Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 23/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 23/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 23/03/2019

I^saa^yaa 42:1-9
Sai-Mienh, Douc Waac Mienh Caux Hungh

“Ziouv gorngv, mangc maah! Naaiv se yie nyei bou. Yie baav jienv ninh. Yie ginv ninh daaih yie a’hneiv haic ninh. Yie zorqv yie nyei Singx Lingh ceix bun ninh. Ninh oix bun maanc guoqv duqv baengh fim nyei leiz.” (I^saa^yaa 42:1).

Waac naaic bun meih hnamv: “Yie nyei bou” naaiv joux waac Ziouv gorngv taux haaix dauh? Naaiv dauh bou hnangv haaix nor caux zoux haaix nyungc? Yietc zungv naaiv dauh bou zoux nyei buonc goiv duqv meih nyei hnyouv haaix nyungc?

“Naaiv dauh bou” ninh oix bun maanc guoqv duqv baengh fim nyei leiz, duqv zorc longx, weic ninh zuangx lungh ndiev oix duqv bungx nqoi (42:1; 49:3; 52:13). I^saa^laa^en mienh yaac duqv Ziouv heuc zoux Ninh nyei bou (41:8). Maaih mienh maaih lamh hnamv gorngv: “I^saa^laa^en bou” ninh oix dorh baengh fim nyei leiz caux yiem lungh ndiev weic ninh duqv bungx nqoi (42:4,7 yiemc) caux I^saa^laa^en mienh se zoux norm dang weic bun ganh fingx mienh caux Ziouv (6 yiemc). Mv baac se gorngv mbuo zien zorqv daaih fei-fangv nor, mbuo buatc Ziouv gorngv taux yietc dauh zien haic nyei bou. Naaiv se yietc nyungc zien leiz, yietc dauh I^saa^laa^en dunh yunh nyei mienh div zuangx I^saa^laa^en mienh.

Dongh douc waac mienh I^saa^yaa douc naaiv deix waac ninh maiv hiuv duqv naaiv dauh dunh yunh nyei bou se Ziouv Yesu. Njiec nqang daaih Gong-zoh Matv^taai duqv Ziouv nyei Singx Lingh zoux gong yiem hnyouv bun ninh hiuv ninh cingx daaih gorngv Ziouv Yesu (Matv^taai 12:15-21). Ziouv Yesu se zoux dunh yunh wuov dauh sai-mienh bun baamh mienh (Hipv^lu 7:23-27). Ninh liepc baengh fim nyei leiz yiem baamh gen, koiv-nzou nyei mienh yaac zuov jienv ninh nyei leiz-latc (4 yiemc). Ziouv Yesu ganh se “laengz ngaengc waac” dorh daaih bun baamh mienh caux Tin-Hungh (1 Ti^mo^taai 2:5). Ziouv Yesu se zoux njang bun ganh fingx janx caux se dongh Ninh dorh baengh orn bun lungh ndiev mienh. Ninh se zoux Ziouv Tin-Hungh yaac zoux hungh. Ninh yaac dongh douc waac mienh yaac aengx dongh zoux bun wuov deix waac doix diuc nzengc wuov dauh, ninh zoux sai-mienh yaac aengx zoux buov ziec nyei ga’naaiv.

Ziouv Tin-Hungh gorngv, Ziouv Yesu se yie nyei bou ninh oix zunh mbuox m’zing maengh nyei mienh ninh mbuo haih mangc duqv buatc, zuqc zoux doqc nyei mienh haih duqv bungx nqoi, zuqc wuonx loh nyei mienh haih duqv bungx cuotv, naaiv deix yietc gengh oix zuqc cuotv daaih zien (I^saa^yaa 61:1; Lugaa 4:18, 19). Ziouv aengx gorngv, Ninh maiv zorqv Ninh nyei njang-laangc bun haaix dauh (8 yiemc). Ninh nyei njang-laangc oix ziux buangv lungv ndiev mienh se dongh muangx Ninh nyei waac cauc Ninh nyei bou (Yo^han 17:4-5). Tov bun ziangh hoc ceng Ziouv se dongh zoux sai-mienh, douc waac mienh, hungh. Tov meih zaah mangc gaax yiem fatv naaiv deix ziex hnoi naaiv, mangc gaax meih za’gengh muangx Ziouv nyei waac nyei fai caux bun Ziouv nyei waac ziux njang meih nyei fai?

O Ziouv aac, yie gengh oix ceng meih weic zuqc meih dorh yie yiem hmuangx cuotv njang daaih liuz meih aengx ziux jienv njang yie. Tov Ziouv bun yie ziepc zuoqv hnyouv nyei fu-sux meih caux yangh horpc meih nyei jauv. Yie gengh laengz zingh Ziouv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 29 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top