Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 12/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 12/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 12/03/2019

Lugaa 20:41-44
Ziouv Yesu Se Haaix Dauh?

“Ndaawitv heuc ninh zoux Ziouv. Wuov nyungc, Giduc hnangv haaix nor haih zoux Ndaawitv nyei zeiv-fun?” (Lugaa 20:44).

Waac naaic bun meih hnamv: Meih hnangv haaix nor dau Ziouv naaic nyei waac? Weic haaix diuc Faa^laa^si mienh maiv sienx Ziouv Yesu? Meih niv, ei meih gorngv Ziouv Yesu se dongh haaix dauh?

Ei I^saa^yaa 110:1 caux Ye^le^mi 23:5, yietc zungv njaaux leiz-latc nyei fin-saeng, yietc zungv domh sai mienh bieiv caux yietc zungv wuov zanc nyei zuangx mienh ei ninh mbuo pouh tong sienx nor gorngv Giduc fai ninh mbuo heuc Me^si^yaa wuov se oix zuqc benx Ndaawitv hungh nyei zeiv-fun. Yiem naaiv douc Ging-sou naaiv, Ziouv Yesu longc yietc joux waac naaic naaic ninh mbuo, weic haaix diuc mienh gorngv Giduc se Ndaawitv hungh nyei dorn (eix-leiz se zeiv-fun), liuz yiem Singx Nzung sou se yietc buonv sou ninh mbuo sienx gorngv Giduc se Ndaawitv heuc zoux Ziouv. Naaiv se dongh ninh mbuo aqc duqv bieqc hnyouv jiex nyei dorngx.

Ziouv Yesu oix bun ninh mbuo mengh baeqc naaiv deix sic: Me^si^yaa se dongh ziangh jienv nyei Tin-Hungh, hnangv naaic Ninh cingx daaih duqv heuc Ndaawitv hungh nyei Ziouv, mv baac yiem baamh mienh nyei orqv sin, ninh se Ndaawitv hungh nyei zeiv-fun (Lomaa 1:3). Dongh ninh mbuo hnamv taux Giduc se Ndaawitv hungh nyei dorn nor, ninh mbuo zuangx baeqc fingx ziouc bungx hnyouv naaiv dauh haih njoux ninh mbuo Lomaa hungh nyei buoz ndiev, mv baac Ziouv Yesu oix dorh ninh mbuo mingh caux yietc liuz nyei hungh, se lingh wuonh nyei hungh dongh njoux baamh mienh wuov dauh.

Zinh ndaangc hnoi Faa^laa^si mienh, njaaux leiz nyei fin-saeng caux yietc zungv sai mienh ndortv hnyouv camv haic weic zuqc ninh mbuo hiuv duqv Ziouv Yesu se maiv zeiz dongh ninh mbuo oix zuqc zuov wuov dauh hnangv naaic ninh mbuo ziouc nqemh Ziouv Yesu. Wuov nyungc ih jaax hnoi mbuo gorngv Ziouv Yesu se dongh haaix dauh? Ziouv Yesu za’gengh zien se meih nyei njoux Ziouv fai?

Ziouv Yesu yiem jauv hungh jienv ziepc nzaangc jaax. Ninh zuqc siouc kouv ndongc naaic se weic mbuo, mbuo mouz dauh mienh oix zuqc jangx taux Ziouv Yesu siouc kouv nyei jauv yiem ziepc nzaangc jaax, Ziouv yaac oix mbuo dauh-dauh ganh maaih buonc ndam jienv mbuo nyei ziepc nzaangc jaax gan Ninh mingh. Meih muangx Ziouv Yesu njaaux nyei waac nyei fai?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun zien nyei bieqc hnyouv hiuv duqv Ziouv se yie nyei njoux Ziouv weic bun yie haih liuz hnyouv caux ziepc zuoqv nyei zoux ei Ziouv nyei waac.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 18 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top