Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 16/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 16/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 16/02/2019

2 Ti^mo^taai 2:8-13
Oix Zuqc Jangx

“Hnangv naaic yie weic Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh diev nyungc-nyungc, weic bun ninh mbuo kaux Giduc Yesu duqv njoux yaac duqv yietc liuz nyei njang-laangc” (2 Ti^mo^taai 2:10).

Waac naaic bun meih hnamv: Yiem da’betv wuov yiemc, Gong-zoh Baulo mbuox Ti^mo^taai oix zuqc jangx jienv haaix nyungc? Gong-zoh Baulo ziangh caux diev kouv se weic haaix nyungc? Haaix nyungc zoux bun Gong-zoh Baulo gauh maaih qaqv? Meih qiemx zuqc zoux haaix nyungc weic nzipc jienv mingh zunh kuv fienx naaiv nyungc gong zoux?

Gong-zoh Baulo njaaux liuz Ti^mo^taai hnangv haaix nor diev kouv weic fu-sux Ziouv (1-7 yiem), Gong-zoh Baulo aengx mbuox Ti^mo^taai oix zuqc jangx nyei buonc. Jiex gorn ndaangc, ninh mbuox Ti^mo^taai oix zuqc jangx taux Ziouv Yesu, se dongh mbuo zaangc wuov dauh Giduc, duqv yungz yiem Ndaawitv nyei zeiv-fun wuov dauh, eiz-leiz se Laengz jienv wuov dauh. Ninh laengz weic mbuo daic, mv baac da’fam hnoi Ninh aengx naangh daaih, weic zuqc Ninh hingh jiex daic nyei qaqv. Naaiv se dongh kuv fienx nyei gorn ndoqv Gong-zoh Baulo zunh nyei buonc (8 yiemc).

Dongh Gong-zoh Baulo njaaux taux naaiv deix jauv se ninh ganh duqv buangh jiex, ninh zungv zuqc Lomaa baeng zorqv ninh mborqv hnangv maaih zuiz nyei mienh nor. Maiv gunv hnangv naaic ninh bungx laangc nyei gorngv, maiv gunv ninh zuqc hnangv camv dauh Giduc mienh zuqc siouc kouv zungv zungv zuqc wuonx jienv loh. Mv baac Tin-Hungh nyei doz maiv zuqc limc ndoh. Hnangv naaic, Gong-zoh Baulo cingx daaih gorngv, se gorngv mbuo laengz caux Giduc daic, eiz-leiz se mbenxc ziangx hnyouv weic kuv fienx gong, yaac duqv caux Ninh ziangh. Se gorngv mbuo diev duqv jiex nyungc-nyungc seix hnyouv nyei sic ziouc duqv caux Ziouv gunv. Mv baac se gorngv mbuo nqemh Ziouv, Ninh yaac oix nqemh mbuo. Naaiv se za’gengh zien weic zuqc Ninh se ziepc zuoqv nyei Ziouv.

Weic naaiv deix yietc zungv oix zuqc jangx, Gong-zoh Baulo cingx daaih gorngv yie weic Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh diev nyungc-nyungc kouv weic ninh mbuo kaux Giduc Yesu duqv njoux yaac duqv yietc liuz nyei njang-laangc (10 yiemc). Kuv fienx nyei nyim duqv hnamv Ziouv Yesu nyei mienh longc ninh mbuo nziaamv fuqv nyiemz jiex daaih, maiv hiuv duqv mbu’ziex sin hanc caux mbu’ziex norm wuom mueic dongh weic kuv fienx nyei mienh cingx daaih maaih kuv fiex yiem ih hnoi. Lengc jeiv yiem mbuo jan-zei deic jiex daaih 100 hnyangx, nziaamv, mbu’ziex sin hanc caux mbu’ziex norm wuom mueic yiem ndangc nyei Giduc mienh zuqc cuotv, liuz hnangv naaic ih zanc mbuo se benx aengx nzipc jienv gong zoux nyei mienh mbuo yaac biaux maiv ndutv naaiv deix jauv. Caux mbuo oix zuqc jangx jienv mbuo zaangc wuov dauh oix tipv qaqv bun mbuo weic Ninh nyei gong. Ziouv laengz jienv waac Ninh oix tengx mbuo, Ziouv hnamv haic dongh lingh wuonh hunghx jienv mingh zuqc daic nyei dorngx nyei mienh, Ninh heuc mbuo oix zuqc mbenc ziangx hnyouv diev kouv weic naaiv deix gong bun dauh dauh duqv njien-youh yiem setv mueiz nyei hnoi maiv zuqc Ziouv dingc zuiz.

Meih mbenc ziangx hnyouv aqv fai? Meih diev jienv kouv weic Ziouv nyei haaix nyungc gong?

O Ziouv aac, yie njien-youh weic zuqc yie hiuv yie nyei Ziouv yietc liuz yiem caux yie zunh nyei kuv fienx maiv haih zuqc limc ndoh. Tov Ziouv bun yie jangv jienv naaiv deix jauv weic bun yie mbenc ziangx hnyouv diev kouv weic Ziouv nyei kuv fienx caux weic maiv gengh duqv njoux nyei yietc zungv mienh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 47 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (2)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top