Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 22/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 22/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 22/02/2019

Singx Nzung 23
Laengz Nyei Ngaengc Waac Yiem Siang-Hnyangx-Daauh (4)

“Yie yaac duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic” (Singx Nzung 23:6b).

Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv nyei biauv liouh bun haaix dauh? Dongh duqv yiem Ziouv nyei biauv, mbuo oix zuqc hnangv nor yiem caux yietc zungv gorx-youz dorc nziex juangc Ziouv nyei biauv mienh?

Ziouv nyei biauv se maiv zeiz kungx liouh bun haaix dauh hnangv mv baac se liouh bun dongh haaix dauh sienx kaux Ziouv Yesu zoux ninh nyei njoux Ziouv. Laengz waac yiem hnyangx-daauh Yie “yiem Ziouv nyei biauv” yaac maaih eix leiz gorngv yie dingc hnyouv caux zuangx mienh yiem, caux gorx-youz juangc nyungc sienx fim ziangh, yie oix caux yietc zungv juangc yiem Ziouv nyei biauv nyei mienh dongh hnyouv zoux mingh Tin-dorngh nyei gong.

Ziouv Ninh maiv zeiz mbenc daaih bun Ninh nyei naamh nyouz siouc kouv weic leiz (ei jan zei heuc Tu hành), ziangh seix zuqc yiem lengh nyei caux ganh nyei zienh, mv baac Ninh bun mbuo lomh nzoih juangv yiem hnangv yietc norm sin nor bun Ziouv zoux m’nqorngv. Maaih mienh camv gorngv yiem haaix yaac maaih Ziouv nyei, wuov nyungc yie hnangv haaix nor zuqc mingh buoqc zaangc Ziouv, hnangv haaix nor qiemx zuqc zuqc mingh gaapv guanh fai gaapv mbenc Ziouv nyei gong? Ninh mbuo kungx gorngv duqv zuqc jiex gorn waac se mbuo yiem haaix Ziouv yaac caux mbuo yiem wuov hnangv, mv baac dueiv nyei maiv zeiz nzengc. Weic zuqc se gorngv haaix dauh zipv Ziouv Yesu liuz ninh ziouc ngorc oix jiu tong caux juangc sienx fim nyei mienh. Jiu baang mbenc maaih gaapv zunv buoqc zaangc se yietc nyungc weic naaiv deix jauv. Dongh mbuo zipv Ziouv Yesu zoux Ziouv wuov zanc Tin-Hungh bun maaih leiz benx Ninh nyei naamh nyouz (Yo^han 1:12), eix leiz se benx jiu baang nyei yietc nyungc nyei sin. Weic hnangv naaic, sin nyei naaiv nyungc caux sin nyei wuov nyungc gaapv jienv benx yietc norm se za’gengh zien. Hnangv naaic mbuo cingx daaih gorngv se gorngv haaix dauh maiv oix caux zuangx mienh yiem ninh se maiv zeiz benx sin nyei yietc nyungc, naaic se hnangv jaav buoz fai jaav zaux hnangv!

Laengz waac yiem Ziouv nyei biauv yaac dongh laengz waac jiu tong caux mbuo nyei gorx-youz, guaax hnyouv caux mbuo nyei gorx-youz, ziangh weic bun ganh dauh gauh camv bun mbuo (Fi^lipv^poi 2:1-3) se maiv zeiz zoux haaix nyungc weic douh ganh, funx mienh gauh longx ganh.

Bieqc siang-hnyangx, tov Ziouv bun mouz dauh mienh henv jienv faux caux ziepc zuoqv hnyouv caux Ziouv hnangv laengz ngaengc yiem siang-hnyangx nyei hnyangx-daauh: “O Ziouv aac, yie tov laengz waac gorngv Yie yaac duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic.” Naaiv se maiv zeiz la’guaaih laengz nyei waac mbuo duqv hoqc ndortv yiem Singx Nzung 23 zaang hnangv, mv baac se za’gengh zien nyei laengz ngaengc waac caux Ziouv gorngv mbuo haaix zanc yaac ziangh yiem Ziouv nyei nza’hmien, goux longx jiu tong caux Ziouv hnoi-hnoi, maiv gunv buangh zuqc haaix nyungc seix hnyouv nyei sic ndongc haaix fai yiem haaix ndau mbuo yaac ziepc zuoqv nyei hnyouv bun Ziouv, caux maaih jiu tong longx nyei caux mbuo nyei gorx-youz se yietc juangc norm biauv nyei gorx-youz. Tov meih mbuo zoux naaiv deix laengz nyei waac yiem naaiv norm leiz-baaix se siang-hnyangx nyei daauh norm leiz-baaix oc.

Tov meih aengx doqc nzunc Singx Nzung 23 caux ndoqv m’nqorngv laengz waac caux Ziouv “Laengz Nyei Ngaengc Waac Yiem Siang-Hnyangx-Daauh.”

O Ziouv aac, yie tov laengz waac caux Ziouv gorngv Yie yaac duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic. Tov Ziouv ceix fuqv bun yie goux longx yie laengz nyei waac yiem naaiv norm hnyangx oc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cong-Mengh Waac 2 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top