Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 25/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 25/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 25/02/2019

Lugaa 19:47-48
Puix Duqv Ziangh Nyei Maengc

“Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng caux gunv baeqc fingx nyei bieiv oix daix Yesu” (Lugaa 19:45).

Waac naaic bun meih hnamv: Wuov deix sai mienh bieiv caux zuangx mienh haiz Ziouv Yesu njaaux nyei jauv liuz hnangv haaix nor? Meih niv meih haiz Ziouv Yesu gorngv taux meih nyei zuiz liuz meih goiv hnyouv nyei fai? Meih zuqc buangh aqc nyei jauv meih hnangv haaix nor biux mengh meih nyei sienx fim?

Yietc nyungc mbuo buatc horngh yiem naaiv se maaih deix nzorng maaih deix oix ziepc nzaangc jaax nyei jauv. Yiem naaiv deix i yiemc naangv nyei ging-sou bun mbuo taux Ziouv Yesu zoux nyei gong, Ziouv Yesu zoux bun sai mienh bieiv nzorng ninh haic. Ninh mbuo nzorng haic Ziouv Yesu weic Ziouv Yesu zoux nyei gong mv baac zuangx mienh a’hneiv muangx Yesu njaaux nyei waac. Yesu maaih hnyouv guangc douh ganh wuov deix mienh nyei zuiz caux mbienv wuov wuov deix maaiz maaic nyei mienh nyei dieh ziouc zoux bun zuangx mienh hnamv oix duqv puix duqv ziangh nyei maengc.

Maiv gunv sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng oix lorz qangx daix Yesu, mv baac Ziouv Yesu hnoi-hnoi daaih zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh (47 yiemc). Yietc zungv zuangx mienh oix muangx Ninh njaaux nyei waac haic (48 yiemc). Ziouv Yesu zoux bun zaangc Tin-Hungh nyei biauv hnangv Ninh gorngv nyei waac nor, zaangc Tin-Hungh nyei biauv se njaaux Tin-Hungh nyei waac nyei biauv. Zuangx mienh za’gengh zien duqv muangx Ziouv Yesu njaaux nyei waac hnangv ninh mbuo oix nor. Maiv maaih haaix dauh dangv duqv jienv Ziouv nyei waac.

Ih jaax hnoi, mingh lorz maaih laamh hnamv yiem Ziouv Yesu weic bun mbuo nyei maengc duqv njien-youh dongh mbuo hungx jienv ziepc nzaangc jaax mingh, maaih deix ziangh hoc mbuo zuqc mienh daanh zuqc mienh ki fai zuqc mienh jaatv, mv baac ganh dauh mienh mbuoqc horngh mbuo zoux nyei jauv. Meih sienx nyei Yesu nyei jauv zoux bun ganh dauh mbuoqc horngh meih nyei sienx fim gan Ziouv fai zoux bun ganh dauh mienh ki Ziouv aqv fai daanh Ziouv nyei kuv fienx? Haaix dauh daamv hlo nyei “mbienv wuov deix maaiz maaic nyei dieh” (se dongh zoux maiv horpc nyei jauv) yiem meih nyei dorngx, liuz meih zoux nyei sic bun cing hnangv Ziouv Yesu nyei sai-gorx mbuo fai wuov deix sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng?

Yesu zoux nyei gong yiem naaiv baamh gen nyei setv mueiz wuov norm leiz-baaix, Ziouv Yesu qaqv doix dekc caux waaic nyei mienh caux daamv hlo nyei laamz faux ziepc nzaangc jaax laengz daic weic baamh mienh nyei zuiz, yiem naaic maaih meih. Oix zuqc puix duqv ziangh nyei maengc!

O Ziouv aac, tov meih tengx yie longc sienx fim ziangh yiem zoux horpc nyei jauv, maiv gunv zuqc mienh hoic fai duqv mienh ceng yie nyei hnyouv zungv maiv goiv yienc nduqc diuh hnyouv nyei gan Ziouv, bun yie ziangh nyei maengc maaih ja’zinh yiem Ziouv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 3 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top