Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 22/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 22/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 22/03/2019

Singx Nzung 119:1-8
Maaih Orn-Lorqc Nyei Mienh

“Da’faanh ninh mbuo zoux nyei jauv maiv maaih dorngx nqemh, se gan Ziouv nyei leiz-latc yangh wuov deix, maaih orn-lorqc.” (Singx Nzung 119:1).

Waac naaic bun meih hnamv: Haaix dauh se maaih orn-lorqc nyei mienh (1-2 yiemc)? Lorz yietc zungv maaih eix leiz aqv lamh fih hnangv (lingc) yiem naaiv douc Ging-sou. Dongh ziepc zuoqv gan Ziouv nyei lingc wuov deix mienh oix duqv haaix nyungc (3,6,7 yiemc)? Meih maaih haix nyungc za’eix goux longx Ziouv nyei leiz-nyeic?

Singx Nzung 119 se yietc zaang ndaauv jiex zaang-zaang ging-sou yiem Singx Nzung caux ndaauv jiex yiem ziangh buonv Ging-sou nyei, se yietc dauh liuz hnyouv taaih Ziouv nyei mienh fiev daaih, ninh yaac dongh yietc dauh maaih camv nyungc za’eix yiem ninh nyei maengc gan Ziouv. Singx Nzung 119 se longc 24 norm Hipv^lu nyei nzaangc-maac fiev daaih, naaiv diuh nzung longc Hipv^lu waac nyei yietc norm nzaangc-maac zoux yietc douc yietc douc nyei nyei nzaangc-gorn. Douc-douc nyei yiemc yaac longc wuov souc nyei nzaangc-maac. Hnangv naaic bun mbuo hungh hec nyei doqc ndortv hnyouv beqv. Naaiv zaang Ging-sou gorngv bieqc taux Ziouv nyei lingc, Ziouv laengz nyei waac bun dongh haaix dauh goux longx Ninh nyei lingc gauh camv.

Naaiv zaang sou nyei jiex gorn waac bun mbuo hiuv duqv yietc laanh mienh duqv zipv Ziouv nyei orn-lorqc se oix zuqc goux longx Ziouv nyei lingc, leiz-nyeic caux Ninh nyei jauv; se dongh yiem mbuo gorngv nyei waac, zoux nyei sic, hnamv nyei jauv yiem mbuo nyei maengc (1 yiemc). Naaiv laanh mienh liuz hnyouv lorz ei Ziouv nyei eix caux muangx Ninh njaaux nyei waac (2 yiemc). Naaiv deix yietc zungv douc-douc Ging-sou maaih gorngv taux Ziouv nyei “lingc” longc nyei waac se: Lorz Ninh wuov deix, kungx yangh Ziouv nyei jauv, leiz-nyeic, yietc zungv lingc, baengh fim nyei leiz. Fiev sou nyei mienh longc naaiv nyungc za’eix fiev an nzaangc hniev nyei bun mbuo hiuv taux Ziouv nyei lingc. Yietc dauh maaih orn-lorqc nyei mienh se maiv zeiz maaih zinh nyaanh ga’naaiv camv, fai maaih mengh daauh yiem naaiv lungh ndiev nyei mienh, fai duqv mienh taaih nyei mienh; mv baac mbuo buatc yiem naaiv maaih orn-lorqc nyei mienh se gamh nziex Ziouv, goux longx Ziouv nyei lingc wuov deix mienh maaih orn-lorqc hnangv.

Haaix dauh maaih hnyouv goux longx Ziouv nyei lingc se ninh maiv oix zoux dorngc Ziouv fai zoux pien Ziouv nyei leiz-latc (3 yiemc). Naaic dauh mienh kungx yangh Ziouv nyei jauv hnangv, ninh maaih baengh orn nyei hnyouv, ninh oix yiem fatv Ziouv. Fiev sou nyei mienh zieqv duqv Ziouv nyei leiz-latc duqv Ziouv bun cuotv daaih bun Ninh nyei naamh nyouz longc dorh ninh mbuo nyei maengc zouc horpc Ziouv (4 yiemc). Mv baac yiem mbuo buatc fiev sou nyei mienh yaac biux mengh taux ninh nyei maengc maaih nzunc baav ninh zuqc suei yiem goux Ziouv nyei lingc nyei jauv maiv duqv ndongc haaix nyei longx (5 yiemc). Yietc laanh mienh zieqv duqv ganh mau nyei dorngx caux weic haaix nyungc cingx daaih zuqc suei nor ninh ziouc longc za’eix lorz jauv henv faux daaih. Naaic dauh mienh duqv Ziouv nyei njang-laangc beu goux jienv, ninh ziouc maiv nyaiv (6 yiemc). Ziouv nyei waac ziouc oix tengx wuov dauh nyei maengc cing-nzengc, yaac aengx buatc Ziouv nyei domh qaqv ninh ziouc longc nzengc hnyouv ceng Ziouv. Setv mueiz yiem naaiv douc Ging-sou, fiev sou nyei mienh gorngv ninh dingc hnyouv goux Ziouv nyei lingc, tov Ziouv maiv dungx guangc ninh dongh ninh mau fai zuqc suei nyei ziangh hoc.

Meih duqv haiz Ging-sou mbuox meih oix zuqc hnangv haaix nor zoux cingx daaih duqv zipv Ziouv nyei orn-lorqc?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie hnoi-hnoi maaih hnyouv hnamv Ziouv camv jienv faux, dingc hnyouv goux longx Ziouv nyei lingc weic bun yie haih duqv Zipv Ziouv nyei orn-lorqc, Ziouv nyei baengh orn, Ziouv nyei njang-laangc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 28 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top