingh Ziouv weic zuqc yie benx meih nyei nyei baeqc fingx, weic zuqc yie nyei zuiz duqv Ziouv guangc mi’aqv. Ih zanc corc maaih mienh camv maiv gaengh duqv Ziouv guangc, tov Ziouv bun maaih buonc weic Ziouv nyei kuv fienx gong caux bun yie ziangh nyei maengc haih dorh duqv mienh camv buangh Ziouv yaac aengx duqv Ziouv guangc ninh mbuo nyei zuiz.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 33 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top