Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 28/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 28/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 28/02/2019

Lugaa 20:17-19
Maaih Laamh Hnamv Yiem Ziouv

“Gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la’bieiv, zungv benx an biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm.” (Lugaa 20:17).

Waac naaic bun meih hnamv: Biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm la’bieiv naaiv joux waac maaih haaix nyungc eix leiz? Yiu^taai mienh hnangv haaix nor nqemh Ziouv? Meh zipv duqv haaix nyungc maaih laamh hnamv yiem naaiv zaang hoqc nyei jauv?

Zinh ndaangc longc mbaengx ceix nyei biauv nyei jauv ninh mbuo maiv longc mbaengx zoux ndiouh hnangv ih zanc, hnangv naaic oix bun I bung biauv an duqv horpc nor oix zuqc maaih doix-gorqv nyei mbaengx. Naaiv norm doix-gorqv nyei mbaengx maaih leiz hnangv ndiouh nor, za’gengh longc jienv yiem naaic weic zuqc ninh benx zaangv biauv nyei mbaengx. Hnangv Ziouv Yesu gorngv yiem Singx Nzung 118:22, “Gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la’bieiv, zungv benx an biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm” naaiv se gorngv ziqv zuqc yietc zungv domh sai mienh caux njaaux leiz nyei fin-saeng. Naaiv deix yietc dorh nyei mienh hiuv zien naaiv Singx Nzung se gorngv taux Giduc caux ninh mbuo yaac duqv haiz jiex dongh Ziouv Yesu geh jienv maaz-li dorn bieqc Ye^lu^saa^lem zingh zuangx mienh ceng nyei waac (Lugaa 19:38). Ziouv Yesu mengh dorng nyiemc Ninh dongh Me^si^yaa, caux gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la’bieiv se zoux gong nyei Yiu^taai mienh. Ziouv Yesu se biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm la’bieiv nyei jiu-bang, Ninh zuqc wuov deix Yiu^taai mienh bieiv cih guangc mv baac taux setv mueiz daaih jiu-bang nyei gorn-ndoqv. Weic ninh mbuo maiv sienx ninh mbuo ziouc zuqc dingc zuiz.

Ziouv Yesu jaa waac bun muangx nyei mienh gorngv, maiv dingh yiem ziepc nzaangc jaax nyei jauv. Yietc zungv zuqc Ziouv Yesu gorngv nqemh Ziouv Yesu wuov deix mienh gengh oix daix haic Ziouv Yesu (19 yiemc), mv baac Ziouv Yesu daic mingh aengx naangh daaih nyei jauv biux mengh gorngv: Ziouv Yesu se zoux sienx fim nyei gorn-ndoqv, mbuo nyei maaih laamh hnamv, se mbuo lungh ndiev mienh kaaux duqv wuonv nyei gorn-ndoqv.

Naaic se maaih laamh hnamv yiem Ziouv Yesu njaaux nyei waac hnangv naaic Ninh cingx duqv zuangx mienh a’hneiv Ninh. Hnangv naaic, zoux bun zoux hlo nyei wuov deix Yiu^taai mienh aqc duqv njiec buoz zorqv Ninh, weic zuqc ninh mbuo “gamh nziex zuangx mienh.” Ziouv Yesu longc siev maengc nyei jauv bun mbuo maaih laamh hnamv. Ziepc nzaangc jaax nyei jauv baeng Ninh hungx jienv mingh njoux zuiz mienh zuqc daic liuz aengx naangh daaih, mv baac Ninh corc maaih buangv nzengc maaih laamh hnamv bun mbuo.

Hnangv haaix nor zoux weic bun meih haih tengx duqv ganh dauh hnyouv zuqc mun jienv nyei mienh zipv duqv maaih laamh hnamv nyei jauv yiem Ziouv?

O Ziouv aac, yie laengz zingh meih weic maaih laamh hnamv yiem meih daic mingh aengx duqv naangh daaih, naaiv deix jauv yiem jienv yie mbuo nyei hnyouv bun yie mbuo nyei maengc hnoi-hnoi haih borngx duqv hingh aqv eix ndaam jienv ganh nyei ziepc nzaangc jaax gan Ziouv yesu mingh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 6 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top