Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 21/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 21/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 21/03/2019

2 Ti^mo^taai 2:22-26
Kuinx Nyei Waac Bun Taux Ziouv Nyei Bou

“Ziouv nyei bou maiv horpc zuqc nzaeng jaax. Daaux nzuonx oix zuqc zoux longx bun zuangx mienh, oix zuqc njaaux longx yaac maaih noic.” (2 Ti^mo^taai 2:24).

Waac naaic bun meih hnamv: Gong-zoh Baulo kuinx Ti^mo^taai caux yietc zungv Ziouv nyei bou oix zuqc simv haaix nyungc caux oix zuqc zoux haaix nyungc? Weic haaix diuc? Ih zanc hnoi, se gorngv yietc zungv Ziouv nyei naamh nyouz ziangh ei Ziouv njaaux nyei waac nor yiem Ziouv nyei jiu-bang ziouc hnangv haaix nor?

Gong-zoh Baulo fiev naaiv zeiv fienx bun Ti^mo^taai, se yietc dauh fu-sux Ziouv nyei mienh. Hnangv naaic Baulo maaih kuinx camv nyungc yiem mbuo seix zaangc mangc duqv buatc nyei jauv bun taux Ziouv nyei bou. Maaih deix mbuo oix zuqc guangc se maiv dungx hnangv mienh lunx mienh nyei hnyouv, simv nqoi mienh nzaeng hngongx haixc nyei sic, maiv dungx nzaeng jaax; yietc zungv oix zuqc zoux nyei buonc se zoux hnyouv longx, maaih sienx fim, maaih hnyouv hnamv mienh, yaac maaih noic.

Mienh lunx mienh nyei hnyouv hanc zoux nyei sic se yietc zungv hienx nyei jauv fai tiux mingh gan ei mienh camv zoux nyei sic, oix siang nyei leiz guangc loz nyei jauv, mv baac maiv zaah mangc naaiv se longx fai maiv longx tengx duqv ninh fai maiv duqv. Yietc nyungc mbuo oix zuqc zoux se biaux nqoi, leih go mingh. Zieqv duqv ganh mau nyei dorngx liuz oix zuqc simv se gauh longx mingh ceng hlo zoux maux setv mueiz daaih ziouc zipv duqv dingc zuiz.

Hnangv naaic oix zuqc guangc nqoi yietc zungv mienh nzaeng hngongx haic maiv maaih eix leiz nyei sic, nzaeng jaa, fai mingh nzaeng ziex nyungc maiv maaih lamh longc nyei jauv weic zuqc naaiv deix yietc zungv sic se zoux gorn bun mienh nzaeng jaax hnangv. Ziouv nyei bou aengx mingh caux jienv zoux naaiv deix sic hnangv haaix nor haih zoux bieiv dorh ninh mbuo. Yietc zei nzaeng camv yietc zei dorh mingh jomc jauv. Weic ngaengc jienv jaav nyei jauv fai jaav nyei fin-saeng caux yietc zungv maiv horpc nyei jauv, Ziouv nyei bou oix zuqc zoux horpc Ziouv nyei hnyouv, goux longx sienx fim, ziangh maaih hnyouv hnamv mienh liemh hnamv win-wangv hnangv Ziouv Yesu njaaux nor, caux mienh nitv doic bun mienh bungx duqv hnyouv mbuo nyei, maaih hnyouv dorh Ziouv nyei naamh nyouz zoux horpc caux maaih noic diev duqv nyungc-nyungc. Dongh longc longx nyei za’eix njaaux longx nyei jauv nor maaih hnoi zuangx mienh liemh doix-dekc caux meih nyei wuov deix bun haaix nyungc se zien leiz bun ninh mbuo horpc zuqc gan, haaix nyungc se ninh mbuo dorngc nyei jauv bun ninh mbuo oix zuqc goiv hnyouv. Se gorngv longc suonc hnyouv hnangv naaic nor njaaux, Ziouv Tin-Hungh oix zoux bun hnyouv ngaengc wuov deix mienh hnyouv mau daaih, bun ninh mbuo zieqv duqv saa^saan nyei koux.

Yietc zungv yiem gu’nguaaic kuinx nyei waac se maiv zeiz kungx liouh bun Ziouv nyei bou hnangv, se liemh taux yietc zungv Ziouv nyei naamh nyouz nzengc. Se gorngv mbuo yietc zungv, Ziouv nyei naamh nyouz ziangh ei Ziouv njaaux nyei waac hnangv Baulo njaaux wuov nor, yiem Ziouv nyei jiu-bang ziouc maiv maaih nzaeng hngongx haic nyei jaax, jaav leiz nyei jauv yaac maiv maaih bieqv duqv, liuz yiem Ziouv nyei jiu-bang gengh zoux ziex-nyungc bun Ziouv nyei mbuox duqv njang-laangc haic. Oix zuqc daux gaux bun Ziouv nyei bou caux liemh mbuo yietc zungv Ziouv nyei naamh nyouz, weic bun Ziouv nyei naamh nyouz yiem jiu-bang ziangh ei duqv Ziouv njaaux nyei waac.

Mbuo ganh zaah mangc gaax mbuo ganh ei naaiv douc Ging-sou Ziouv njaaux nyei waac, buatc mbuo qiemx zuqc zorc haaix nyungc nyei fai?

O Ziouv aac, yie buatc yie gengh maaih camv nyungc zoux maiv gaengh taux. Tov Ziouv zorc yie njaaux yie weic bun yie ziangh nyei seix bun Ziouv nyei mbuox duqv njang-laangc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 27 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top