Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 09/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 09/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 09/03/2019

Maa^laa^ki 2:13-16
Hienx Caux Leih Cai-Doix Nyei Zuiz

“Se maiv zeiz wuov dauh nduqc dauh Tin-Hungh bun ninh mbuo benx yietc dauh fai? Liemh sin liemh hnyouv yaac ninh nyei maiv zeiz? Ninh weic haaix diuc bun ninh mbuo benx yietc dauh? Weic zuqc ninh oix ninh mbuo maaih gan longx Tin-Hungh nyei naamh nyouz. Weic naaiv oix zuqc faix fim gunv jienv meih mbuo nyei hnyouv. Maiv dungx bun haaix dauh maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun dongh hnyangx-jeiv lunx nyei ziangh hoc duqv daaih nyei auv.” (Maa^laa^ki 2:15).

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix diuc Ziouv maiv buangv hnyouv zipv zuangx baeqc fingx fong horc nyei ga’naaiv? Dongh ninh mbuo naaic, “Ziouv weic haaix diuc maiv zipv” Ziouv hnangv haaix nor ninh mbuo? Weic haaix diuc Ziouv gorngv Ninh nzorng haic guangc auv nyei mienh? Hnangv haaix nor zoux cingx daaih simv duqv ndutv naaiv deix jauv?

Yiem naaiv douc Ging-sou, douc waac Maa^laa^ki gorngv hemx Ziouv nyei baeqc fingx baamz zuiz maaih hienx, guangc auv mingh caux ganh fingx baaix zienh nyei mienh dorng jaa. Dongh Ziouv maiv buangv hnyouv zipv ninh mbuo fongc horc ga’naaiv se weic ninh mbuo zoux bun naaic deix yietc zungv fongc horc nyei ga’naaiv maaih uix, liuz ninh mbuo aengx mingh zaah naaic Ziouv: “Ziouv weic haaix diuc maiv zipv?” Yiem naaiv deix hnyouv ngaengc nyei mienh nyei nza’hmien Ziouv gorngv cuotv ninh mbuo zoux nyei yietc zungv zuiz se weic zuqc ninh mbuo maiv ei jienv laengz nyei ngaengc waac zoux (14 yiemc). Ziouv nyei waac bun ninh mbuo buatc jiex gorn Ziouv liepc dorng jaa nyei jauv, se gorngv Ziouv bun leiz hnangv naaic nor Ninh jiex gorn zungv zeix duqv camv dauh auv bun Aa^ndaam fai camv dauh nqox bun Haa^waa, mv baac Ziouv oix yungz cuotv daaih nyei yietc zungv cing-nzengc nyei fun-faqv hnangv naaic Ziouv cingx daaih zeix nduqc dauh m’jangc dorn caux nduqc dauh m’sieqv dorn hnangv (15 yiemc). Cing-nzengc nyei jaa yiem Ziouv se kungx longc nduqc dauh auv nduqc dauh nqox caux ziepc zuoqv hnyouv yietc liuz bun doic, njiec nqang duqv nyei fu’jueiv cingx benx Ziouv nyei. Dongh Ziouv gorngv nzengc ninh mbuo zoux nyei zuiz Ziouv aengx gorngv: “Yie nzorng haic leih cai-doix nyei sic” weic zuqc leih cai-doix nyei sic se ngaengc Ziouv nyei lingc.

Ih jaax hnoi hienx caux leih cai-doix nyei jauv gengh camv, baamh mienh mangc piex taux Ziouv liepc dorng jaa nyei jauv, ziangh ei ninh mbuo ganh nyei za’eix fai hanc nyei jauv, ziangh maiv maaih nyungc zeiv nzueic bun ninh mbuo nyei fun-faqv aqv. Nzauh jiex se naaiv deix jauv yaac maaih yiem mbuo Giduc mienh nyei! Maiv gunv ninh mbuo longc ziex cin nyungc waac dau nzaeng mv baac hienx caux leih cai-doix nyei jauv se dorngc Ziouv, weic ninh mbuo zoux maiv ziangx dongh ninh mbuo yiem Ziouv nza’hmien, zuangx jiu-baang mienh nza’hmien caux i bung domh mienh nyei nza’hmien laengz nyei ngaengc waac; da’nyeic daaih ninh mbuo zoux dorngc Ziouv nyei lingc gorngv yiem: “Hnangv naaic ninh mbuo maiv zeiz i dauh aqv. Benx yietc dauh hnangv. Weic naaiv, Tin-Hungh gapv daaih nyei cai-doix, mienh maiv dungx caeqv nqoi” (Matv^taai 19:6). Liemh baamh mienh maiv dungx caeqv, hnangv naaic wuov dauh nqox, wuov dauh auv se haaix dauh hnangv haaix nor la’guaaih dingc leih cai-doix, hienx nyei jauv?

Dorng jaa nyei jauv se maiv zeiz kungx wuov deix i dauh dorn sieqv nyei buonc gong hnangv se liemh wuov fingx mienh nyei ziex doic nyei buonc gong caux jienv. Oix zuqc za’gengh longc hnyouv daux gaux tov Ziouv tengx mbuo lorz cai-doix haih lorz duqv horpc ndaangc, yaac oix zuqc taaih dorng jaa nyei leiz, zaangv jienv ganh maiv mingh hienx fai leih cai-doix nyei jauv. Ei meih mbuo weic haaix diuc yiem jiu-bang corc maaih mienh hienx fai leih cai-doix nyei jauv? Meih nyei buonc gong se oix zuqc zoux haaix nyungc tengx bun naaiv deix jauv maiv yiem jiu-bang?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie buatc hienx fai leih cai-doix nyei jauv Ziouv youz haic nyei sic, tov Ziouv bun yie haih taaih dorng jaa nyei leiz, ziepc zuoqv bun yie nyei auv. Tov Ziouv bun yie nyei maengc caux yie nyei hmuangv doic zanc-zanc zoux horpc Ziouv nyei hnyouv, yaac maaih nyungc zeiv nzueic bun njiec nqang nyei fu’jueiv ziouv aah.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 15 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top