Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 23/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 23/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 23/02/2019

Lugaa 19:41-44
Zien Nyei Baengh Orn

“Yesu mingh aav lamh taux Ye^lu^saa^lem Zingh. Mangc buatc zingh ninh ziouc weic wuov norm zingh nyiemv” (Lugaa 19:41).

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix diuc Ziouv Yesu nyiemv naaiv norm zingh? Baamh mienh nzengc camv kaux haaix nyungc cingx daaih duqv baengh orn? Hnangv haaix nor zoux meih cingx daaih duqv zipv Ziouv nyei zien baengh orn?

Yesu mingh taux Ye^lu^saa^lem Zingh. Mangc buatc zingh ninh ziouc weic wuov norm zingh nyiemv. Naaiv se da’nyeic nzunc Ziouv Yesu nyiemv yiem camv mienh nyei nza’hmien. Da’yietv nzunc Ninh nyiemv yiem Laa^saa^latv nyei zouv hlen (Yo^han 11:35), naaiv da’nyeic nzunc Ninh weic Ye^lu^saa^lem Zingh nyiemv. Ziouv Yesu gorngv naaiv norm zingh nyei mienh nyei hnyouv maiv zieqv duqv zien baengh orn nyei jauv, yaac zieqv maiv duqv gorngv Tin-Hungh bun Ninh nyei dorn Ziouv Yesu daaih njoux baamh mienh. Mangc njiec nqaang, Ziouv Yesu nyiemv weic Ninh buatc naaiv norm zuqc dingc zuiz caux zaangc Tin-Hungh nyei biauv zuqc mborqv mbaang waaic. Lungh ndiev nyei douh zong duqv fiev jienv sou gorngv, 70 ndangc Giduc BC nyei hnyangx-daauh Lomaa baeng daix 600 cin dauh yiu^taai mienh caux mborqv waaic Ye^lu^saa^lem Zingh caux zaangc Tin-Hungh nyei biauv waaic nzengc.

Mbuo haaix zanc yaac hnamv hnangv haaix nor zoux cingx daaih duqv baengh orn (bun ganh fai bun naaiv norm lungh ndiev) se qaqv ceix ninh mbuo nyei wuoqc ginc, ninh mbuo nyei guoqv maaih nyei ga’naaiv fai caux camv norm guoqv dongh hnyouv cingx daaih haih hingh lunc nyei jauv. Naaiv deix ga’naaiv (ei jan zei waac heuc nguồn tài nguyên) maaih deix se nyanh, maaih deix se wuoqc ginc, maaih deix se mengh hoc, maaih deix se hoqc hiuv guai nyei jauv. Mbuo hnamv daaih gorngv mbuo maaih naaic deix yietc zungv se mbuo maaih baengh orn aqv. Mv baac naaiv deix yietc zungv minc zinh nyei baengh orn se jaav nyei baengh orn hnangv, weic zuqc naaiv deix baengh orn se hnoi baav nyei baengh orn.

Daux nzuonx, Ziouv Yesu guangc nzengc yietc zungv hungx jienv mingh ziepc nzaangc jaax hnangv. Ninh guangc nzengc yietc zungv haih torngv nyei jauv nyei ga’naaiv laengz siev maengc weic mbuo lungh ndiev mienh. Ziouv Yesu yaac buangh jiex naaiv deix yietc zungv nyei, mv baac Ninh longc hnamv mienh nyei hnyouv hingh jiex nzengc. Longc naaiv nyungc mbuoqc horngh nyei hnamv, Tin-Hungh bun Ninh nyei dorn njiec baamh gen dorh naaiv nyungc hnamv bun baamh mienh. Naaiv nyungc baengh orn se zien baengh orn, kungx haaix dauh zipv Ziouv Yesu zoux ninh nyei njoux Ziouv cingx daaih duqv naaiv nyungc baengh orn.

Ziouv Yesu daic mingh aengx naangh daaih, caux dorh zien nyei baengh orn daaih bun meih. Meih zipv Ziouv Yesu caux zipv yietc liuz nyei baengh orn miaqv fai?

O Ziouv aac, tov meih koi qoi yie nyei m’zing, bun yie buatc Ziouv Yesu se zoux zien baengh orn nyei gorn weic bun yie maiv lorz ganh nyungc baengh orn fai kaux naaiv baamh gen nyei baengh orn aqv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 1 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top