Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 08/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 08/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 08/03/2019

Singx Nzung 118:15-21
Haaix Zanc Yaac Maaih Njien-Youh Nyei Qiex

“Muangx maah! Yiem kuv mienh nyei ndopv-liuh maaih njien-youh caux hingh jiex nyei qiex aengv cuotv gorngv, Ziouv nyei mbiaauc jieqv buoz tengx hingh jiex.” (Singx Nzung 118:15).

Waac naaic bun meih hnamv: Naaiv douc Singx Nzung sou bun mbuo hiuv haaix nyungc taux Ziouv? Ziouv weic haaix nyungc mouz deic cingx daaih dingc Ninh hnamv haic nyei mienh? Meih duqv buangh jiex Ziouv dingc meih nyei zuiz nyei fai? Meih duqv Ziouv mbuox heuc oix zuqc hnangv haaix goiv yienc taux naaiv deix jauv?

Naaiv douc Singx Nzung sou bun mbuo hiuv duqv buo nyungc yiem Ziouv. Ninh se hlo jiex nyei Ziouv (15-16). Ziouv dongh zeix lungh ndaau nyei Ziouv, maiv maaih haaix nyungc Ninh gunv maiv duqv fai zoux maiv hingh. Yiem naaiv lungh ndiev maiv maaih haaix nyungc kouv jiex ndangc bun Ninh. Ninh se tengx mbuo hingh jiex nyei Ziouv, nyungc-nyungc yiem douh zong nzueic jiex se yiem Ninh zeix daaih. Se kungx Ziouv nduqc dauh hnangv haih zoux duqv naaiv deix yietc zungv hlo nyei sic bun Ninh nyei baeqc fingx maaih njien-youh nyei qiex aengv cuotv. Yiem bungx hnyouv Ziouv nyei mienh nyei biauv haaix zanc yaac maaih hingh jiex nyei qiex aengv cuotv (15 yiemc).

Da’nyeic nyungc Ninh se baengh fim caux cing-nzengc nyei Ziouv (18-19 yiemc). Ziouv Ninh maiv liouh zuiz fai oix zuiz caux orqv nyei jauv. Baamh mienh zoux dorngc nyei jauv ninh mbuo ganh oix zuqc ndam dorng zuiz nyei biouv. Liemh Ninh hnamv nyei jiex nyei mienh baamz zuiz Ninh yaac dingc zuiz jienv nyei. Ndaawitv hungh duqv Ziouv Tin-Hungh hnamv jiex mv baac dongh ninh baamz zuiz ninh yaac oix zuqc ndam dorng ninh nyei zuiz nyei biouv.

Da’fam nyungc Ziouv se dongh korh lienh mienh wuov dauh (18-21). Fiev sou nyei mienh bun mbuo buatc Ziouv dingc ninh nyei zuiz jienv nyei mv baac maiv bun ninh zuqc daic. Ziouv dingc mbuo nyei zuiz bun mbuo gamh nziex Ninh, zoux bun guangc orqv nyei jauv, goiv hnyouv nzuonx daaih zoux horpc Ninh, bun mbuo aengx duqv zipv Ninh nyei fuqv. Hipv^lu 12:6 gorngv hnangv naaiv: “Weic zuqc Ziouv mborqv njaaux ninh hnamv nyei mienh, ninh zipv haaix dauh zoux dorn, ninh yaac longc biaav fitv.” Hnangv naaic fiev sou nyei mienh ceng Ziouv, zongc zingh Ziouv weic Ziouv dingc liuz ninh nyei zuiz, ninh ziouc duqv njoux.

Tov bun ga’nyiec nyei mienh duqv haiz meih nyei biauv haaix zanc yaac maaih aengx hingh jiex nyei qiex, liemh Ziouv dingc zuiz nyei ziangh hoc liuz. Tov Ziouv bun mbuo yaac duqv gorngv: “Yie ziouc maiv daic mv baac duqv ziangh jienv yaac zunh Ziouv zoux nyei sic” (17 yiemc). Meih duqv Ziouv mbuox oix zuqc goiv hnyouv caux guangc yietc zungv zoux nyei sic, gorngv nyei waac, hnamv nyei se dongh yietc zungv maiv benx nyei jauv guangc yiem ih hnoi mingh. Meih zoux haaix nyungc bun cing (thái độ nào) dongh Ziouv dingc meih nyei zuiz?

O Ziouv aac, yie njien-youh haic weic zuqc yie duqv benx maaih qaqv, cing-nzengc jiex, buangv nzengc hnyouv hnamv mienh wuov dauh nyei naamh nyouz. Zien yie duqv buangh jiex ziex nyungc Ziouv zoux nyei mbuoqc horngh yiem yie nyei maengc caux duqv Ziouv dingc jiex yie nyei zuiz. Tov Zaangc Diex dorh yie yaangh ziangx meih nyei jauv, bun yie hiuv duqv zipv meih nyei en caux njien-youh nyei yiem Ziouv yietc liuz.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 14 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top