Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 27/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 27/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 27/02/2019

Lugaa 20:9-16
Zuangx A’ngunc Biouv Nyei Mienh Waaic Mienh

“Ninh oix mingh daix guangc ninh mbuo aengx bun ganh deix mienh gouv wuov norm huingx.” (Lugaa 20:16a).

Waac naaic bun meih hnamv: Naaiv douc Ging-sou nyei waac beiv maaih haaix nyungc eix leiz? Weic haaix diuh huingx ziouv oix daix gouv huingx nyei mienh guangc? Meih duqv fongc horc haaix nyungc “lingh wuonh nyei laangh zic” bun Ziouv?

Ziouv Yesu gorngv diuh waac beiv bun zuangx mienh muangx se gorngv taux naaic deix sai mienh bieiv. A’ngunc huingx se I^saa^laa^en mienh (I^saa^yaa 5:7). Bou se yietc zungv Tin-Hungh nyei douc waac mienh, wuov dauh dorn hnamv se gorngv zuqc Ziouv Yesu ganh. Goux huingx nyei mienh se yietc zungv sai mienh bieiv caux mienh gox, naaiv deix yietc zungv yaac duqv haiz naaiv diuh waac beiv.

Wuov deix yietc zungv bou caux wuov dauh huingx ziouv nyei dorn hnamv liuz hnyouv zoux nyungc-nyungc gong weic bun huingx ziouv caux gouv huingx nyei mienh horpc hnyouv, mv baac wuov deix gouv huingx nyei mienh gemh maiv zipv. Gouv huingx nyei mienh horpc zuqc hiuv duqv en-zingh caux njien-youh nyei fungz bun zornc daaih nyei biouv bun huingx ziouv, mv baac daux nzuonx gouv huingx nyei mienh zoux doqc huingx nyei bou, aengx mborqv ninh nyei ou mun haic, liuz taux setv mueiz aengx huingx ziouv nyei dorn hnamv mingh. Taux setv mueiz naaiv diuh waac beiv bun mbuo buatc gouv huingx mienh gengh haih maiv duqv gouv aqv, weic zuqc huingx ziouv oix daaih bun naaiv norm huingx ganh dauh. Ih jaax hnoi se gorngv zuqc yietc zungv “mangc dingc hungx jienv ziepc nzaangc jaax mingh wuov deix mienh nyei maengc.”

Jiex naaiv diuh waac beiv, Ziouv Yesu biux mengh bun ninh mbuo hnamv taux zuiz: Yietc zei baamz zuiz hnyouv yietc zei gauh waaic. Zuiz aengx yungz cuotv zuiz gauh camv. Yietc zungv gouv huingx zuangx a’nyunc biouv naaiv diuh waac beiv naaiv jiex gorn se ninh mbuo mborqv huingx ziouv nyei bou, liuz taux setv mueiz daaih ninh mbuo daix mienh nyei mienh mi’aqv, hnangv mbuo buatc wuov deix Yiu^taai mienh bieiv bun lingc daix tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han, liuz taux setv mueiz daaih ninh mbuo ding Ziouv Yesu wuov ziepc nzaangc jaax. Naaiv zuangx a’ngunc biouv waaic haic nyei mienh hnangv haaix nor haih biaux duqv ndutv maiv zuqc dingc zuiz?

Maaih camv nzunc mbuo ganh nduov zuqc mbuo ganh gorngv jiu-bang caux tengx Ziouv zoux gong nyei jauv se weic tengx mbuo se maiv zeiz fu-sux Ziouv caux ganh dauh mienh. Oix zuqc zien nyei zaah mangc taux mbuo ganh nyei maengc za’gengh maaih hiuv duqv Ziouv nyei en nyei fai? Oix zuqc maaih ziangh ndam ziepc nzaangc jaax nyei maengc maiv zeiz nor aqv Ziouv Tin-Hungh zorqv meih cuotv Ninh nyei naaiv norm a’ngunc huingx.

O Ziouv aac, laengz zingh Ziouv weic Ziouv nyei yietc zungv en-zingh bun yie, tov meih njaaux yie benx zien nyei Giduc mienh. Tov Ziouv tengx yie haih hlo jienv faaux yiem meih bun nyei gong, caux bun nzuonx horpc zuqc bun meih nyei biouv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 5 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top