Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 14/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 14/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 14/03/2019

2 Hungh Douh 5:19b-27
Mauv Zinh Nyaanh Nyei Biouv

“Jiu-baang nyei mienh gox oix zuqc zoux maiv maaih dorngx daanh nyei mienh… maiv mauv nyaanh” (1 Ti^moTaai 3:2,3).

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix nyungc jauv zoux bun Ge^haa^si longc za’eix nduov duqv Naa^aa^maan nyei zingh nyeic? Ninh dorngc bieqc haaix nyungc zuiz dongh ninh nduov duqv naaic deix ga’naaiv? Cuotv daaih nyei biouv (Hậu quả là gì) se haaix nyungc?

Naa^aa^maan duqv zorc ninh nyei gomh huv baengc longx se yietc diuh longx haix nyei gouv, mv baac aengx borqv jienv mingh nor buatc maiv benx muangx nyei gouv. Tin-Hungh nyei douc waac mienh, E^li^saa nyei bou, Ge^haa^si buatc ninh nyei ziouv ba’laqc korv-lienh Naa^aa^maan, maiv longc yietc nyungc ninh dorh daaih nyei ga’naaiv liuz ninh ziouc yiem hnyouv hnamv zoux bun ninh ganh butv zoih (20 yiemc). Ninh ziouc oix tiux mingh zunc zaaic Naa^aa^maan yaac nduov Naa^aa^maan bun zingh nyeic ninh dorh mingh bingx jienv ninh nyei biauv (21-24 yiemc). Liuz nqa’haav ninh buangh ninh nyei ziouv aengx gorngv baeqc ninh nyei ziouv yietc nzunc (25). Hnangv naaic ninh duqv zipv nyei biouv se zuqc wuov dauh Naa^aa^maan gomh huv baengc jiex ninh (26-27).

Se zoux yietc dauh Tin-Hungh nyei douc waac mienh nyei bou, se yietc dauh fu-sux Ziouv nyei mienh mv baac Ge^haa^si bun zinh nyaanh gunv ninh nyei hnyouv. Se weic ninh nyei hnyouv mauv ninh cingx daaih longc za’eix nduov Naa^aa^maan bun zingh nyeic ninh. Caux yiem naaic gamh nziex jiex se ninh longc Ziouv nyei mbuox daaih ziangv! Weic ninh maaih hnyouv mauv ninh zanc-zanc gorngv baeqc. Ninh gorngv baeqc nduov Naa^aa^maan gorngv se maaih I dauh wuov guangh douc waac mienh nyei mienh lunx daaih, qiemx zuqc zingh nyeic bun ninh mbuo. Ninh longc naaiv nyungc za’eix nduov zuqc Naa^aa^maan, ninh ziouc duqv Naa^aa^maan bun zingh nyeic ninh camv nyei daaih bingx an jienv ninh nyei biauv. Dongh nqa’haav daaih taux ninh nyei ziouv wuov, ninh aengx ngaengc jienv gorngv baeqc ninh nyei ziouv yietc nzunc, maiv gunv hiuv jienv ninh nyei ziouv duqv Ziouv nyei fin-mienh dorh jauv. 27 yiemc buatc gengh gamh nziex haic, cuotv liuz ninh zuqc wuov dauh nyei gomh huv baengc jiex, ninh nyei ndopv mbopv baeqc nyei hnangv sorng liuz Ging-sou aengx bun mbuo hiuv: “Ge^haa^si yiem douc waac mienh E^li^saa nyei nza’hmien cuotv mingh.” Naa^aa^maan se ganh fingx janx duqv Ziouv zorc ninh nyei gomh huv baengc longx yaac yiem hnyouv baengh orn ceng jienv Ziouv nzuonx; daux nzuonx Ge^haa^si se yietc dauh fu-sux Ziouv nyei mienh zuqc mienh nyei gomh huv baengc jiex ninh caux bun hmuangx haic nyei hnyouv gunv jienv ninh nyei maengc.

Longc za’eix nduov duqv daaih nyei zinh nyaanh maiv tengx duqv Ge^haa^si daux nzuonx zuqc hoic ninh nyei sin butv baengc kouv, ganh yiem hnyouv nyaiv haic caux ndortv kuv qangx fu-sux Ziouv Tin-Hungh. Gong-zoh Baulo kuinx nyei dorn Ti^mo^taai oix zuqc njaaux jiu-bang nyei mienh gox fai fu-sux Ziouv nyei gong mienh maiv dungx mauv zinh nyaanh. Naaiv deix njaaux nyei waac yaac fih hnangv njaaux bun mbuo mouz dauh sienx Ziouv nyei mienh oix zuqc ging hnyouv mbunh jienv.

Zinh nyaanh nyei jauv zoux bun meih hnangv haaix nor? Meih hingh duqv jiex ninh nyei fai?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie buangv hnyouv Ziouv ceix bun nyei weic bun yie maiv ndortv bieqc naaiv deix zuiz zoux bun yie nyei maengc waaic.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 20 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top