Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 21/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 21/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 21/02/2019

Singx Nzung 23
Laengz Nyei Ngaengc Waac Yiem Siang-Hnyangx-Daauh (3)

“Yie yaac duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic” (Singx Nzung 23:6b).

Waac naaic bun meih hnamv: Laengz nyei waac “duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic” naaiv mbuox haaix nyungc meih? Hnangv haaix nor zoux weic bun meih haih ziepc zuoqv hnyouv caux Ziouv yiem maiv gunv kouv jiex nyei ziangh hoc?

Ndaawitv se Tin-Hungh ginv ninh yaac longc youh orn ninh zoux hungh mv baac ninh nyei maengc yaac zuqc buangh camv nyungc kouv nyei. Maiv gunv ninh buangh kouv naanc hnangv haaix, liemh ninh baamz zuiz dorngc Ziouv, ninh zungv goiv hnyouv tov Tin-Hungh guangc ninh nyei zuiz caux longc nduqc diuh hnyouv gan Ziouv. Dongh ninh fiev Singx Nzung 23, ninh maiv zeiz kungx laengz waac caux Ziouv se “duqv yiem Ziouv nyei biauv” hnangv, mv baac ninh corc gauh bungc laangc nyei gorngv “Yie yaac duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic,” se yietc liuz yiem.

Laengz nyei waac “yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic” naaiv se gorngv taux yietc laanh mienh maaih ziepc zuoqv nyei hnyouv gan Ziouv, dingc hnyouv gan Ziouv hnangv Ziouv njaaux nyei waac nor: “Mv baac oix zuqc sienx wuonv taux daic, yie ziouc ceix ziangh maengc nyei ningv bun meih” (Laauc Yaangh 2:10). Naaiv se yietc nyungc hlo nyei njaaux bun mbuo. Yiem siang-hnyangx nyei da’fam hnoi, mbuo maiv zeiz kungx laengz waac caux Ziouv gorngv, mbuo yiem Ziouv nyei biauv dongh yie zoux duqv nyungc-nyungc longx saeng-eix wangc, njien-youh nyei ziangh hoc, yaac dingc hnyouv laengz waac caux Ziouv gorngv, mbuo duqv yiem Ziouv nyei biauv “taux maanc gouv maanc doic.”

Za’gengh zien nyei nor maaih mienh camv gan Ziouv mv baac maaih nyungc baav sic fai kouv naanc hoic zuqc ninh mbuo nor ziouc guangc Ziouv miaqv. Se gorngv doqv Singx Nzung 23, mbuo buatc maiv zeiz kungx gorngv taux “miev nyiemz nyei dorngx” aqv fai “wuom sienc nyei ndoqv-hlen” mv baac yaac gorngv taux “zuqc daic nyei dongh linh” caux “win-wangv.” Mbuo yiem naaiv norm baamh gen dongh Aa^ndam caux Haa^waa baamz liuz zuiz ziouc maiv duqv njien-youh baengh orn hnangv jiex gorn wuov zanc aqv, hnangv naaic mbuo ziouc maiv haih biaux nduqv “zuqc daic nyei dongh linh” fai “win-wangv” hoic mbuo nyei jauv. Maiv gunv buangh zuqc naaiv deix yietc zungv sic, mv baac Giduc mienh maiv horpc weic naaiv deix jauv zoux bun mbuo nyei sienx fim ndortv yiem Ziouv, daux nzuonx laengz waac caux Ziouv gorngv: “Yie yaac duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic caux ziepc zuoqv dingc hnyouv zuov taux duqv buangh Ziouv wuov hnoi.”

Ziouv haaix zanc yaac oix mbuo ziepc zuoqv nyei hnyouv bun Ninh taux mbuo nyei seix jomc. Longc naaiv deix siang-hnyangx nyei hnoi zoux jiex gorn, meih mbuo gaamv gorngv laengz waac caux Ziouv gorngv, Yie yaac duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic, yie laengz ziepc zuoqv hnyouv bun Ziouv taux seix jomc nyei fai? Tov meih gueic njiec daux gaux gorngv mbuox Ziouv ih zanc yiem ih hnoi saeng fam nyei siang-hnyangx aqv oc.

O Ziouv aac, yie tov laengz waac caux Ziouv maiv gunv yie yangh zuqc daic nyei dongh linh fai yietc zungv win-wangv oix hoic yie, yie corc dingc hnyouv gan Ziouv meih nduqc dauh hnangv. Tov Ziouv tipv qaqv bun yie haih zoux duqv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cong-Mengh Waac 1 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top