Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 18/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 18/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 18/02/2019

Lugaa 14:25-33
Hungx Jienv Ziepc Nzaangc Jaax Mingh

“Haaix dauh maiv ndaam jienv ninh ganh nyei ziepc nzaangc jaax gan jienv mingh, wuov dauh yaac zoux maiv duqv yie nyei sai-gorx” (Lugaa 14:27).

Waac naaic bun meih hnamv: Ndaam jienv “ziepc nzaangc jaax” naaiv joux waac se haaix nyungc? Meih hoqc duqv haaix nyungc yiem Ziouv Yesu siev maengc nyei jauv? Meih hnangv haaix nor mbenc ziangx meih nyei hnyouv dongh Ziouv Yesu siev mangc nyei nzipc liouh bun meih?

Yiem ih hnoi hoqc nyei Ging-sou se Ziouv Yesu ngam yiem jauv mingh Ye^lu^saa^lem zingh nyei daauh norm leiz baaix hnoi dongh Ninh aqv laamh zuqc kouv nyei ziangh hoc. Ziouv hiuv duqv Ninh nyei ziangh hoc aqv laamh taux aqv, Ziouv maiv biaux Ninh zuqc buangh nyei kouv naanc daux nzuonx Ninh aengx laamz mingh gauh nitv fatv. Ziouv yesu laengz zuqc nyaatv zietc yiem ziepc nzaangc jaax, liuz taux setv mueiz Ninh zuqc ndiux jienv ziepc nzaangc jaax aqv fai gorngv ganh nyungc se Ninh zuqc “naetv jienv ziepc nzaangc jaax.”

Ziouv Yesu huin mingh gorngv caux gan Ninh wuov deix mienh, Ninh mbuox wuov deix mienh se gorngv gan Ninh nor oix zuqc ndaam jienv ganh nyei ziepc nzaangc jaax gan Ninh mingh. Hnamv “gauh camv” yiem (26 yiemc) wuov joux waac se oix zuqc hnamv naaic deix yietc zungv “gauh zoqc” hnamv Ziouv Yesu. Ninh njaaux gorngv, oix zoux Ninh nyei sai-gorx oix zuqc hnamv Ninh da’yietv, cuotv liuz mbuo nyei hmuangv doic gorx-youz yietc zungv se yiem da’nyeic hnangv. Ziouv Yesu zorqv waac-fangx daaih njaaux gan Ninh wuov deix mienh. Hnangv yietc dauh mienh oix gomv norm biauv fai yietc dauh hungh oix mingh caux ganh dauh hungh mborqv jaax ninh mbuo oix zuqc funx ndaangc jiemx zuqc longc nyei. Oix zoux Ziouv Yesu nyei sai-gorx se oix zuqc mbenc ziangx siev jienv ninh ganh nyei maengc (Lugaa 9:23) ndaam jienv ziepc nzaangc jaax mingh.

Dongh heuc “guangc yietc zungv meih maaih nyei” (33 yiemc), Ziouv Yesu heuc mbuo oix zuqc siev maengc weic ganh dauh, zoux bun Ziouv nyei mouz deic goiv yienc naaiv lungh ndiev buangv nzengc Ziouv nyei hnamv. Se gorngv haaix dauh hungv jienv ziepc nzaangc jaax mingh ninh zoux nyei se weic bun mienh taaih Tin-Hungh. Yiem naaic dauh nyei maengc se maaih fu-sux, diev kouv, siev maengc. Mv baac mbuo oix zuqc kaaux Ziouv nyei qaqv bun mbuo haih hungx jienv mingh ziepc nzaangc jaax, se maiv zeiz zoux daaih weic ganh mv baac se weic bun zuangx mienh.

