Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 20/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 20/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 20/02/2019

Singx Nzung 23
Laengz Nyei Ngaengc Waac Yiem Siang-Hnyangx-Daauh (2)

“Yie yaac duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic” (Singx Nzung 23:6b).

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix diuc kungx kungx liouh jienv ziangh hoc daux gaux, buoqc zaangc Ziouv yiem leiz-baaix hnoi… corc maiv gaengh gaux? Dongh laengz ngaengc waac gorngv “Yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic” hnangv naaic mbuo nyei jiu-tong caux Ziouv oix zuqc hnangv haaix? Yiem ndaangc taux ih zanc meih hnangv haaix nor caux Ziouv jiu-tong?

“Yie yaac duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic” se Ndaawitv hungh laengz nyei ngaengc waac caux Ziouv, caux biux mengh taux ninh nyei hnyouv dongh ninh buangh zuqc ziex-nyungc jiex daaih, zieqv duqv “Ziouv nyei fuqv caux Ziouv nyei korh lienh” gan ninh yietc liuz. Hoqc ei Ndaawitv hungh nyei nyungc zeiv, ih hnoi se saeng-nyeic nyei siang-hnyangx hnoi, mbuo mouz laanh mienh lomh nzoih fungx laengz ngaengc yiem siang-hnyangx nyei hnyangx-daauh ei Singx Nzung 23: “O Ziouv aac, yie tov laengz ngaengc waac Yie yaac duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic.”

Biauv se yietc zungv hmuangv doic dingh hitv kuonx nyei dorngx. Ziouv nyei biauv yaac dongh Ziouv nyei naamh nyouz jiu tong caux Ziouv aengx caux yietc zungv Ziouv nyei naamh nyouz juangc jienv jiu tong yiem naaic. Laengz waac yiem jiex gorn hnyangx-daauh “duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic” yaac maaih eix leiz gorngv se maiv gunv mbuo yiem haaix fai zoux jienv haaix nyungc gong mbuo haaix zanc yaac goux jienv jiu tong caux Ziouv. Mbuo oix zuqc hiuv duqv, jiu tong caux Ziouv yiem yietc norm ziangh hoc dingc nyei, hnangv longc yiem lungh ndorm nziouv fai, lungh muonz zanc aqv fai yiem leiz-baaix hnoi… corc maiv gaengh gaux, weic naaic se kungx zoux gorn ndorqv bun mbuo aengx ziangh yiem jiu tong caux Ziouv mouz hnoi, yietc seix hnangv. Oix zuqc jangx, Ziouv Ninh maaih hmien maiv zeiz weic ziangh hoc yaac maiv zeiz weic haaix nyungc sic. Tov laengz waac caux Ziouv gorngv, mbuo zoux nyei nyungc-nyungc gong mbuo oix zuqc daux gaux caux Ziouv ndangc, caux mbuo dingc hnyouv zoux haaix nyungc mbuo oix zuqc daux gaux naaic Ziouv ndangc, caux yaac maiv zeiz dingc hnyouv ndangc cingx daaih tov Ziouv zoux ei meih.

Naaiv se laengz nyei waac horpc Ziouv nyei hnyouv, weic zuqc Ziouv Tin-Hungh nyei mouz deic ziex baamh mienh daaih zuangv Ninh yaac hnangv Ninh, Ninh nyei fangx se jiu tong caux Ninh. Za’gengh nzauh bun dongh haaix dauh gengh maaih hnyouv zoux Ziouv nyei gong mv baac ninh jiu tong caux Ziouv zoqc, weic zuqc tengx Ziouv zoux gong nyei jauv maiv haih tengx meih yiem Ziouv duqv, naaic deix gong maiv haih tengx meih div jiu tong caux Ziouv duqv. Kungx haaix zanc mbuo nyei maengc buatc jiu tong nyei jauv caux Ziouv longc jienv yiem norm-norm ziangh hoc nor mbuo zoux nyei yietc zungv gong cingx daaih maaih ja’zinh yiem Ziouv nyei nza’hmien.

Tov meih zaah mangc gaax jiex daaih meih jiu tong caux Ziouv nyei jauv hnangv haaix nor, liuz yiem ih hnoi mingh tov meih laengz waac caux Ziouv gorngv: “Yiem yie nyei maengc yie laengz dingc hnyouv goux longx daux gaux nyei jauv hnoi-hnoi caux Ziouv yiem …. ziangh hoc, yiem naaiv mingh yie laengz daux gaux jiu tong caux Ziouv yietc liuz.” Tov meih laengz waac caux Ziouv yiem ih hnoi aqv oc.

Dongh haaix zanc meih zoux nyei nyungc-nyungc gong, meih daux gaux jiu tong caux Ziouv ndangc fai?

O Ziouv aac, tov Ziouv tengx yie zanc-zanc ziepc zuoqv nyei goux longx daux gaux jiu tong caux Ziouv caux aengx jiex gorn ziangh nyei maengc maaih daux gaux caux Ziouv hnoi-hnoi.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Singx Nzung 1-3 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top