Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 04/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 04/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 04/03/2019

Yaagorpc 1:2-3, 12-15
Hingh Jiex Seix Hnyouv Nyei Sic

“Haaix dauh zuqc seix yaac diev duqv taux daauh, wuov dauh maaih orn-lorqc aqv, weic zuqc diev liuz, ziouc duqv Tin-Hungh ceix bun nyei maengc. Se dongh Tin-Hungh laengz bun hnamv ninh wuov deix mienh duqv nyei maengc.” (Yaagorpc 1:12).

Waac naaic bun meih hnamv: Yaagorpc gorngv taux yietc zungv zuqc nduov nyei caux zuqc seix nyei haaix nyungc camv? Mienv nyei hungh nzengc camv longc haaix nyungc za’eix nduov mbuo baamz zuiz? Yaagorpc bun haaix nyungc za’eix mbuo haih hingh jiex naaiv deix jauv?

Yiem naaiv douc Ging-sou, Yaagorpc gorngv naaiv deix i nyungc buangh nyei jauv maiv fih hnangv. Da’yietv zuqc nduov fai buangh seix se yiem ga’nyiec nyei sic (1:2-3, 12). Da’nyeic zuqc seix nyei jauv se yiem mbuo ganh nyei hnyouv cuotv daaih (13-15 yiemc). Tin-Hungh bun leiz ga’nyiec nyei jauv daaih seix fai nduov mbuo se weic seix mbuo nyei sienx fim caux bun mbuo maaih noic diev duqv. Maiv gunv hnangv naaic, yietc zungv yiem hnyouv hanc zoux zuqc nduov wuov deix se maiv zeiz yiem Tin-Hungh daaih. Mbuo oix zuqc diev duqv hingh ga’nyiec zuqc seix caux nduov nyei jauv liuz mbuo aengx oix zuqc hingh jiex gu’nyuoz hnyouv hanc zoux nyei buonc. Wuov nyungc hnangv naaic hnangv haaix haih hingh jiex?

Mienv nyei hungh longc ziex nyungc za’eix seix mbuo. Yietc nyungc mienv nyei hungh longc camv jiex se zoux bun mbuo nyei mbungh mbienv caux bun zoux bun mbuo nyei hnamv waaic mingh, ziouc dorh mbuo mingh baamz zuiz. Ninh zoux bun mbuo hnamv gorngv naaiv se Tin-Hungh seix mbuo. Hnangv naaic Yaagorpc cingx daaih gorngv, Tin-Hungh Ninh maiv nduov mbuo mingh baamz zuiz, Ninh kungx seix bun mbuo nyei sienx fim hlo faaux hnangv, Ninh maiv zeiz seix bun Ninh nyei baeqc fingx waaic njiec. Hnangv naaic oix hingh jiex seix hnyouv nyei jauv, da’yietc nyungc Yaagorpc gorngv se oix zuqc guangc nzengc yietc zungv hnyouv hanc yuoqc mingh baamz zuiz nyei jauv yiem mbuo nyei hnyouv. Oix zuqc zieqv duqv mbuo nyei win-wangv se haaix dauh hnangv naaic mbuo cingx daaih hingh ninh.

Da’nyeic nyungc za’eix se oix zuqc zieqv duqv mbuo ganh se zuiz mienh, hnangv naaic mienv nyei hungh longc mbuo hnamv nyei jauv, oix nyei jauv. Se dongh loz-maengc corc yiem jienv mbuo nyei hnyouv nzenc mbuo dorh mbuo, weic zuqc hnyouv hanc haaix nyungc se beiv hnangv maaih jienv sin nor taux yungz cuotv daaih se zuiz. Yietc nyungc bun mbuo buatc gamh nziex jiex se zuiz yungz cuotv zuiz, taux zuiz buangv soux mouc ziouc daic. Cuotv liuz zieqv duqv mbuo nyei win-wangv, aengx oix zuqc zieqv duqv mbuo mau nyei dorngx caux mbuo zoux maiv duqv nyei.

Yiem naaiv mbuo buatc Yaagorpc an nzaangc hniev nyei se mouz dauh mienh baamz zuiz se hnyouv hanc yaac yuoqc ninh mingh. Dongh mbuo mbuo baamz liuz zuiz mbuo aengx gorngv laaix naaiv laaix wuov fai laaix Tin-Hungh seix, fai laaix mienv nyei hungh seix… mv baac Ging-sou njaaux mbuo gorngv, mienv nyei hungh gengh seix mbuo nyei, mv baac ninh maiv aapv mbuo oix zuqc baamz zuiz. Ninh gengh nduov mbuo baamz zuiz nyei mv baac baamz zuiz fai maiv baamz se yiem mbuo ganh dingc, se gorngv corc aengx bun mbuo nyei hnyouv mbuo nor ziouc zuqc suei aqv, mv baac se gorngv hiuv duqv kaux bangx Ziouv, longc Ziouv bun nyei wuoqc ginc ngaengc jienv nor mbuo ziouc haih hingh jiex aqv.

Ih hnoi hoqc nyei sou haih tengx duqv haaix nyungc meih yiem mienv nyei hungh caux zuqc seix nyei jauv?

O Ziouv aac, tov Ziouv tengx yie bun yie haih ei jienv zoux yiem ih hnoi yie duqv hoqc jiex daaih nyei jauv weic bun yie hingh jiex zanc-zanc buangh zuqc seix nyei jauv yiem yie maengc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 10 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top