Ih hnoi se da’feix hnoi yiem Saaiv Nyei Zipv,* [* Saaiv Nyei Zipv se Yiu^taai mienh zoux nyei zipv, naaiv norm zipv se yiem da’feix funx mingh, ninh mbuo kungx nyanc deix njuov cuotv liuz ninh mbuo maiv nyanc haaix nyungc feix ziepc hnoi ndaangc Ziouv Yesu aengx nangh daaih nyei zipv ei jan zei waac heuc Mùa Chay] (ninh mbuo maiv funx juqv hnoi leiz-baaix nyei hnoi) ndaangc Ziouv Yesu aengx nangh daaih. Naaiv deix hnoi nyieqc ninh mbuo kungx nyanc deix njuov cuotv liuz ninh mbuo maiv nyanc haaix nyungc se nyanc kouv nyei hnoi. Naaiv deix ziangh hoc se dongh Giduc mienh longc nzengc hnyouv nuqv mingh ziepc nzaangc jaax weic jangx taux Ziouv Yesu siev maengc weic mbuo. Dongh Ziouv Yesu jiex gorn zoux gong, Ninh yaac lengc jeiv gec maiv nyanc haaix nyungc 40 hnoi, daux gaux, zuqc Saadaan seix, hnangv naaic mbuo se Ninh nyei naamh nyouz oix zuqc ei jienv Ninh nyei nyungc zeiv longc ziangh hoc camv nyei gec maiv nyanc haaix nyungc nyei daux gaux, mangc gaax mbuo zoux nyei sic horpc aqv fai maiv gaengh, caux tov Ziouv tengx mbuo ziangh puix duqv Ninh nyei hnamv caux siev maengc weic mbuo.

Ninh mbuo longc ziangh hoc longc hnyouv daux gaux yiem Saaic Nyei Zipv nyei da’feix hnoi, jiex mingh aengx maaih 4 hnoi ei mbuo mienh longc nyei hnoi (Âm lịch), mbuo lomh nzoih fei-fangv Ziouv nyei waac yiem Singx Nzung 23, liuz yietc hnoi yietc hnoi hoqc jienv zoux gan Ziouv Yesu mingh taux naaiv norm baamh gen nyei setv mueiz hnoi hnangv yiem Lugaa sou fiev gorngv nor.

Ei naaic deix Saaiv Nyei Zipv zoux se mouz dauh Giduc mienh oix zuqc nyiemc zuiz yiem Saaiv Nyei Zipv nyei da’fei hnoi. Jangx taux mbuo zoux dorngc Ziouv caux zoux dorngc gorx-youz. Bieqc taux cing-nzengc jiex wuov norm Saaiv Nyei Zipv leiz-baaix, mbuo oix zuqc zieqv duqv mbuo nyei zuiz gengh camv se maiv gaamv ndaam ganh nyei ziepc nzaangc jaax gan Ziouv mingh. Hnangv Ziouv Yesu wuov deix sai-gorx mbuo nor, mbuo ngaengc jienv maiv oix ndaam ganh nyei ziepc nzaangc jaax. Gorngv taux naaiv norm Saaiv Nyei Zipv se bun meih duqv qangx qaam jienv ganh nyei ziepc nzaangc jaax div bun meih ngaengc jienv.

Mbuo nzengc camv hnamv taux Ziouv zoux bun mbuo nyei jauv, hnangv yiem mbuo dau daux gaux nyei waac, Ziouv nyei njoux en, aqv fai tengx mbuo jiex duqv mingh kouv nyei ziangh hoc. Mv baac longc jienv jiex se Ziouv oix mbuo hnangv haaix nor longc nzengc hnyouv ndaam ganh nyei ziepc nzaangc jaax gan Ninh mingh caux laengz siev maengc fu-sux Ninh. Meih za’gengh mbenc ziangx hnyouv ndaam ganh nyei ziepc nzaangc jaax gan Ziouv mingh taux meih nyei seix jomc fai?

O Ziouv Yesu aac, tov Meih guangc yie nyei zuiz maaih camv nzunc yie gan Meih mv baac yie nganegc jienv maiv ndaam ganh nyei ziepc nzaangc jaax. Tov Ziouv tipv qaqv yie yiem hungh jienv mingh ziepc nzaangc jaax nyei gong yiem ih hnoi mingh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 49 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top