Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 13/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 13/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 13/03/2019

Lugaa 20:45-47
Ziangh Zien Nyei Maengc

“Oix zuqc faix fim njaaux leiz nyei fin-saeng. Ninh mbuo a’hneiv zuqv lui-ndaauv mingh mingh daaih daaih, mingh wuov hei-horngc oix mienh taaih, zorqv yieqv bun ninh mbuo. Mingh wuic dorngh ninh mbuo ginv longx jiex nyei dorngx zueiz. Bieqc yinh ninh mbuo kungx oix zueiz dieh gorn hnangv” (Lugaa 20:46).

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix diuc oix zuqc faix fim taux njaaux leiz nyei fin-saeng? Ninh mbuo baamz haaix nyungc zuiz? Biouv cuotv daaih hnangv haaix nor? Naaiv deix hoqc nyei jauv tengx duqv haaix nyungc meih?

Yiem naaiv deix buo yiemc Ging-sou, Ziouv Yesu gorngv cuotv mengh nyei mbuo buatc taux naaiv deix njaaux leiz nyei fin-saeng zoux nyei sic se douh ganh caux oix duqv mienh ceng ninh mbuo. Ziouv Yesu kuinx zuangx mienh “Oix zuqc faix fim taux njaaux leiz nyei fin-saeng,” ninh mbuo horpc zuqc ziangh cing-nzengc nyei maengc daux nzuonx ninh mbuo ziangh nyei maengc beih zaqc hnyouv njuoqv, zoux sic maiv zien mv baac yiem “wuic dorngh ninh mbuo ginv longx jiex nyei dorngx zueiz caux yiem yinh ninh mbuo kungx oix zueiz dieh gorn hnangv.” Ninh mbuo maiv zeiz kungx nduov zuangx mienh hnangv, ninh mbuo aengx nduov Ziouv caux jienv. Ninh mbuo maiv jangx: “baamh mienh mangc ga’nyiec beih zaangc, mv baac Ziouv mangc gu’nyuoz hnyouv” (1 Saa^mu^en 16:7).

Ziouv Yesu gorngv hniev nyei bun mbuo hiuv taux I nyungc naaiv deix njaaux leiz nyei fin-saeng. Da’yietv, ninh mbuo longc duqv daaih nyei leiz nduov baeqc fingx. Ninh mbuo nduov “auv-guaav nyei jaa-dingh nyanc” se horpc zuqc ninh mbuo guaax hnyouv tengx nyei mienh, mv baac ninh mbuo maiv tengx aengx mingh zorqv nzengc dongh auv-guaav maaih nyei ga’naaiv. Da’nyeic, ninh mbuo maiv biux mengh Ziouv nyei waac bun zuangx mienh, maiv fungx horpc zuqc daux gaux nyei waac bun Ziouv, mv baac ninh mbuo duqv-eix daux gaux ndaauv maiv laamh longc nyei waac nduov mienh. Ninh mbuo dorh baeqc fingx mingh taux zuqc daic nyei dorngx weic bun baeqc fingx maiv hiuv duqv ninh mbuo zoux dorngc nyei zuiz se hnangv maiv hiuv taux Ziouv Yesu se ninh mbuo nyei njoux Ziouv nor.

Ziouv Yesu nzutv zunv yiem setv mueiz nyei waac gorngv: haaix dauh ziangh hnangv naaic se “zuqc dingc zuiz gauh hniev jiex.” Yiem wuov dieh gorn nyei yinh wuic se benx zuqc dingc zuiz nyei dorngx.

Hungx jienv ziepc nzaangc jaax mingh, Ziouv nyei naamh nyouz oix zuqc zaah mangc gaax ganh mangc gaax mbuo za’gengh gamh nziex Ziouv yiem mbuo zoux nyei nyungc-nyungc gong nyei fai? Meih mbuo nyei za’gengh maaih biux mengh hnamv, zaatv ganh njiec daaih fu-sux Ziouv hnangv Ziouv Yesu zoux jiex daaih nyei fai?

Meih zieqv duqv meih ganh corc aengx maaih haaix nyungc maiv gaengh zoux taux nyei fai?

O Ziouv Yesu aac, tov Ziouv korh lienh yie. Tov Ziouv guangc yie nyei zuiz, tov Ziouv bun yie ziangh nyei maengc zien nyei bun Ziouv caux zuangx mienh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 19 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top