Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 19/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 19/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 19/03/2019

2 Hungh Douh 6:24-33
Maiv Maaih Guaax Hnyouv Ganh Dauh Mienh Nyei Bieiv

“Oix zuqc betv meih mbuo nyei hnyouv, maiv zeiz betv meih mbuo nyei lui-houx. Nzuonx daaih lorz Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, weic zuqc ninh maaih en-zingh yaac korv-lienh mienh. Ninh maiv qiex jiez siepv, ninh za’gengh! ziepc zuoqv nyei hnamv mienh. Ninh yaac goiv hnyouv maiv bun zuqc domh zeqc naanc.” (Yo^en 2:13).

Waac naaic bun meih hnamv: Ei mbuo buatc naaiv douc fiev ging-sou gorngv nyei nor bun mbuo hiuv duqv I^saa^laa^en mienh nyei hungh zoux hungh nyei jauv. Ei meih I^saa^laa^en mienh nyei hungh nyei mouz deic zorqv lui-houx nyei la’maah ndie-cou bun baeqc fingx buatc zoux haaix nyungc? Zoux bieiv nyei mienh maiv maaih guaax hnyouv ninh nyei baeqc fingx cuotv haaix nyungc biouv? Meih niv meih se zoux nyungc bieiv? Meih zoux ziangx meih zoux nyei gong nyei fai?

Yietc zungv yiem ih hnoi mbuo hoqc nyei naaic zaang gorngv taux I^saa^laa^en mienh nyei Yolam hungh ae yietc dauh hungh maiv maaih hnyouv guaax taux baeqc fingx caux orqv nyei hungh. Da’yietv nyungc se jiex yietc camx taaih baengh liuz maiv hiuv duqv I^saa^laa^en hungh caux Silie nyei Mben Haa^ndatc hnangv haaix liepc ngaengc waac zoux bun Silie nyei hungh aengx daux nqang daaih weih gormx I^saa^laa^en mienh nyei Saa^maa^lie zingh zoux bun I^saa^laa^en mienh ngorc hnaangx kouv haic.

Da’nyeic nyungc se Maaih hnoi I^saa^laa^en nyei hungh yangh zingh laatc gu’nguaaic jiex, maaih dauh m’sieqv dorn heuc I^saa^laa^en nyei hungh mbenc sic yietc dauh m’sieqv dorn caux wuov dauh m’sieqv laengz waac zorqv meih nyei dorn bun mbuo ih hnoi nyanc maah! Njang hnoi nyanc yie nyei. Yie mbuo ziouc zouv yie nyei dorn nyanc mi’aqv. Da’nyeic hnoi yie gorngv mbuox ninh, ‘Zorqv meih nyei dorn bun mbuo nyanc maah!’Mv baac ninh zorqv ninh nyei dorn bingx mi’aqv! Dongh haiz hnangv naaic liuz I^saa^laa^en nyei hungh yaac maiv tengx ninh mbuo mbenc sic, mv baac daux nzuonx naaiv dauh I^saa^laa^en nyei hungh betv ninh nyei lui mbaix aengx qiex jiex jienv ziangv gorngv oix hngaqv E^li^saa nyei m’nqorngv. Naaiv bun mbuo buatc gorngv I^saa^laa^en nyei hungh betv ninh ganh nyei lui se maiv zeiz goiv hnyouv fai heuc wuov deix I dauh waaic haic nyei m’sieqv dorn goiv hnyouv, mv baac ninh biux mengh nouz taux douc waac mienh E^li^saa caux Ziouv Tin-Hungh hnangv.

Da’fam nyungc se dongh hungh diex betv lui wuov zanc zuangx mienh buatc gu’nyuoz wuov yiemc lui benx la’maah ndie-cou se mienh zuqv biux mengh goiv hnyouv nyei lui, mv baac yiem naaiv Yolam hungh bun mienh buatc nyei mv baac ninh maiv goiv hnyouv yietc deix.

