Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 01/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 01/03/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 01/03/2019

Singx Nzung 118:1-14
Hingh Jiex Nyei Nzung

“Ziouv se yie nyei qaqv caux yie nyei nzung, ninh benx yie nyei njoux en.” (Singx Nzung 118:14).

Waac naaic bun meih hnamv: Fiev sou nyei mienh gorngv taux ninh mbuo zuqc buangh nyei jauv hnangv haaix nor (10-13 yiemc)? Ninh hnangv haaix nor cingx daaih hingh (5-12 yiemc)? Ziouv tengx meih hingh jiex haaix nyungc yiem meih nyei maengc?

Singx Nzung 118 se benx nzungc weic zongc zingh Ziouv dongh Ziouv tengx ninh mbuo mborqv hingh win-wangv. Naaiv se benx dorh nyei mienh caux baeqc fingx dau nyei nzung dongh ninh mbuo buoqc zaangc nyei ziangh hoc. Jiex gorn Singx Nzung se heuc baeqc fingx oix zuqc ceng Ziouv caux zongc zingh Ziouv nyei waac weic zuqc Ninh se yietc liuz hnyouv ndaauv hnyouv longx nyei Ziouv. Naaiv diuh domh zuangx nzung se yietc zungv I^saa^laa^en mienh nyei nzung, Alon domh sai mienh biauv nyei nzung, caux yietc zungv ganh fingx janx gamh nziex Tin-Hungh nyei nzung, caux yietc zungv duqv seix jiex Tin-Hungh tengx ninh mbuo hingh win-wangv nyei mueiz nyei mienh nyei nzung.

Fiev sou nyei mienh gorngv taux ninh nyei baeng zuqc win-wangv weih gormx ninh mbuo gengh maiv laamh kaux dorngx. Wuov deix yietc zungv ziex norm henv haic nyei guoqv dongh hnyouv weih gormx yie mbuo yaac daaih siepv hnangv mueiz nor. Naaic deix win-wangv dingc hnyouv fongv ninh mbuo king caux mietc ninh nyei baeng. Dongh ninh mbuo daic nyei ziangh hoc aqv laamh taux wuov zanc, fiev sou nyei mienh ziouc daux gaux dengv Ziouv nyei mbuox mietc win-wangv weic zuqc ninh hiuv duqv Ziouv se dongh njoux mienh wuov dauh. Ziouv bun ninh yiem jaangv nyei dorngx. Hnangv naaic ninh cingx daaih bungc hnyouv nyei gorngv maaih Ziouv tengx baamh mienh cingx daaih zoux duqvziex nyungc maaih laamh longc nyei jauv. Maiv gunv yiem baamh gen ziex norm henv haic nyei guoqv dongh hnyouv maiv haih hingh nernh jiex nyei Ziouv, dongh gunv mborqv jaax nyei jauv wuov dauh. Mbuo jangx taux I^saa^laa^en mienh nyei douh zong cuotv I^yipv oix bieqc dongh Ziouv laengz bun nyei deic-bung. Ziouv Tin-Hungh tengx Ninh nyei baeqc fingx hingh jiex Aa^maa^letv mienh (Cuotv I^yipv 17:8-15), Ye^li^ko^zingh zuqc mbaang (Yo^su^waa 6), hingh Mi^ndien mienh (Domh Jien 7),… Ziouv se zoux geh (Cuotv I^yipv 17:15) tengx mborqv jaax caux ninh mbuo mingh hingh jiex nyei nzung.

Ih jaax hnoi, yietc zungv sienx Ziouv Yesu nyei mienh yaac fih hnangv nyei hingh se weic Ziouv Yesu nyei mbuox: Mbuo haih hingh yiem yietc zungv hoqc hiuv nyei gong, yiem zoux gong nyei dorngx, maiv maaih nyanh longc nyei ziangh hoc fai mbuo weic kuv fienx gong zuqc buangh mienh zoux doqc,… mv baac Ziouv Yesu bun mbuo maaih qaqv henv jiex daaih, ziouc daamv hlo yiem Ziouv, maaih cong-mengh caux Ziouv oix njoux mbuo cuotv ei Ninh nyei za’eix buatc horpc zuqc njoux. Ziouv tengx mbuo hingh jiex mbuo nyei apv eix yiem oix zoux waaic nyei jauv (Lomaa 7:21-24). Ziouv bun mbuo maaih qaqv haih hingh jiex caux diev duqv yiem mbuo zuqc buangh nyei baengc fai zuqc ndortv naanc nyei jauv… Yiem naaiv deix yietc zungv Ziouv Yesu hingh jiex nzengc daic nyei qaqv caux Ninh weic mbuo daic mingh aengx naangh daaih, weic yiem Ninh nyei mbuox bun mbuo duqv njoux maiv zuqc yietc liuz daic. “Wuov zanc haaix dauh heuc Ziouv nyei mbuox, wuov dauh ziouc duqv njoux” (Gong-Zoh 2:21).

Yiem buangh zuqc kouv nyei ziangh hoc, meih jangx taux haaix dauh ndangc jiex haih tengx duqv meih?

O Ziouv aac, yie zongc zingh Ziouv weic zuqc yie buagh zuqc kouv nyei ziangh hoc yie heuc meih tengx meih yaac gengh tengx duqv yie. Maaih Ziouv tengx yie, yie ziouc haih hingh yie nyei apv eix, hingh jiex nyungc-nyungc kouv nyei jauv caux mienv nyei za’eix. Haa^le^lu^yaa!

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 7 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top