Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 02/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 02/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 02/03/2019

Matv^taai 4:1-11
Zuqc Buangh Seix Hnyouv nyei jauv

“Yesu ziouc dau, “Saadaan aah! Biaux nqoi maah! Ging-Sou fiev jienv gorngv, Oix zuqc baaix Ziouv, meih nyei Tin-Hungh. Kungx oix zuqc fu-sux ninh nduqc dauh hnangv.” (Matv^taai 4:10).

Waac naaic bun meih hnamv: Mienv nyei hungh longc haaix nyungc za’eix seix Ziouv Yesu? Ziouv Yesu Ninh longc haaix nyungc wuoqc ginc hingh jiex naaiv nyungc zuqc seix nyei jauv? Meih bingx jienv Ziouv nyei waac yiem hnyouv fai kungx maaih Ziouv nyei waac yiem meih nyei buoz hnangv?

Saadaan maaih camv-nyungc za’eix nduov meih haic. Yiem mbuo jan-zei deic-bung ei jan-zei maaih joux waac gorngv “mưu ma chước quỷ” eix leiz Mienv nyei za’eix gengh doqc yaac guaai haic. Bun mbuo buatc gorngv maiv gunv yiem haaix jaax lungh ndiev, yiem haaix norm dorngx, mienh yaac fih hnangv nyei buatc buangh zuqc seix hnyouv nyei sic longc mbuo nyei qaqv maiv haih hingh duqv. Yiem naaiv diuh gouv, Ziouv Yesu bun mbuo buatc Ninh nyei nyungc zeiv hnangv haaix nor cingx daaih hingh jiex seix hnyouv nyei jauv.

Yiem mbuo pouh tong nyei maengc, mienv nzengc camv buonv ninh nyei forng bieqc dongh mbuo nyei sin qiemx zuqc nyei jauv. Se dongh nyanc, lui-houx buatc dongh mbuo yie maengc qiemx zuqc ndaangc jiex nyei ga’naaiv. Yiem wuov norm ziangh hoc, Ziouv Yesu gengh hnyouv sie haic, mienv nyei hungh ziouc gorngv meih se Tin-Hungh nyei dorn daaih njoux zuiz mienh, hnangv naaic meih seix biux mengh meih duqv nyanc beuv duqv zuqv lui-houx longx bun meih ndaangc mangc gaax. Mv baac Ziouv Yesu bun mienv nyei hungh caux mbuo buatc gorngv, baamh mienh maiv zeiz kungx maaih sin hnangv se liemh maaih lingh wuonh caux jienv. Tin-Hungh mbenc ziangx nyungc-nyungc qiemx zuqc nyei ga’naaiv yungz baamh mienh nyei sin Ninh aengx bun ziangx Ninh nyei waac yungz ninh mbuo nyei lingh wuonh. Ziouv Yesu zorqv Mose hatc nyei waac bun I^saa^laa^en mienh, yiem feix ziepc hnyangx gu’nyuoz ninh mbuo duqv ziangh se maiv zeiz kungx kaux yiem ndaau cuotv nyei ga’naaiv hnangv se aengx kaux Tin-Hungh nyei waac caux jienv.

Da’nyeic nyungc yiem mbuo baamh mienh nduov zuqc se mengh daauh. Camv mienh nduov maiv ndorpc yiem da’yietv nyungc, mv baac bieqc da’nyeic ziouc nduov zuqc aqv. Mienv nyei hungh aengx dorh Ziouv Yesu mingh cing-nzengc nyei zingh, Ye^lu^saa^lem bun yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv hlang jiex nyei dorngx, se dongh hnoi-hnoi maaih yiem ziex norm deic-bung mienh daaih buoqc zaangc nyei dorngx, ziouc ndouv Ziouv Yesu biu njiec bun zuangx mienh buatc. Mienv nyei hungh aengx gorngv, Tin-Hungh oix paaiv Ninh nyei fin-mienh goux jienv meih maiv bun meih nyei zaux zong zuqc la’bieiv. Se gorngv meih biu njiec nor nduqc daangh hnangv meih nyei mengh daauh ziouc cing gormx naaiv lungh ndiev. Se gorngv meih bun zuangx mienh hiuv duqv meih se Tin-Hungh nyei dorn nor zuangx mienh ziouc gueic njiec cuotv qiex hlo nyei ceng meih. Naaiv nyungc za’eix bun meih gauh hungh hec mingh ndam ziepc nzaangc jaax nyei jauv, mv baac Ziouv yesu hiuv duqv naaiv nyungc za’eix maiv zeiz yiem Tin-Hungh daaih. Ziouv Yesu ziouc longc Ging-sou nyei dau mienv nyei hungh: “Maiv dungx seix Ziouv, meih nyei Tin-Hungh” (7 yiemc), Ziouv Yesu ziouc daangv saadaan nyei waac yaac bun cing saadaan hiuv Ninh ganh se Tin-Hungh. Mienv nyei hungh longc Ging-sou nyei waac seix Ziouv Yesu, Ziouv Yesu yaac fih hnangv nyei longc Ging-sou nyei dau bun saadaan suei.

Da’fam nyungc se njang-laangc nyei lingc. Mienv nyei hungh bun Yesu buatc maanc guoqv nyei njang-laangc aengx gorngv baeqc nduov Ziouv Yesu, naaiv deix yietc zungv njang-laangc se yiem ninh sueih ninh oix bun haaix dauh ninh ziouc bun. Lungh ndiev mienh ginv longc yaac zaangc mienv weic oix duqv naaiv deix yietc zungv haih waaic nyei njang-laangc. Za’gengh nzauh bun camv mienh mbenc hnyouv gueic njiec baaix zaangc mienv weic oix duqv naaiv deix yietc zungv haih waaic nyei njang-laangc, hnangv naaic mienv nyei hungh heuc Ziouv Yesu gueic njiec baaix ninh, ninh ziouc bun naaiv deix yietc zungv Ziouv Yesu. Mv baac Ziouv Yesu ziouc zunc saadaan biaux nqoi, aengx mbuox ninh kungx oix zuqc baaix Ziouv meih Tin-Hungh, fu-sux Ninh nduqc dauh hnangv. Mienv nyei hungh ziangx naaic leih nqoi Ninh mi’aqv.

Yiem naaic deix yietc zungv zuqc seix nyei jauv, Ziouv Yesu longc nzengc Ging-sou nyei dau, Tin-Hungh nyei waac se yietc nyungc wuoqc ginc longx haic bun mbuo, weic bun mbuo longc Ninh nyei waac hingh jiex saadaan nyei za’eix. Ih jaax hnoi, mbuo mouz dauh maaih Ziouv nyei waac yiem mbuo nyei hnyouv, tov Ziouv bun mbuo doqc, hoqc caux fei-fangv hnoi-hnoi weic bun mbuo mbenc ziangx hnyouv mborqv jaax caux saadaan yaac aengx haih mborqv duqv hingh ninh. Oix zuqc longc Tin-Hungh nyei waac hingh jiex seix hnyouv nyei sic.

Meih nzengc camv hnangv haaix nor longc Tin-Hungh nyei waac hingh jiex seix hnyouv nyei sic?

O Ziouv aac, yie hiuv duqv yie se mau nyei mienh, maiv haih longc ganh nyei qaqv hingh jiex saadaan nyei za’eix. Tov Ziouv bun yie naanv wuonv Ziouv nyei waac, bun yie maaih qaqv ziangh puix Ziouv taux yie duqv buangh meih ziangh hoc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 8 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top