Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 17/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 17/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 17/02/2019

2 Ti^mo^taai 2:14-19
Gorngv Caux Sekv

“Maaih ziangh hoc sekv, maaih ziangh hoc gorngv waac” (Gorngv Seix Zaangc 3:7b).

Waac naaic bun meih hnamv: Haaix zanc meih horpc zuqc gorngv, haaix zanc meih horpc zuqc sekv? Gong-zoh Baulo njaaux taux naaiv deix jauv hnangv haaix nor? Maaih haaix nyungc meih oix zuqc zorc nyei fai?

“sekv” fai “gorngv cuotv,” naaic deix ziangh hoc maaih nzengc ninh nyei ja’zinh. Gong-zoh Baulo njaaux gorngv, maaih deix ziangh hoc sekv se gauh longx gorngv, se gorngv naaic deix yietc zungv se nzaeng nyinh nzaeng nyouz nyei jauv (2 Ti^mo^taai 2:14, 23), aqv fai zunh maiv zeiz zien leiz zoux bun mienh nyei sienx fim lunc nzengc nyei jauv. Ninh mbuo i dauh heuc Hi^me^ne^atc caux Fi^le^tatv. Ninh mbuo guangc zien leiz nyei jauv yaac gorngv mienh nangh daaih nyei hnoi jiex liuz aqv (17-18 yiemc). Gorngv naaiv nyungc waac zoux bun mienh camv nyei sienx fim lunc nzengc. Weic ninh mbuo laaic dorngc ninh mbuo zuqc guangc yiem naaiv baamh gen, hnangv naaic ninh mbuo cingx daaih hnyouv naamx, ndortv sienx fim. Hnangv naaic ninh mbuo ziouc ziangh ei ziangh ei ninh mbuo nyei hnyouv yaac maiv gunv taux zoux horpc Ziouv Yesu fai maiv horpc aqv.

Giduc mienh oix zuqc zieqv duqv Tin-Hungh nyei zien leiz yaac goux longx caux oix zuqc gorngv haih zunh zien leiz bun mienh bieqc hnyouv. Maiv dungx la’guaih caux mienh nzaeng maiv horpc zuqc nzaeng nyei waac, mv baac daux nzuonx longc hnyouv hoqc Ziouv nyei waac weic kaaux Ziouv nyei waac laanh ceix laanh nyei sienx fim. Se gorngv yietc laanh mienh duqv caux naanv wuonv Ziouv nyei zien leiz liuz ninh ziouc maiv mbungh mbienv yiem ga’nyiec nyei jaav leiz aqv.

Qiemx zuqc longc ziangh hoc zaah mangc “mbuo nyei mbietc.” Tov Ziouv bun meih maaih cong-mengh haih hiuv duqv haaix zanc cingx daaih qiemx zuqc gorngv, haaix zanc qiemx zuqc sekv. Meih hnangv haaix nor yiem bun mienh buatc meih goux longx zien leiz?

O Ziouv aac, tov meih goux jienv yie nyei nzuih yiem dongh yie maiv horpc zuqc gorngv nyei; tov bun yie maiv dungv sekv zanc-zanc gorngv weic Ziouv caux meih nyei guoqv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 48 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top