Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 19/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 19/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 19/02/2019

Singx Nzung 23
Laengz Nyei Ngaengc Waac Yiem Siang-Hnyangx-Daauh (1)

“Yie yaac duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic” (Singx Nzung 23:6b).

Waac naaic bun meih hnamv: Hnangv haaix nor se Ziouv nyei biauv? “Yiem Ziouv nyei biauv” maaih haaix nyungc eiz leiz? Hnangv haaix nor zoux weic duqv yiem Ziouv nyei biauv yietc liuz?

Mbuo doqc Singx Nzung 23 yiem cun-gen hnoi gengh horpc haic. Naaiv se Singx Nzung waac orn hnyouv camv jiex dongh mbuo nzauh nyei ziangh hoc caux ceix njien-youh nyei jauv yiem mbuo njien-youh nyei ziangh hoc.

Yiem Singx Nzung 23 setv mueiz wuov yiemc se Ndaawitv laengz nyei ngaengc waac caux Ziouv yiem ninh nyei maengc: “Yie yaac duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic.” Ih hnoi se daauh hnoi yiem siang-hnyangx ei mbuo mienh hlaax, mbuo doqc naaiv zaang Ging-sou se hnangv mbuo laengz nyei ngaengc waac caux Ziouv dongh mbuo zoux jiex daaih nyei jauv yietc hnyangx jiex daaih, buatc taux “Ziouv nyei hnamv caux Ziouv nyei korh lienh” yiem yie nyei maengc maiv dangx. Hnangv naaic, gengh horpc haic bun mbuo lomh nzoih laengz waac caux Ziouv gorngv: “O Ziouv aac, yie tov laengz ngaengc waac yie yaac yaac duqv yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic.” Naaiv nyei laengz nyei ngaengc waac maaih camv nyungc eiz leiz dongh mbuo lomh nzoih fei-fangv yiem yietc zungv nyei cun-gen hnoi.

Ziouv nyei biauv se Ninh yiem nyei dorngx, se dongh Ninh maaih hmien nyei dorngx. “Yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic” se yaac dongh laengz ngaengc waac yiem Ziouv maaih hmien nyei dorngx. Ziouv Yesu gorngv yiem Yo^han 15:4 “Oix zuqc ziangh jienv yie, yie ziouc ziangh jienv meih mbuo.” Yietc nyungc mbuo oix duqv Ziouv ziangh mbuo nor mbuo oix zuqc ziangh jinev Ziouv. Maaih deix mbuo kungx tov Ziouv caux mbuo yiem mv baac mbuo za’gengh zien nor Ziouv Ninh maiv guangc jiex haaix dauh, se kungx mbuo guangc Ninh hnangv. Oix zuqc ziangh jienv Ziouv, ziangh ih zanc aqv, mbuo ziouc duqv haiz maaih Ziouv yiem mbuo nyei maengc.

Mbuo maiv yiem yietc norm biauv maiv maaih domh mienh caux maiv muangx domh mienh njaaux nyei waac. Yaac fih hnangv nyei, mbuo Giduc mienh maiv haih gorngv Yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic mv baac corc aengx ziangh ei ganh nyei maengc. oix zuqc jangx jienv, “Yiem Ziouv nyei biauv taux maanc gouv maanc doic” se zieqv duqv Ziouv zanc-zanc caux mbuo yiem, maiv gunv mbuo yiem haaix Ninh yaac caux mbuo yiem, aengx caux fungx mbuo maengc bun Ziouv gunv.

Maaih haaix zanc meih haiz ziangh hnangv maiv maaih Ziouv caux meih yiem: Maiv gunv goux taux ganh nyei hnyouv, sueih hnyouv hanc zoux, ei ganh nyei hnyouv lorz auv nqox fai fu’jueiv caux fun nyei auv nqox oix zuqc yiem meih dingc; longc nyanh nyei jauv gunv goux taux taux dorngc Ziouv fai maiv dorngc; guangc maiv mingh buoqc Zaangc Ziouv, ngaengc maiv zoux Ziouv nyei gong weic maaih nzaauh fai caux haaix dauh gorx-youz maiv horpc; aqv fai yiem buoqc zaangc biauv cuotv liuz ziouc zoux sic hnangv maiv maaih Ziouv; v.v… Oix zuqc zaah maangc gaax ganh nyei maengc caux fungz laengz ngaengc waac bun Ziouv yiem naaiv norm hnyangx-daauh.

Meih ndortv hnyouv Singx Nzung 23 miaqv fai? Tov meih aengx doqc nzunc doqc taux ndortv hnyouv mingh yiem naaiv saeng-yietv nyei siang-hnyangx.

O Ziouv aac, laengz zingh Ziouv bun yie duqv hoqc hiuv longx haic nyei zien liez yiem saeng-yietv nyei siana-hnyangx naaiv. Tov Ziouv bun yie zanc-zanc ziangh maaih Ziouv gunv nyei maengc mingh taux yietc liuz, aengx bun yie nyei maengc ziangh weic biux mengh Ziouv ziangh jienv yie.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 50 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top