Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 16/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 16/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 16/03/2019

2 Hungh Douh 6:1-7
Ziouv Zoux Gong Yiem Mbuo Ndorm Muonz Zoux Nyei Pouh Tong Gong

“Tin-Hungh nyei mienh naaic gaax, “Bouv ndortv haaix norm dorngx?”Ninh nuqv bun E^li^saa mangc liuz, E^li^saa ziouc nqen nqanx ndiangx zoi njiec wuov norm dorngx bun wuov zung hlieqv-bouv mbiouh faaux daaih.” (2 Hungh Douh 6:6).

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix diuc wuov deix sai-gorx oix leih wuov norm horqc dorngh jiex wuov maengx Jor^ndaen ndaaih hlen? Tin-Hungh nyei douc waac mienh E^li^saa caux ninh nyei sai-gorx mbuo mingh aengx tengx lorz wuov zung hlieqv-bouv bun ninh nyei sai-gorx mbuo nyei gong bun meih duqv hoqc hiuv haaix nyungc yiem naaiv nyei fai? Hiuv duqv Ziouv guaax hnyouv taux laanh laanh mienh zoux nyei pouh tong gong, meih hnangv haaix nor yiem seix zangc?

Yiem douc waac mienh E^li^yaa caux E^li^saa, ninh mbuo i dauh zoux cuotv camv norm horqc nyei weic njaaux cuotv douc waac mienh bun Ziouv. Yiem naaiv douc Ging-sou fiev jienv gorngv taux douc waac mienh njaaux nyei yiem yietc norm horqc dorngh. Nziex ninh mbuo yiem nyei dorngx ndaau hepc biauv faix hnangv naaic maiv gaux dorngx bun ninh mbuo yiem muangx E^li^saa njaaux, hnangv naaic wuov deix sai-gorx cuotv norm za’eix tov E^li^saa bun ninh mbuo jiex wuov maengx Jor^ndaen ndaaih weic zoux norm biauv gauh jangv deix, yiem naaic nitv ndaaih youc langh youc kuh yiem dongh hoqc sou nyei ziangh hoc. Douc waac mienh E^li^saa dau, “gunv mingh maah” E^li^saa yaac caux jienv mingh nyei. Maaih dauh mienh goix ndiangx wuov zanc, bouv ndutv mingh ndortv njiec wuom. Ziouv longc douc waac mienh E^li^saa zoux mbuoqc horngh nyei sic bun wuov zung hlieqv-bouv mbiouh cuotv daaih, ninh nyei sai-gorx ziouc mingh zorqv.

Naaiv zung hlieqv-bouv se yietc nyungc ga’naaiv longc zoux pouh tong nyei ndorm muonz gong. Wuov zung bouv nduqv ndortv njiemc wuom yaac yietc nyungc sic a’louc buangh yiem mbuo zoux pouh tong nyei gong. Mv baac Ziouv Tin-Hungh corc maaih hmien yiem naaiv deix gong yiem Ninh nyei mienh, maiv gunv faix fai hlo. Mbuo kuv jang duqv hoqc hiuv Ziouv longc Ninh nyei douc waac mienh E^li^saa zorc longx Naa^aa^maan nyei gomh huv baengc longx, mbuo laaic dorngc gamh nziex Ziouv Tin-Hungh kungx guaax hnyouv taux hlo nyei sic hnangv, mv baac yiem naaiv, Ninh maiv la’kuqv yietc dauh E^li^saa nyei sai-gorx gaav mienh nyei bouv daaih goix ndiangx. Naaiv deix mbuoqc horngh nyei sic yaac gorngv taux E^li^saa longc hnyouv fu-sux Ziouv nyei jauv, maiv gunv ninh se yietc dauh Tin-Hungh nyei douc waac mienh, benx domh fin-saeng njaaux yiem horqc dorngh nyei mienh, ninh maaih mengh zoux jiex ziex nyungc mbuoqc horngh nyei sic, mv baac mbuo buatc yiem naaiv ninh yaac mingh caux ninh nyei sai-gorx mbuo goix ndiangx daaih zoux biauv liuz aengx tengx ninh nyei sai-gorx lorz bouv.

Mbuo nzengc camv zorqv Ziouv nyei gong funx beiv pouh tong gong se ganh nyungc fai zorqv hlo nyei sic caux faix nyei sic fun ganh nyungc maiv fih hnangv, aqv fai se gorngv sai-diex nor mbuo zoux gauh longx bun ninh mv baac aengx aiv deix mbuo wuov deix nor cin ninh. Mbuo buatc yiem naaiv Ziouv Tin-Hungh nyei nza’hmien caux E^li^saa nyei nyungc zeiv yietc zungv mouz dauh mienh hnamv Ziouv, maiv gunv gong faix fai gong hlo yietc zungv zoux bun Ziouv nzengc, Ninh funx benx fih hnangv nzengc. Mbuo baamh mienh mangc ninh zoux cuov nyei gong, mv baac Tin-Hungh mangc hnyouv zoux nyei gong. Baamh mienh kungx mangc taux zoux haaix nyungc gong, caux mangc gaax zoux duqv gauh camv fai mv baac Ziouv nor se hnangv naaiv: yiem wuov i dauh mienh yietc dauh zornc duqv biaa waanc zinh caux yietc dauh zornc duqv i waanc zinh yaac duqv Ziouv bun zinh nyei fih hnangv. Ninh se zoux lungh ndiev nyei Ziouv yaac zoux mbuo ndorm muonz zoux nyei pouh tong gong nyei Ziouv. Ba’laac nzauh taux faix nyei sic yiem mbuo nyei maengc weic hnamv laaic Ziouv maiv guaax hnyouv taux faix nyei gong; aqv fai kungx hnamv taux hlo nyei gong mangc faix nyei gong maiv faux mueic, yietc zungv maiv zeiz nzengc, weic yiem faix naaic deix gong yaac maaih Ziouv gunv jienv nyei.

Meih hiuv duqv Ziouv guaax hnyouv taux meih ndorm muonz zoux nyei pouh tong hnangv haaix nor?

O Ziouv aac, tov Ziouv koi nqoi yie nyei lingh wuonh nyei m’zing weic bun yie hiuv duqv Ziouv haaix zanc yaac gunv jienv yie hnoi-hnoi zoux nyei pouh tong gong, hnangv naaic bun yie zoux nyei nyungc-nyungc gong horpc Ziouv nyei hnyouv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 22 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (2)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top