Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 03/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 03/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 03/03/2019

1 Bide 5:8-9
Mbungh Jienv Sienh Gouv

“Oix zuqc ging hnyouv mbungh jienv. Meih mbuo nyei win-wangv, mienv nyei hungh, hnangv sienh nor njunh jienv mingh mingh daaih daaih lorz mienh ngaatc nyanc.” (1 Bide 5:8).

Waac naaic bun meih hnamv: Gong-zoh Bide beiv mienv nyei hungh hnangv haaix nyungc? Meih kuv-jaang zoux haaix nyungc bun Ziouv nyei naamh nyouz? Haaix nyungc za’eix haih hingh jiex mienv nyei hungh? Haaix nyungc orn meih nyei hnyouv heuc meih mbungh jienv mienv nyei hungh?

Naaiv douc Ging-sou se fiev bun sienx nyei mienh, se yietc zungv zipv Ziouv Yesu zoux njoux Ziouv nyei mienh, hnangv naaic gong-zoh Bide cingx daaih longc waac heuc gorx-youz. Yietc zungv maiv gaengh sienx Ziouv nyei mienh se maiv zeiz mienv nyei hungh oix nduov nyei mienh, weic zuqc naaic deix mienh nyei lingh wuonh (hnyouv) daic mi’aqv, maiv gunv zaih fai nziouv deix yaac se ninh nyei mienh mi’aqv. Gong-zoh Bide beiv mienv nyei hungh hnangv sienh gouv nor, mingh mingh daaih daaih lorz mienh ngaatc nyanc.

Weic haaix diuc mienv nyei hungh kungx cienh caux lorz qangx hnangv maiv ziangx naaic hoic mbuo? Weic zuqc mbuo se benx Ziouv nyei naamh nyouz, Ziouv haaix zanc yaac goux jienv hnangv naaic mienv nyei hungh maiv haih zoux haaix nyungc bun mbuo, kungx nouz jienv mingh mingh daaih daaih lorz mbuo ngaatc nyanc. Mv baac se gorngv mbuo yietv leih Ziouv deix mienv nyei hungh ziouc “ngaatc nyanc” mbuo aqv. Hnangv naaic maiv gunv duqv Ziouv goux jienv, mbuo yaac oix zuqc mbungh jienv. Liemh Gong-zoh Bide kungx la’kuqv yietc buon ziangh hoc maiv jangx mbungh ziouc zuqc ziex nzunc ndortv bieqc mienv nyei hungh nyei za’eix. Hnangv naaic ei ninh zuqc buangh jiex nyei jauv Gong-zoh Bide kuinx mbuo Giduc mienh oix zuqc ging hnyouv mbungh jienv.

Mbuo maiv zeiz kungx mbungh jienv hnangv, liemh oix zuqc ngaengc jienv mienv nyei hungh nyei za’eix. Gong-zoh Bide njaaux gorngv: “Oix zuqc sienx wuonv, ngaengc jienv mienv nyei hungh” (9 yiemc). Oix zuqc bungx hnyouv yiem gunv jienv nyungc-nyungc nyei Ziouv wuov dauh weic bun mbuo buangh nyei nyungc-nyungc mbuo zungv mbenc ziangx hnyouv muangx Ziouv caux dingc hnyouv gorngv “maiv” yiem nyungc-nyungc mienv nyei hungh nyei za’eix. Yietc nyungc orn hnyouv jiex se mbuo nyei gorx-youz yiem norm-norm dorngx yaac fih hnangv nyei hnangv mbuo zuqc diev kouv. Mbuo maiv zeiz ganh lengc jeiv nyei ngaengc jienv mienv nyei hungh nyie za’eix hnangv.

Weic hingh jiex mienv nyei hungh caux ninh seix mbuo nyei jauv, mbuo oix zuqc hnoi-hnoi ging hnyouv mbungh jienv, kaux bangc Ziouv mbuo cingx daaih ngaengc duqv hingh. Mouz nzunx zuqc suei, mbuo oix zuqc nyiemc zuiz caux Ziouv caux aengx souv jiex sin daaih bungx hnyouv Ziouv. Meih maaih haaix nyungc za’eix ging hnyouv mbungh jienv mienv nyei hungh hnangv sienh nor lorz meih ngaatc nyanc nyei jauv?

O Ziouv aac, meih hiuv duqv yie se mau nyei dorngx. Tov meih bun qaqv, cong-mengh yie, bun yie haih ging hnyouv mbungh jienv mienv nyei hungh nyei guv guaaix za’eix weic bun yie haih souv wuonv yiem sienx fim taux setv mueiz hnoi.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 9 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top