Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 15/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 15/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 15/03/2019

Singx Nzung 118:22-29
Oix Zuqc Hnoi-Hnoi Njien-youh A’Hneiv

“Naaiv se Ziouv liepc daaih nyei hnoi. Yie mbuo oix zuqc yiem naaiv norm hnoi njien-youh, a’hneiv.” (Singx Nzung 118:24).

Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv zoux haaix nyungc mbuoqc horngh nyei sic (22 yiemc)? Naaiv deix mbuoqc horngh nyei sic nuqv taux haaix dauh (Matv^taai 21:42)? Yiem naaiv douc ging-sou mbuox mbuo Ziouv hnangv haaix nor njoux? 27,28 yiemc bun mbuo buatc taux haaix nyungc yiem Ziouv nyei baeqc fingx? Naaic deix waac meih yaac duqv longc gorngv jiex fai?

Yiem 22 yiem mingh, fiev sou nyei mienh longc waac “yie” zoux “yie mbuo” bun mbuo buatc gorngv yietc zungv camv nyei baeqc fingx yiem Ziouv nyei zaangc Tin-Hungh nyei biauv buoqc zaangc Ziouv. Yiem gu’nguaaic Singx Nzung sou 118 maaih gorngv Ziouv nyei mbiauc jieqv buoz zoux ziex nyungc mbuoqc horngh nyei sic. Aengx maaih yietc nyungc duqv fiev yiem naaiv se “Gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la’bieiv, zungv benx an biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm.” Yietc norm maiv maaih ja’zinh nyei la’bieiv duqv yiem zoux biauv nyei mienh an longc jienv jiex nyei dorngx. Ninh zoux gorn-ndorqv caux bangc kaux norm la’bieiv bun zoux zaangc mienh haih zoux duqv norm domh biauv. Se Ziouv Yesu ganh zorqv naaiv yiem Ging-sou yiem Singx Nzung sou 118:22 donh Ninh gorngv bun wuoc deix sai-mienh caux Faa^laa^si mienh. Ninh gorngv waac-beiv biux mengh ninh ganh se wuov norm la’neiv. Maiv gunv Ziouv Yesu zuqc naaic deix nqemh Ninh mv baac Ninh duqv Tin-Hungh bun Ninh yiem longc jienv nyei dorngx se njoux zuiz mienh nyei gong. Ninh benx mbuo mbu’ndongx nyei buoqc zaangc dorngx. Hnangv naaic, njaaux taux duqv njoux nyei gong, fai mbuo zoux nyei nyungc-nyungc jauv yiem mbuo nyei maengc oix zuqc zuotc Ziouv Yesu nyei nyungc zeiv.

Naaiv deix yietc zungv Singx Nzung nyei ziex yiemc Ging-sou bun mbuo buatc Ziouv nyei baeqc fingx za’gengh maaih lamh hnamv yiem Ziouv bun ninh mbuo hingh jiex (24 yiemc). Ninh mbuo zuov jienv yietc norm njien-youh a’hneiv nyei hnoi. Ninh mbuo aengx heuc Ziouv nyei mbuox taux bun duqv njoux nyei hnoi, tengx ninh mbuo zoux duqv ziangx nyei (25). Ninh mbuo baux nzungc ceng njoux mienh wuov dauh, se dongh Tin-Hungh paaiv daaih njoux ninh mbuo wuov dauh (26 yiemc). Naaiv dauh douc waac mienh nyei waac cuotv daaih doix diuc nzengc dongh yietc zungv zuangx mienh cuotv qiex hlo nyei ceng Ziouv Yesu bieqc Ye^lu^saa^lem zingh (Matv^taai 21:9). Taux 28 wuov yiemc se ninh mbuo gorngv cuotv ninh mbuo nyei sienx fim yiem Tin-Hungh: “Meih zoux yie nyei Tin-Hungh. Yie oix dor-ziec meih. Meih zoux yie nyei Tin-Hungh. Yie oix taaih meih weih hlo.” “Weic zuqc Tin-Hungh se hnyouv ndaauv nyei Ziouv; Ninh ziepc zuoqv hnamv mienh taux yietc liuz,” hnangv naaic yiem Ziouv nyei baeqc fingx baux cuotv nyei nzung ceng Ninh oix yietc liuz aengv cuotv maiv dingh. Gomv biauv zaangc mienh nqemh cuotv wuov norm la’bieiv mv baac duqv Tin-Hungh dorh mingh an longc jienv jiex yiem biauv gorqv nyei dorngx. Zeqc naanc, win-wangv weih gormx mv baac ninh mbuo corc maaih lamh hnamv yiem Ziouv oix njoux ninh mbuo. Sienx Ziouv nyei mienh nyei maengc maiv zeiz haih biaux ndutv nyungc-nyungc zeqc naanc, zuqc mienh hoic fai zoux doqc, maaih nzunc baav gengh maiv lamh kaux dorngx taux ndoqv mv baac jiex liuz ziepc nzaangc jaax se aengx nangh daaih maaih njang-laangc nyei maengc. Naaiv nyungc jauv haih tengx mbuo hnoi-hnoi njien-youh a’hneiv nyei yiem Ziouv.

Kaux bangc haaix ndaau meih haih hnoi-hnoi njien-youh?

Laengz zingh Ziouv weic meih njoux njoux yie cuotv dongh maiv lamh kaux jiex nyei dorngx; tengx yaac orn yie nyei hnyouv dongh yie maiv maaih gaux longc fai buangh zuqc youh nzauh nyei ziangh hoc; dongh yie ndorpc nyei ziangh hoc meih ken yie jiex sin; dongh yie dorngc jauv meih yaac daaih lorz yie… Yie laengz liuz hnyouv liuz za’eix caux yie nyei nzuih ceng meih taux yie nyei seix jomc naaiv baamh gen.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 21 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top