Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 10/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 10/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 10/03/2019

Lugaa 20:20-26
Hungx Jienv Mingh Ziepc Nzaangc Jaax

“Yesu ziouc gorngv, “Haaix nyungc Lomaa Hungh nyei, oix zuqc bun Lomaa Hungh. Haaix nyungc Tin-Hungh nyei, oix zuqc bun Tin-Hungh.” (Lugaa 20:25).

Waac naaic bun meih hnamv: Yietc zungv zaah naaic waac nyei mienh longc naaiv nyungc waac naaic naaic Ziouv Yesu se weic haaix nyungc mouz deic? Ziouv Yesu oix gorngv haaix nyungc dongh Ninh dau wuov deix mienh yiem 24,25 yiemc? Meih maaih haaix nyungc goiv yienc nyei jauv dongh meih hnamv taux Ziouv Yesu laengz siev maengc weic meih ih hnoi?

Yietc zungv sai mienh caux njaaux leiz nyei fin-saeng oix daix haic Ziouv Yesu mv baac yaac gamh nziex zuangx mienh, hnangv naaic ninh mbuo ziouc paaiv zaah naaic waac nyei mienh mingh lorz qangx nduov Ziouv Yesu gorngv dorngc waac. Naaic gaax Ziouv Yesu cuotv nzou-zinh bun Lomaa hungh se dorngc mbuo nyei leiz nyei fai? Se gorngv Ziouv Yesu dau gorngv dorngc nyei nor ninh mbuo ziouc dingc Ziouv Yesu nyei zuiz benx ngaengc Lomaa hungh guoqv nyei leiz, se gorngv dau gorngv maiv dorngc nor ninh mbuo ziouc dingc Ziouv Yesu nyei zuiz benx ceux lunc nyei mienh. Ziouv Yesu dau nyei waac yiem (24,25 yiemc) Ninh jaa waac hniev nyei yiem naaiv bun mbuo buatc zieqv duqv lingh wuonh caux baamh gen nyei, jiu-bang nyei caux hungh jaa nyei. Mv baac yiem naaiv deix ziangh hoc, Ziouv Yesu kuv jaang yiem jauv hungx mingh ziepc nzangc jaax. Dingc hnyouv hungx jienv mingh ziepc nzaangc jaax yiem Ziouv Yesu nyei maengc se weic Ninh hnamv baamh mienh Ninh ganh laengz siev maengc; mv baac yiem naaic yietc zungv sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng oix zorqv Ninh ding yiem ziepc nzaangc jaax weic ninh mbuo oix duqv douh ganh nyei nza’hmien. Hnangv naaic, Ziouv Yesu dau nyei waac aengx maaih ganh nyungc mouz deic caux jienv, weic zuqc Ninh hiuv duqv wuov deix mienh nyei mbienv-mbeux (23 yiemc), Ninh cingx daaih gorngv “Haaix nyungc Lomaa Hungh nyei, oix zuqc bun Lomaa Hungh. Haaix nyungc Tin-Hungh nyei, oix zuqc bun Tin-Hungh.”

Ziouv Yesu hungx jienv ziepc nzaangc jaax se weic mbuo nyei zuiz weic bun mbuo Ninh lengc jeiv nyei baeqc fingx, duqv dorh Ziouv nyei fangx caux duqv Ziouv nyei Singx Lingh nqaapv yienx yiem hnyouv. Hnangv naaic mbuo oix zuqc benx maaih nyungc zeiv longx nyei baeqc fingx weic bun Ziouv nyei mbuox duqv njang-laangc. Meih oix zuqc maaih buonc biux mengh siev maengc nyei hnamv hnangv mbuo nyei Ziouv Yesu nor dorh duqv camv dauh maiv gaengh hiuv duqv Ziouv Yesu nyei mienh daaih zipv kuv fienx.

Zinh nyaanh caux minc zinh nyei jauv se hnoi baav yiem naaiv baamh gen hnangv, mv baac lingh wuonh nyei jaa’zinh se yietc liuz. Meih nyei maengc hungx jienv mingh Tin-dorngh nyei jauv aqv fai?

O Ziouv aac, yie zongc zingh meih nyei hnamv longx haic bun yie. Tov Ziouv njaaux yie haih hungx jienv ziepc nzaangc jaax mingh, guangc duqv yietc zungv guei baamh gen nyei ga’naaiv nqa’haav nqaang, bun yie nyei maengc zoux nyei nyungc-nyungc bun Ziouv nyei mbuox duqv njang-laangc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 16 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top