Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 06/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 06/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 06/03/2019

Tin Deic Douh 11:1-9
Ceng Hlo

“Ninh mbuo aengx gorngv, “Daaih maah! Mbuo ceix norm zingh yaac ceix norm fanh taapv hlang taux gu’nguaaic lungh, bun mbuo maaih mengh dauh yaac maiv zuqc bun nzaanx buangv lungh ndiev.” (Tin Deic Douh 11:4).

Waac naaic bun meih hnamv: Baamh mienh ceix naaiv norm Mbaa^mben fanh taapv nyei mouz deic se weic haaix nyungc? Ziouv hnangv haaix nor zoux bun naaiv norm Mbaa^mben fanh taapv? Maaih haaix nzunc maiv bungx hnyouv Ziouv mv baac bungx hnyouv mienh? Tov meih gorngv cuotv.

Jiex liuz mbiungc suiv iemx, Noyaa nyei zeiv-fun aengx hiangx jienv faaux, ninh mbuo aengx juangc nduqc nyungc waac gorngv, waac-eix fih hnangv nzengc. Naaiv se yietc nyungc gauh hungh hec bun ninh mbuo jiu tong nyei jauv, caux laanh tengx laanh, aengx caux dongh diuc hnyouv yiem buoqc zaangc Ziouv nyei jauv. Mv baac ninh mbuo longc Ziouv bun ninh mbuo ngaic nyei jauv daaih ceix jiex Mbaa^mben fanh taapv! Ninh mbuo ziouc laanh gorngv mbuox laanh (3 yiemc) mv baac ninh mbuo maiv naaic Ziouv caux maiv lorz Ziouv njaaux ninh mbuo! Ninh mbuo naanv nie-zun caux longc ndau-ndiev nyouh haic nyei zung daaih ceix Mbaa^mben fanh taapv!

Mbaa^mben fanh taapv zoux weic ninh mbuo nyei mouz deic (4 yiemc). Da’yietv se hlang taux gu’nguaaic lungh! Maiv zeiz taux fatv Ziouv mv baac se ngaengc Ziouv. Ninh mbuo ganh oix bangc ninh mbuo nyei za’eix se gorngv aengx maaih mbiungc suiv iemx ninh mbuo maiv zuqc daic! Ninh mbuo maiv sienx Ziouv caux ninh mbuo nyei ong-taaix Noyaa liepc nyei ngaengc waac. Da’nyei ninh mbuo gorngv: bun ninh mbuo maaih mengh dauh: ninh mbuo maiv zeiz zoux bun Ziouv nyei mengh duqv njang-laangc kungx zoux bun ninh mbuo duqv mengh hnangv. Da’fam, Ziouv bun lingc ninh mbuo oix zuqc maaih fu’jueiv camv yiem buangv lungh ndiev mv baac daux nzuonx ninh mbuo oix zorqv daaih gapv zunv yiem Mbaa^mben fanh taapv maiv bun nzaanx buangv lungh ndiev.

Mv baac Ziouv nyei hnyouv gengh ndaauv haic, Ziouv maiv bun ninh mbuo zuqc dingc zuiz hnangv naaic Ninh ziouc njiec daaih zoux bun ninh mbuo nyei waac lunc nzengc zoux bun ninh mbuo maiv haih zoux aqv. Naaiv norm zoux maiv gaengh ziangx nyei zingh se Mbaa^mben, eix leiz se lunc nzengc, njiec nqang daaih se Mbaa^mbi^lon maaih mengh nyei zingh.

Maaih hnyouv ceng hlo caux maiv sienx Ziouv laengz nyei waac hnamv cuotv ceng hlo, weic bun duqv maaih mengh, baamh mienh mbenc hnyouv ngaengc dongh zeix ninh mbuo daaih wuov dauh. Maiv bungx hnyouv Ziouv, baamh mienh huin mingh bangc ganh nyei za’eix fai ganh diuh za’eix. Zoux maux nyei jauv dorh mienh mingh zuqc mietc, ceng hlo bun mienh zuqc ndorpc (Cong-Mengh waac 16:18). Mbuo oix zuqc simv nqoi naaic deix yietc zungv orqv nyei jauv.

Hnangv haaix nor zoux weic bun yietc zungv ceng hlo zoux maux nyei jauv maiv yiem meih nyei hnyouv?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie hnoi-hnoi hiuv Ziouv camv jienv faaux weic bun yie haiz zanc yaac sienx kaux Ziouv caux maaih hnyouv zatv ganh njiec muangx ei Ziouv bun nyei lingc, bun yie zoux nyungc-nyungc kungx bun nduqc dauh nyei mbuox duqv njang-laangc hnangv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 12 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top