Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 07/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 07/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 07/03/2019

Matv^taai 5:27-30
Hienx Auv Hienx Nqox Nyei Zuiz

“Maiv dungx hienx auv hienx nqox.” (Cuotv I^yipv 20:14).

Waac naaic bun meih hnamv: Haaix dauh se dongh hungh hec hienx auv hienx nqox nyei mienh? “Buatc” caux “hanc” yiem Matv^taai 5:27-28 maaih haaix nyungc eix-leiz? Hnangv haaix nor zoux cingx daaih hingh jiex hienx auv hienx nqox caux yietc zungv hanc maiv horpc nyei jauv?

Yiem douh zong mbuo buatc camv dauh maiv gunv zoux hungh fai zoux bieiv yaac maaih hienx nyei jauv camv. Maiv gunv ninh mbuo gunv yietc norm guoqv ndongc haaix jaangv fai maaih lingc ndongc haaix nyei hlo mv baac ninh maiv hingh jiex hnyouv hanc nyei jauv. Yietc nyungc hlo jiex nyei zuiz yiem ih jaa hnoi se maiv gunv maaih jienv nqox fai auv mv baac corc mingh hienx dauh fai leih cai-doix, hienx dorn hienx sieqv, liemh jiu-bang gu’nyuoz yaac maaih gunv zoux gunv camv jienv faaux aqv. Ninh mbuo zoux gau ziangx naaic guen mi’aqv maiv jangx taux se benx zuiz aqv. Ninh mbuo ziangh ei ganh nyei hnyouv caux ei naaiv lungh ndiev waaic haic nyei hnyouv, zorqv ninh mbuo nyei maengc bieqc hienx nyei jauv ziex-nyungc waaic haic nyei za’eix (eix leiz maaih camv dauh dorn juangc dauh sieqv hienx fai camv dauh sieqv juangc dauh dorn hienx…). Yiem naaiv sic cuotv daaih maaih ziex nyungc waaic nyei jauv: Maaih deix yungz duqv fu’jueiv daaih yaac hiuv duqv haaix dauh se ninh mbuo nyei dae, fai cuotv ziex-nyungc baengc, aqv fai hienx liuz maaih sin daaih ziouc mingh heuc ndie sai zorqv bungx guangc mingh, naaiv deix jauv yaac camv jienv faaux.

Ziouv Yesu njaaux naaiv deix zuiz yiem Mat^taai 5:27-28: “Meih mbuo haiz jiex loz-hnoi njaaux mienh naaiv deix waac, ‘Maiv dungx hienx auv hienx nqox.’ Mv baac ih zanc yie mbuox meih mbuo, haaix dauh buatc dauh m’sieqv dorn yaac haiz hanc, se dorngx yiem hnyouv hienx liuz aqv.” “Buatc” wuov joux waac nyei eix-leiz se zorqv mangc jienv yietc dauh sieqv gengh haiz oix duqv seix mueiz haic aqv. “Hanc” wuov joux waac nyei eix-leiz se oix yietc nyungc dorngc leiz-latc, fai baamz zuiz ei ganh nyei hnyouv aqv. Ziouv Yesu maiv zeiz kungx gorngv taux mbuo zoux cingx daaih maaih zuiz mv baac liemh kungx yiem hnyouv hnamv hnangv zungv dorh mienh mingh zoux zuiz.

Hnangv haaix nor zoux cingx daaih hingh jiex hienx caux yietc hanc nyei jauv? Ziouv Yesu njaaux gorngv, Hnangv naaic, se gorngv meih nyei mbiaauc bung m’zing nduov meih baamz zuiz, oix zuqc gueix guangc. Meih nyei sin waaic fangx corc gauh longx meih nyei ziangh sin zuqc ndortv deic nyuoqc. Gorngv hnangv meih nyei mbiaauc jieqv buoz bun meih baamz zuiz, oix zuqc hngaqv guangc. Zoqc jieqv buoz corc gauh longx meih nyei ziangh sin zuqc ndortv deic nyuoqc (29-30 yiemc). Mbuo maiv dungx bieqc dorngc hnyouv oc, liemh mv maaih m’zing fai mv maaih buoz zaux nyei mienh yaac haih hienx nyei, yiem naaiv Ziouv oix njaaux mbuo gorngv za’gengh oix zuqc guangc nzengc taux naaiv deix yietc zungv waaic nyei jauv. Se gorngv mbuo corc dorh jienv naaiv nyungc maengc, mbuo nyei m’zing yietc buatv hnangv ziouc dorh buoz zaux mingh zoux waaic sic aqv. Hnangv naaic se meih maiv guangc nor zaaih fai nziouv deix ninh zungv dorh meih mingh baamz zuiz aqv. Ziouv aengx gorngv zoqc jieqv buoz fai zoqc norm m’zing corc gauh longx meih nyei ziangh sin zuqc ndortv deic nyuoqc. Hnangv naaic meih maiv oix zuqc dingc zuiz yietc liuz nor oix zuqc borngz taux hingh naaiv deix yietc zungv jauv.

Ziouv nyei naamh nyouz oix zuqc goux longx cing-nzengc simv nqoi gorngv nyei waac fai buangh nyei mienh haih zoux bun mbuo ndortv bieqc hienx nyei jauv. Dingc hnyouv nqemh maiv zoux dongh maaih mienh heuc meih mbuo caux ninh hienx waaic maiv horpc nyei jauv. Bun Ziouv nyei waac yiem buangv meih mbuo nyei hnyouv weic bun meih mbuo mangc nyei caux zoux nyei muangx Ziouv dorh.

Maaih haaix nyungc yiem meih za’gengh oix zuqc gaatv guangc dangx mingh fai? Se gorngv maaih nor oix zuqc guangc dangx aqv, Ziouv Ninh oix ceix fuqv bun meih.

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie gamh nziev taux hienx nyei jauv caux bun yie za’gengh guangc dangx naaiv deix jauv, tov Ziouv bun yie ziangh nyei maengc cing-nzengc caux horpc meih nyei hnyouv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 13 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top