Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 05/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 05/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 05/03/2019

Tin Deic Douh 4:1-10
Dongh Meih Qiex Jiex Nyei Ziangh Hoc Meih Oix Zuqc Bun Paaiv

“Se gorngv “Meih mbuo qiex jiez, maiv dungx qiex jiez daaih baamz zuiz.” Yaac maiv dungx ziangh hnoi qiex jiez taux mba’hnoi ndortv. Yaac maiv dungx bun mienv nyei hungh maaih qangx bieqc.” (E^fe^so 4:26-27).

Waac naaic bun meih hnamv: Kaa^in hnangv haaix nor zoux dongh Ziouv maiv buangv ninh fongc horc nyei ga’naaiv? Ziouv mbuox haaix nyungc ninh? Weic haaix diuc ninh daix ninh nyei youz? Dongh qiex jiex ziangh hoc meih nzengc camv zoux haaix nyungc?

Maiv zeiz haaix zanc qiex jiex se baamz zuiz, maaih deix qiex jiex weic horpc nyei jauv hnangv Ziouv Yesu qiex jiex haic huin naaiv bung, huin wuov bung, mangc ninh mbuo. Ninh yaac nzauh haic weic zuqc buatc ninh mbuo hnyouv ba’laqc ngaengc haic (Maako 3:5).

Kaa^in se ginv zoux liangx-ndeic hnangv naaic ninh fongc ndeic zaangc cuotv nyei ga’naaiv bun Ziouv; ninh youz Aa^mbaen ginv yungz ba’gi yungh hnangv naaic ninh ziouc dorh ninh nyei daauh-torngx yungh mingh fongc horc. Maiv zeiz Kaa^in ginv dorngc gong fai fongc horc nyei ga’naaiv bun Ziouv, I nyungc zungv longc nzengc se gorngv ninh mbuo buangv hnyouv fongc horc bun Ziouv.

Mv baac Ziouv buangv hnyouv Aa^mbaen fongc horc nyei ga’naaiv, Kaa^in nyei Ziouv maiv buangv hnyouv. Mbuo hiuv duqv weic haaix diuc Ging-sou yiem 7 yiemc dau bun mbuo mi’aqv, weic zuqc Kaa^in zoux maiv horpc yaac maiv zoux longx nyei sic. Ziouv Ninh maiv gorngv taux fongc horc nyei jauv, mv baac Ninh gorngv taux wuov laanh mienh zoux nyei sic.

Ging-sou fiev jienv gorngv: “Kaa^in ziouc qiex jiez haic. Hmien mapv maengh mapv hmuangx nyei” (5 yiemc). Ninh qiex jiex Ziouv, aengx mueic jieqv caux qiex jiex ninh nyei youz. Ninh bungz ndortv jiu tong caux Ziouv caux maiv haih maaih jiu tong longx nyei jauv caux ganh dauh! Ziouv naaic Kaa^in weic haaix diuc meih qiex jiex? Ziouv oix gorngv mbuox Kaa^in, meih oix zuqc hiuv duqv weic haaix diuc yie maiv buangv hnyouv meih nyei. Se gorngv horpc jiex nor daaih caux Ziouv maiv qiex jiex, mv baac goiv hnyouv. Ziouv gorngv mbuox Kaa^in weic zuqc ninh maiv zoux horpc. Se gorngv zoux horpc nor, ninh ziouc ngorngz maangc faaux lungh njien-youh nyei zongc zingh Ziouv! Ziouv gorngv mbuox ninh se gorngv maiv goiv hnyouv nzuonx zuiz mbaapv jienv gaengh ndaangc oix gunv jienv meih, yaac oix haic meih. Za’gengh zien nyei, zuiz maiv goiv hnyouv ziouc aengx dorh mingh zoux zuiz gauh hniev! Hnangv naaic, Ziouv cingx daaih njaaux Kaa^in “meih oix zuqc borngz taux hingh”: “Maiv dungx bun orqv nyei hingh meih. Daaux nzuonx oix zuqc bun longx nyei hingh orqv nyei” (Lomaa 12:21).

Qiex jiex nyei biouv gengh gamh nziex haic: Kaa^in ziouc daix ninh nyei youz! Hnangv Ziouv Yesu njaaux gorngv, qiex jiex zuqc dingc zuiz hnangv daix mienh nyei mienh (Matv^taai 5:21-22), caux ei gong-zoh Yo^han, “Haaix dauh nzorng ninh nyei gorx-youz, wuov dauh se daix mienh nyei mienh” (1 Yo^han 3:15). Jiex mingh Kaa^in aengx baamz zuiz jangv jienv mingh hnangv mienv nyei hungh nor: Gorngv baeqc nyei zuiz, dongh ninh gorngv caux Ziouv: “Yie maiv hiuv naai” (9 yiemc). Mv baac taux setv mueiz, ninh gorngv zien: ninh maiv zeiz goux ninh nyei youz, ninh se daix ninh nyei hnangv!

Yiem naaiv seix zaangc gengh maaih camv nyungc zoux bun mbuo qiex jiex, mv baac longc jienv jiex se meih oix zuqc siepv siepv nyei bun paaiv, maiv bun an hnyouv laauh jiex ndaangc zoux bun mbuo gauh mingh baamz zuiz hlo, mienv nyei hungh oix cienh jienv yiem meih nyei gaengh ndaangc longc naaiv deix qangx dorh mbuo mingh baamz zuiz.

O Ziouv aac, tov bun yie kaux Ziouv nyei qaqv biaux nqoi zuiz, weic bun yie maiv ndortv njiec zuiz, bun yie ziangh nyei maengc bun Ziouv nyei mbuox duqv njang-laangc hnangv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 11 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top