Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 25/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 25/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 25/03/2019

I^saa^yaa 43:1-13
Maiv Maaih Ganh Dauh Njoux Ziouv Aqv

“Ziouv gorngv, “Meih mbuo se yie nyei zorng-zengx mienh, yaac zoux yie nyei bou, dongh yie ginv wuov dauh, weic bun meih mbuo haih hiuv duqv yaac sienx yie, yaac mengh baeqc yie se Ziouv. Cuotv liuz yie maiv maaih ganh dauh zienh. Zinh ndaangc maiv maaih, nqa’haav yaac maiv maaih. Yie, se yie ganh, zoux Ziouv. Cuotv liuz yie maiv maaih ganh dauh Njoux Ziouv.” (I^saa^yaa 43:10-11).

Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv gorngv haaix nyungc mbuox bun I^saa^laa^en mienh? Ninh mbuo duqv Ziouv heuc zoux haaix nyungc? Maaih haaix nyungc laengz nyei waac caux meih oix zuqc zoux nyei buonc yiem naaiv?

Maiv gunv ninh mbuo zuqc guaatv mingh aengx duqv nzuonx ganh nyei loz-deic-bung, mv baac taux Ye^lu^saa^lem zingh zuqc mborqv mbang yiem 70 Nd.G. wuov zanc Yu^ndaa mienh zuqc bun nzanx mingh camv norm deic-bung, hnangv naaic ziouc maaih mienh hnamv daaih douc waac mienh I^saa^yaa douc nyei waac gongv taux Yu^ndaa mienh aengx duqv nzuonx ganh nyei deic-bung se maiv gaengh cuotv daaih daaih ndongc haaix doix diuc. Jiex daaih camv gitv lungh ndiev, Yu^ndaa fingx aengx duqv nzuonx ninh mbuo ganh nyei deic-bung, taux 1948, dongh Yu^ndaa fingx yiem wuov gitv lungh zuqc Hitv^ler (Hitler) daix guangc camv haic caux dongh naaic deix hnyangx-dauh yiem naaic norm deic-bung gunv baeqc fingx nyei jauv lunc (khủng hoảng chính trị), I^saa^laa^en guoqv cingx duqv liepc jiex. Yiem naaic deix hnyangx-dauh Yu^ndaa cingx daaih buatc douc waac mienh I^saa^yaa douc nyei waac cuotv daaih doix diuc, caux camv Giduc mienh yaac buatc gengh zien nyei. Naaiv deix jauv zoux bun mbuo haih hnamv taux gorngv, hnangv gorngv mbuo corc yiem jienv Loz-nyei laengz ngaengc waac? Maiv zeiz hnangv naaic, weic mbuo zungv yiem jienv Siang-ngaengc waac caux mbuo hiuv duqv Loz-ngaengc yiem ga’ndiev siang-ngaengc waac nyei njang.

Yiem Loz-ngaengc waac, Ziouv haiz zanc yaac biux mengh Ninh nyei hnamv caux zoux hnyouv ndaauv bun I^saa^laa^en mienh maiv gunv ninh mbuo maaih ziex nzunc ngaengc jienv maiv muangx Ziouv nyei waac. Ziouv laengz jienv waac gorngv mbuox I^saa^laa^en mienh, maiv gunv ninh mbuo jiex ndaaih nyei wuom fai yangh douz jiex Ninh oix caux yiem (2 yiemc), weic zuqc Ninh se Ziouv Tin-Hungh, se njoux ninh mbuo nyei Ziouv (3 yiemc), se dongh njoux ninh mbuo nyei orqv sin caux lingh wuonh cuotv loh hmuangx wuov dauh. Yiem Ziouv nyei nza’hmien corc maaih ziex-nyungc mbuoqc horngh nyei sic, dongh mbuo hnamv maiv zaic jiex nyei mbuoqc horngh.

Yiem 9 yiemc, Ninh ndouv yietc zungv maanc guoqv mienh haaix dauh haih gorngv cuotv “ndaangc nyei sic.” Za’gengh zien maiv maaih haaix dauh haih hiuv duqv lorqc, weic zuqc kungx maaih nduqc dauh Ziouv Tin-Hungh hnangv haih hiuv nqa’haav hingh nyei sic. Ziouv heuc I^saa^laa^en mienh tengx Ninh zoux zorng-zengx (10, 12 yiemc). I^saa^laa^en mienh oix zuqc zoux zorng-zengx gorngv cuotv liuz Ziouv maiv maaih ganh dauh zienh hnangv Ninh haih dorh I^saa^laa^en mienh cuotv. Ih zanc mbuo yaac dongh yietc zungv tengx Ziouv zoux zorng-zengx nyei mienh: Mbuo duqv Ziouv heuc mbuo tengx Ninh zoux zorng-zengx mingh jomc baamh gen gorngv kungx Ziouv Yesu ganh hnangv zoux lungh ndiev maanc mienh nyei njoux Ziouv (Gong-zoh 1:8).

Ih zanc meih jang-jang zunh haaix nyungc caux hnangv haaix nor zunh?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie longc hnyouv zingx nyei zunh Ziouv nyei kuv fienx bun zuangx mienh hiuv duqv gorngv kungx Ziouv Yesu ganh hnangv zoux njoux Ziouv njoux lungh ndiev maanc mienh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 31 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top