Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 24/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 24/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 24/03/2019

I^saa^yaa 42:10-25
Haaix Nyungc Bou?

“Ninh nyei ziouv gorngv, ‘Longx aqv. Meih se longx haic, hnyouv zingx nyei bou. Deix baav nyaanh hnangv meih goux duqv ndongc naaic longx, yie oix bun meih goux camv nyei. Gunv bieqc daaih caux yie njien-youh maah!” (Matv^taai 25:21).

Waac naaic bun meih hnamv: Douc waac mienh I^saa^yaa baaux nzung ceng Ziouv hnangv haaix nor? M’zing maengh caux m’normh ndung yiem 19 yiem nyei bou se haaix dauh? Siang-ngaengc waac an nzaangc hniev taux bou nyei jauv hnangv haaix nor? Meih ih zanc se yietc dauh Ziouv nyei haaix nyungc bou?

Biux mengh taux Ziouv nyei bou nyei waac (1-9 yiemc) zoux bun I^saa^yaa baaux nzung ceng Ziouv. Ninh cuotv naaiv diuh nzung nyei mbuo heuc siang-nzung gorngv taux yietc zungv fuqv Ziouv oix ceix bun I^saa^laa^en mienh. I^saa^yaa mangv buatc Ziouv ceix hingh jiex bun I^saa^laa^en mienh. Ninh oix dorh I^saa^laa^en mienh cuotv Mbaa^mbi^lon nyei deic-bung, caux yiem Ninh nyei bou nyei hnoi-nyieqc, Ninh oix dorh I^saa^laa^en mienh cuotv maiv zuqc zuiz nyei limc ndoh.

Yietc joux douc waac mienh cuotv daaih nyei jauv se maaih camv-nyungc za’eix caux cuotv yiem ziangh hoc maiv fih hnangv. Ei douc waac mienh I^saa^yaa biux mengh nyei waac, buatc haiz hnangv “i dauh bou nor”? Jiex liux ziepc zuoqv wuov dauh bou Ziouv gengh buangv hnyouv haic (1 yiemc), se gorngv taux yietc dauh m’normh ndung nyei mienh caux Ziouv (19), naaiv dauh se haaix dauh? Yiem yietc douc ziangh hoc, “naaiv dauh bou” se nuqv taux I^saa^laa^en mienh maiv muangx Ziouv nyei waac. Mv baac naaiv deix jauv maiv zoux bun douc waac mienh douc cuotv nyei waac maiv cuotv yiem yietc norm ka’lengc nyei ziangh hoc. Maiv gunv I^saa^laa^en mienh, Ziouv nyei bou m’zing maengh, m’normh ndung hnyouv ngaengc (18-20 yiemc) caux zuqc ndam zuiz nyei biouv (25 yiemc), mv baac setv mueiz daaih njoux zuiz mienh wuov dauh zungv yiem I^saa^laa^en mienh cuotv.

Ziouv Yesu se I^saa^laa^en dunh yunh nyei mienh, se douc waac mienh, se zoux sai-mienh, caux zoux hungh cuotv seix yiem norm hmuangv doic se Ndaawitv nyei zeiv-fun dongh Yu^ndaa wuov fingx. Yiem Siang-ngaengc, buatc gong-zoh Matv^taai ninh aengx fiev jangv deix Ziouv Yesu se yiem naaiv mienh njiec: S maiv zeiz kungx Ndaawitv njiec hnangv, liemh yiem wuov dauh Mbatc^qe^mbaa; maiv zeiz kungx caux wuov Yu^ndaa, se liemh Taamaa; maiv zeiz kungx caux yietc longx nyei hungh se Yo^si^yaa, He^se^ki^yaa, caux liemh maiv benx nyei hungh se Maa^natv^se, Ammon. I^saa^laa^en bou haih m’zing maengh fai m’normh ndung, mv baac corc yungz cuotv ziepc zuoqv nyei mienh hnangv Maa^li^yaa, Yosepv, I^li^saa^mbetc, Yo^han, Si^me^on caux Hanaa. Naaiv deix yietc zungv se sienx Ziouv longx haic nyei mienh. Mbuo mouz laanh duqv Ziouv heuc mbuo daaih benx ziepc zuoqv zoux kuv sic nyei mienh, se maiv zeiz lueic nyei bou. Mbuo duqv Ziouv heuc mbuo daaih zoux njang bun baamh gen. Mbuo nyei njang yietc hnoi yietc ziux jangv jienv mingh, se maiv zeiz yietc zei sienx sienx lauh dang yietc zei daic jienv njiec.

Meih Ziouv ginv meih benx Ninh nyei haaix nyungc bou?

O Ziouv aac, yie hungh jienv mingh zuqc daic nyei hnoi se dongh zuiz nyei hnoi. Wuov zanc se dongh yie oix zuqc gorngv cuotv yietc zungv yie zoux nyei nyungc-nyungc yiem naaiv baamh gen. Tov Ziouv bun yie ziangh kungx zoux longx nyei sic caux maaih ziepc zuoqv nyei hnyouv mingh taux setv mueiz nyei hnoi duqv haiz Ziouv gorngv: Longx aqv, meih se longx haic, hnyouv zingx nyei bou.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 30 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top