Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 20/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 20/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 20/03/2019

2 Ti^mo^taai 2:20-22
Longc Duqv Jaaix Nyei Jaa-Dorngx

“Hnangv naaic, oix zuqc simv nqoi, maiv dungx zoux hnangv mienh lunx mienh nyei hnyouv hanc zoux nyei sic. Oix zuqc caux yietc zungv longc cing-nzengc hnyouv heuc Ziouv tengx nyei mienh jienh zoux horpc nyei jauv, sienx longx, hnamv mienh yaac maaih baengh orn.” (2 Ti^mo^taai 2:22).

Waac naaic bun meih hnamv: Yietc norm domh biauv nyei fangx, maiv daan longc jiem longc nyaanh, maiv daan longc ndiangx longc nie se nuqv haaix nyungc? Weic haaix diuc Ziouv nyei biauv maaih deix jaaix maaih deix pou-tong nyei? Zien nyei Giduc mienh oix zuqc zoux haaix nyungc daaih weic benx longc duqv jaaix nyei jaa-dorngx bun Ziouv longc? Hnangv haaix nor zoux cingx daaih zieqv duqv yietc zungv longc ndiangx longc nie yiem jiu-bang?

Dongh gorngv liuz wuov deix i dauh jaav nyei fin-saeng Hi^me^ne^atc caux Fi^le^tatv ninh mbuo njaaux nyei jauv zoux bun mienh nyei sienx fim lunc nzengc (17 yiemc), Gong-zoh Baulo zorqv yietc norm domh biauv nyei fangx longc ziex nyungc jaa-dorngx zoux daaih se maaih longc jiem longc nyaanh, longc ndiangx longc nie zoux. Yiem naaiv diuh waac beiv, yietc norm domh biauv se nuqv taux Ziouv nyei jiu-bang; yietc zungv longc duqv jaaix nyei jaa-dorngx se beiv mbuo zoux nyei kuv sic, nuqv taux zien Ziouv nyei naamh nyouz; aengx maaih longc yietc zungv ndiangx, nie, fai pou-tong se nuqv taux jaav nyei fin-saeng. Ziouv Yesu yaac liepc jiu-bang yiem naaiv baamh gen maaih yietc zungv Ba’gi yungh caux yungh, mv baac taux setv mueiz hnoi Ninh bun nqoi Ba’gi yungh caux yungh. Hnangv naaic maaih njaaux jaav leiz nyei fin-saeng cuotv yiem jiu-bang se Ziouv Yesu duqv gorngv ndangc mbuox mbuo mi’aqv. Yiet nyungc longc jienv yiem naaiv mbuo yietc zungv Giduc mienh oix zuqc ganh lengc jeiv saax ganh cing-nzengc daaih weic bun mbuo biaux ndutv naaiv deix hiuang orqv nyei jauv, wuov dauh ziouc benx longc duqv jaaix nyei jaa-dorngx bun ninh nyei ziouv longc, maaih lamh longc bun ninh nyei ziouv yaac liuz leiz ziangx zoux nyungc-nyungc kuv sic.

Ziouv nyei jiu-bang duqv liepc yiem wuov haic nyei gorn-ndoqv (19 yiemc) bun mbuo hiuv, mv baac ih zanc corc maaih yietc jauv mienh yiem naaiv baamh gen, hnangv naaic mbuo maiv dungx faix hnyouv (không ngạc nhiên) yiem naaiv jauv mienh zoux nyei gong, yiem zoux mv duqv mienh mingh taux jaav nyei mienh; yiem yietv zungv zuiz mienh mingh taux yietc zungv maiv luonx horngc nyei mienh. 22 wuov yiemc njaaux mbuo oix zuqc nyei buonc, se maiv dungx dingc mienh nyei zuiz aqv fai cih guangc maiv benx nyei mienh, weic zuqc naaic deix gong se maiv zeiz mbuo nyei mv baac mbuo oix zuqc caux ninh mbuo yiem taux baamh gen nyutc zeiv jiex, yietc nyungc longc jienv jiex se mbuo oix zuqc daux gaux tov Ziouv bun Singx Lingh dorh jauv mbuo gunv jienv ganh maiv benx longc ndiangx fai nie. Dongh mbuo dingc hnyouv maiv bun mbuo guoqv zuqc maaih uix nyei jauv mbuo ziouc benx jaaix nyei jaa-dorngx, duqv saax cing-nzengc daaih bun Ziouv maaih lamh longc yiem mbuo nyei maengc zoux kuv sic.

Zoux hnangv jaaix nyei jaa-dorngx se maiv zeiz weic ceng ganh mv baac liuc leiz ziangx hnyouv bun Ziouv longc mbuo nyei maengc. oix zuqc bun Ziouv nyei waac nzaaux nzengc meih caux doz buangv mbuo nyei jaa-dorngx benx jiem nyaanh nyei jaa-dorngx bun Ziouv longc. Meih mbuo yiem nyei jiu-bang se hnangv haaix nyungc? Meih qiemx zuqc zoux haaix nyungc daaih bun maaih lamh longc yiem Ziouv caux jiu-bang?

O Ziouv aac, zongc zingh Ziouv weic naaiv zaang Ziouv nyei waac gengh orn duqv yie nyei hnyouv camv haic dongh yie ziex nyungc kouv nyei jauv yiem jiu-bang. Tov Ziouv a’hneiv longc yie yiem nyungc-nyungc kuv sic bun meih nyei mbuox duqv njang-laangc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 26 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top