Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 26/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 26/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 26/03/2019

I^saa^yaa 43:14-28
Yietc Nyungc Siang-Sic

“Mangc maah! Yie oix zoux yietc nyungc siang-sic, ih zanc cuotv daaih aqv. Meih mbuo maiv buatc fai? Yie oix yiem deic-bung-huaang koi jauv, yaac bun deic-bung-haanz cuotv ndoqv.” (I^saa^yaa 43:19).

Waac naaic bun meih hnamv: Yietc zungv Yu^ndaa mienh yiem I^saa^yaa wuov gitv lungh ndiev bieqc hnyouv “Siang-Sic” Ziouv Tin-Hungh oix zoux nyei se haaix nyungc? Ih zanc mbuo hnangv haaix nor bieqc hnyouv “Siang-Sic” naaiv joux waac? Ziouv zoux jiex haaix nyungc Siang-Sic yiem meih nyei maengc naaiv deix ziex hnoi se haaix nyungc?

Jiex daaih 2000 hnyangx, mbuo ih zanc naaiv deix Giduc mienh yiem goiv yienc nyei lungh ndiev, mbuo duqv hiuv Ziouv jiex gorn zeix lungh zeix ndaau dingc daaih nyei za’eix njoux zuiz mienh (1 Bide 1:19-21) duqv Ging-sou heuc gorngv se gem jienv nyei sic, se gem jienv jiex ziex gitv lungh ndiev aqv. Zaangc Diex longc Ninh nyei dorn daaih njoux zuiz mienh duqv gem jienv liemh Ninh nyei fin-mienh zungv maiv hiuv(1 Bide 1:12). Mv baac naaiv maiv zeiz douc waac mienh kungx douc Tin-Hungh nyei waac mv baac ninh mbuo maiv hiuv Tin-Hungh nyei naaiv deix waac. Maaih deix ninh mbuo gengh maiv hiuv nzengc duqv nzengc ninh douc nyei waac, mv baac ninh mbuo hiuv ninh mbuo zunh nyei gengh maaih eix leiz bun taux ninh mbuo yiem nyei wuov gitv lungh ndiev. Ninh mbuo hiuv duqv Ziouv oix njoux ninh mbuo nyei fingx. Tin-Hungh nyei souc waac mienh hiuv duqv Mbaa^mbi^lon zuqc mborqv mbang. Ninh hiuv duqv Ziouv oix njoux ninh mbuo naaic fingx mienh, mv baac ninh maiv hiuv duqv taux njoux Ziouv Yesu oix daaih njoux lungh ndiev mienh yiem nqa’haav lai wuov norm hnoi se haaix zanc.

Yiem 18 wuov yiemc bun mbuo buatc gorngv zuqc guaatv mingh nyei mienh dingc zuiz gaux soux mouc mi’aqv. Loz leiz-latc, zuiz caux zuqc dingc zuiz jiex nzengc. Ziouv gorngv, mangc maah Yie oix zoux yietc nyungc siang-sic (19 yiemc). Mv baac yiem naaiv nyungc siang-sic se haaix nyungc? Yiem Cuotv I^yipv nyei jauv louc, Ziouv se dongh dorh Ninh nyei baeqc fingx cuotv I^yipv caux dongh I^yipv nyei baeng ndortv koiv-siqv daic wuov dauh Ziouv, Ninh yaac aengx oix zoux ziex nyungc mbuoqc horngc gauh hlo hnangv Ninh zoux bun I^saa^laa^en mienh wuov. Hnangv naaic Ninh cingx daaih heuc I^saa^laa^en mienh maiv dungx jangx jiex daaih nyei sic (18 yiemc), Ziouv oix I^saa^laa^en mienh hiuv duqv gorngv, Ninh oix zoux yietc nyungc siang-sic. Yiem ninh mbuo zuqc guaatv mingh nyei dorngx nzuonx daaih, se cuotv I^yipv nyei da’nyeic nzunc, Yu^ndaa fingx zuqc jiex deic-bung huaang se dongh Ziouv ceix bun ninh mbuo maaih wuom hopv nyei dorngx. Weic Ninh nyei baeqc fingx Ninh zoux cuotv camv nyungc nyei bun mienh ceng Ninh. Yiem nqa’haav lai nyei hnoi aengx maaih nzunc “cuotv I^yipv” da’fam nzunc dongh Me^si^yaa aengx nzuonx daaih zorqv Ninh nyei baeqc fingx gapv zunv (43:5-6) caux aengx liepc jiez yietc cin hnyangx baengh orn yiem baamh gen.

Yietc zungv loz nyei jauv hnangv haaix nor jiex yiem meih nyei maengc? Meih nyei maaih lamh hnamv yiem Ziouv se haaix nyungc?

O Ziouv aac, yie laengz zingh Ziouv weic zuqc yie maaih lamh hnamv se yiem Ziouv. Weic zuqc loz nyei yietc zungv jiex nzengc, ih zanc se benx siang nyei nzengc. Tov Ziouv jaa sienx fim bun yie, weic bun yie nyei maengc haih bun ganh dauh hiuv duqv yietc zungv siang-sic caux maaih lamh hnamv se yiem Ziouv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 32 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top