Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 11/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 11/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 11/03/2019

Lugaa 20:27-40
Wuov Bung Daic Nyei Jauv

“Tin-Hungh se mienh nangh mienh nyei Tin-Hungh, maiv zeiz daic mingh nyei mienh nyei Tin-Hungh, weic zuqc ei Tin-Hungh mangc, yietc zungv se ziangh jienv nyei.” (Lugaa 20:38).

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix diuc naaiv deix yietc zungv Saa^ndu^si mienh hnangv naaic nor naaic Ziouv? Ziouv Yesu njaaux aengx nangh daaih nyei jauv maiv doix ih zanc ziangh nyei maengc hnangv haaix nor? Meih hnangv haaix nor ziangh dongh meih hiuv duqv meih se siang-yungz daaih nyei mienh?

Aengx yietc nzunc Ziouv Yesu zuqc zoux hoic Ninh wuov deix mienh longc Nzamc Leiz-latc 25:5 naaic Ninh: se gorngv maaih maaih siec muoz-dorn. Dorn-hlo dorng jienv jaa, maiv maaih fu’jueiv, ninh daic mi’aqv. Da’naix longc nyaam-guaav aengx daic mi’aqv. Maiv maaih fu’jueiv. Lauv Saan aengx longc gau, daic mi’aqv. Naaiv deix siec muoz longc jiex nzengc, yaac fih hnangv nyei maiv maaih fu’jueiv, ziang naaic daic mi’aqv. Zoux gau, nqa’haav wuov dauh m’sieqv dorn yaac daic mi’aqv. Hnangv naaic, mienh daic mingh, taux nangh daaih wuov hnoi, wuov dauh m’sieqv dorn funx haaix dauh nyei auv?

Naaiv jauv Saa^ndu^si mienh se maiv sienx mienh daic mingh aengx haih nangh daaih yiem njiec nqaang (Gong-zoh 23:8). Ninh mbuo kungx sienx gorngv maaih 5 buonv Mose fiev nyei Ging-sou hnangv, mv baac ninh mbuo gorngv yiem naaiv deix 5 buonv Ging-sou maiv buatc Mose gorngv taux mienh daic mienh aengx haih nangh daaih nyei jauv. Ziouv Yesu bun ninh mbuo buatc ninh mbuo hnamv dorngc nyei jauv caux ninh mbuo naaic nyei waac, ninh mbuo oix zoux bun Ziouv nyei qaqv naangv mingh. Aengx naangh daaih nyei jauv maiv zeiz aengx fan yietc zungv cuotv daaih hnangv yiem baamh gen wuov (Sự sống lại không phải là tái thiết những gì ở trần gian), mv baac se Ziouv nyei mbuoqc horngh qaqv bun Ziouv nyei mienh duqv goiv yienc siang daaih. Gong-zoh Baulo beiv ih zanc mbuo nyei sin se hnangv Zuqc biopv nyei sin se aqc mangc. Nangh daaih nyei sin se nzueic nyei. Zuqc biopv nyei sin se mau. Nangh daaih nyei sin se henv. Zuqc biopv nyei sin se orv sin. Nangh daaih nyei sin se Singx Lingh bun maaih maengc nyei sin. Se gorngv maaih orv sin, ziouc maaih Singx Lingh bun maaih maengc nyei sin (1 Ko^lin^to 15:35-49). Wuov nyungc Ziouv maiv maaih gaux qaqv bun daic mingh nyei mienh aengx nangh daaih caux ceix bun ninh mbuo duqv norm siang-sin yiem siang-dorngx fai?

Ziouv Yesu njaaux bun mbuo hiuv yiem aengx nangh daaih nyei sin caux yietc zungv cuotv daaih nyei jauv maiv doix hnangv yiem naaiv baamh gen. ninh jaa waac hniev nyei gorngv Tin-Hungh se mienh nangh mienh nyei Tin-Hungh, maiv zeiz daic mingh nyei mienh nyei Tin-Hungh (38 yiem). Ziouv Yesu yiem jauv hungx jienv mingh ziepc nzaangc jaax mv baac Ninh se “Tin-Hungh nyei dorn nangh nyei mienh.” Hungx jienv mingh ziepc nzaangc jaax nyei maengc se maiv zeiz zuqc baengc fai hnangv wuov ninh mbuo gorngv wuov dauh auv hmuangx haic nyei gouv; ninh nyei mouz deic se maiv zeiz daic mv baac se nangh daaih, yaac dongh laaic nyungc Ninh oix mbuo yietc zungv dauh-dauh mienh guaax hnyouv nyei.

Se gorngv daic mingh wuov bun nyei jauv maiv nangh daaih hnangv Saa^ndu^si mienh gorngv nyei nor, ih zanc camv haic sienx nyei mienh sienx nyei jauv se dorh ninh mbuo taux daic nyei dorngx hnangv. Ziouv oix Ninh nyei baeqc fingx hungx jienv mingh duqv siang-maengc nyei jauv yiem nqa’haav lai wuov, weic bun ninh mbuo ziangh nyei maengc yiem naaiv baamh gen buatc maaih lamh longc.

Hnangv naaic mbuo gengh hiuv duqv daic mingh aengx haih nangh daaih nyei jauv haih tengx duqv meih haaix nyungc yiem ih zanc nyei maengc nyei fai?

O Ziouv Yesu aac, yie ceng haic meih Ziouv, se njaaux yie mbuo hiuv duqv siang-maengc ndongc haaix nyei jienv bun yie mbuo wuov dauh. Tov Ziouv bun yie hungx jienv mingh duqv siang-maengc yiem nqa’haav lai wuov, weic bun yie ziangh nyei maengc yiem naaiv baamh gen buatc maaih lamh longc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 17 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top