Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 24/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 24/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 24/02/2019

Lugaa 19:45-46
Daamv Hlo Yiem Ziouv Nyei Maengc

“Yesu bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv mingh ziouc zunc maaiz maaic nyei mienh cuotv mingh” (Lugaa 19:45).

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix diuc Ziouv Yesu zunc wuov deix yietc zungv maaiz maaic nyei mienh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv cuotv mingh? Meih oix zuqc goiv yienc haaix nyungc dongh meih mbuoqc zaangc nyei ziangh hoc? Meih maaih daamv hlo nyei maengc doix meih nyei sienx fim nyei fai?

Dongh bieqc taux Ye^lu^saa^lem Zingh, Ziouv Yesu ziouc baeng zaqc jauv bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv ndangc. Dong Ninh zunc wuov deix maaiz maaic nyei mienh cuotv zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov zanc Ninh nyei nyei wuom-mueic hnamv daaih corc maiv gaengh nqaai. Hnamv daaih wuov norm hoc Ziouv Yesu gengh nouz yaac ndortv hnyouv naaiv deix mienh camv haic, weic zuqc naaiv deix mienh zoux bun naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv maiv hnangv “daux gaux nyei biauv” (I^saa^yaa 56:7) se zoux bun hnangv “benx janx-zaqc bingx nyei kuotv” (Ye^le^mi 7:11). Zaangc Tin-Hungh nyei biauv se liouh bun njaaux Tin-Hungh nyei waac, mv baac gunv Tin-Hungh nyei baeqc fingx nyei mienh zorqv naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv benx hnangv “maaiz maaic nyei dorngx.” Wuov deix yietc zungv domh sai mienh yaac “maaih buonc” zoux saeng-eix yiem naaic caux tengx ninh mbuo zornc zinh camv haic.

Za’gengh zien hungx mingh ziepc nzaangc jaax nor se maiv zeiz muangx maaih lingc nyei mienh zoux weic douh ganh fai weic duqv mengh hoc. Ziouv Yesu zunc wuov deix maaiz maaic nyei mienh cuotv zaangc Tin-Hungh nyei biauv mi’aqv. Ninh ziangh nyei maengc buangv nzengc hnamv mienh nyei hnyouv, Ninh yaac weic maaih hnamv mienh nyei hnyouv cingx daaih puotv nzengc wuov deix yietc zungv zuiz. Zuangx mienh nyei zuiz, caux yietc zungv dorh leiz nyei mienh yaac zuqc Ziouv Yesu zoux bun ninh mbuo nyei zuiz hinc cuotv daaih aengx duqv puotv nzengc.

Ih jaax hnoi nyei Giduc mienh yaac oix zuqc mbungh baamh gen nyei qaqv haih zoux bun meih mbuo cuotv Ziouv Yesu nyei en. Mbuo mouz dauh mienh oix zuqc ganh zaah mangc mnbuo nyei mouz deic yiem buoqc zaangc nyei ziangh hoc. Mbuo za’gengh zien nyei daaih buoqc zaangc Ziouv fai kungx daaih weic maiv oix bun mienh gorngv meih mbuo? Zaangc Tin-Hungh nyei biauv se mbuo muangx Ziouv nyei waac, buoqc zaangc Ziouv, orn ganh dauh mienh nyei hnyouv nyei dorngx fai dongh bangc naaic zoux weic zornc zinh zorn nyanh, lorz mengh dauh nyei dorngx?

Maaih haaix nyungc qaqv ndouv meih gan Ziouv Yesu mingh ziepc nzaangc jaax? Maaih haaix nyungc aqc nyei jauv meih oix zuqc hingh jiex? Maaih haaix nyungc kouv bun meih oix zuqc jaaiv guangc? Se gorngv maaih haaix nyungc zuiz, tov Ziouv tengx meih guangc yaac aengx goiv hnyouv nzuonx oc. Ziouv nyei qaqv zungv caux meih yiem jienv nyei. Oix zuqc daamv hlo nyei yiem Ziouv!

O Ziouv Yesu aac, tov Ziouv bun yie daamv hlo nyei guangc yie zoux nyei yietc zungv zuiz yiem yie nyei maengc; tov bun yie maaih cong-mengh caux henv nyei qaqv daaih weic hingh jiex ziex nyungc aqc nyei jauv yiem yie nyei maengc, weic bun meih nyei oix duqv zoux ziangx yiem meih ginv nyei mienh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 2 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top