Da’feix nyungc se dongh hungh diex daaih lorz douc waac mienh E^li^saa wuov zanc, douc waac mienh E^li^saa heuc naaiv dauh hungh diex zoux daix mienh nyei mienh, weic zuqc ninh se Aa^hapc doqc haic nyei dorn, se dongh daix Ziouv nyei douc waac mienh wuov dauh hungh. Liuz ih zanc ninh dorn yaac aengx oix daix douc waac mienh E^li^saa.

Setv mueiz daaih naaiv dauh hungh se yietc dauh zoux bieiv maiv maaih guaax hnyouv bun baeqc fingx nyei mienh. Mangc jienv aqv lamh ndortv nzengc, baeqc fingx zungv maiv lamh kaux dorngx mv baac hungh diex buatc naaic se maiv zeiz ninh ganh nyei buonc gong aengx hoic naaic se douc waac mienh E^li^saa caux Tin-Hungh zoux nyei buonc gong. Wuov deix mienh gox maiv haih tengx hungh aqv, cingx daaih biaux mingh yiem douc waac mienh E^li^saa nyei biauv.

I^saa^laa^en mienh nyei douh zong bun mbuo buatc, ninh mbuo oix maaih yietc dauh hungh gunv ninh mbuo hnangv ganh fingx janx nyei hungh gunv nor. Ziouv dau ninh mbuo nyei waac bun ninh mbuo duqv maaih nzipc doic nyei hungh gunv ninh mbuo. Se gorngv yietc dauh hungh hiuv duqv gamh nize taaih Ziouv nor ninh mbuo nyei guoqv ziouc duqv baengh orn; daux nzuonx se gorngv taux haaix dauh hungh maiv benx caux zoux orqv sic nor ziouc dorh I^saa^laa^en guoqv mingh zuqc baaic. Yietc dauh zoux bieiv nyei mienh gengh longc jienv haic weic zuqc se gorngv ninh zoux waaic nor ziouc zoux bun yietc zungv zuqc kouv nzengc. Ziouv se cing-nzengc caux ziepc zuoqv nyei Ziouv, mv baac Ninh maiv a’hneiv baamh mienh baamz zuiz caux zoux orqv nyei sic yietc deix, se gorngv haaix dauh zoux bieiv nyei mienh maiv longc ziepc zuoqv hnyouv zoux, mingh gan waaic nyei za’eix, zoux maiv liuz ninh horpc zuqc zoux nyei buonc gong, Ziouv gengh oix dingc wuov dauh nyei zuiz haic.

Gorngv taux mbuo ganh, mbuo mouz laanh mienh yaac zoux yietc dauh bieiv nyei – yiem hmuangv doic, yiem fai fiuv nyei guanh, yietc guanh juangc zoux gong nyei mienh, aqv fai yiem jiu-bang… Tov Ziouv bun mbuo buatc taux mbuo zuqc zoux nyei buonc gong, hiuv duqv goiv hnyouv yiem mbuo zoux dorngc nyei jauv, ziangh seix oix zuqc gamh nziex Ziouv weic mbuo zoux nyei nyungc-nyungc maiv zeiz bun mbuo ganh duqv fuqv se liemh bun taux yietc zungv Ziouv nyei baeqc fingx buangv nzengc Ziouv nyei fuqv caux jienv.

Yiem mbuo zoux bieiv nyei gong, meih qiemx zuqc hnangv haaix goiv hnyouv weic duqv zipv Ziouv bun nyei fuqv?

O Ziouv aac, dongh yie zoux maiv ziangx Ziouv bun nyei buonc gong yiem yie nyei maengc wuov tov Ziouv guangc yie nyei zuiz oc. Tov Ziouv bun yie hiuv duqv gamh nziex Ziouv weic zoux ziangx Ziouv bun nyei gong yiem yie nyei maengc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 25 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top