Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 15/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 15/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 15/02/2019

Singx Nzung 117
Maanc Fingx Mienh Oix Zuqc Ceng Ziouv

“Maanc guoqv mienh aah! Oix zuqc ceng Ziouv. Maanc fingx mienh aah! Oix zuqc ceng ninh.” (Singx Nzung 117:1).

Waac naaic bun meih hnamv: Meih hnamv daaih fiev Singx Nzung sou nyei mienh nyei hnyouv hnangv haaix nor dongh ninh fiev Singx Nzung 117 wuov zanc? Fiev sou nyei mienh heuc maanc fingx mienh caux maanc guoqv oix zuqc zoux haaix nyungc? Weic haaix mouz fingx oix zuqc ceng Ziouv? Meih niv meih hnangv haaix nor dau naaiv Singx Nzung 117 zaang?

Singx Nzung 117 zaang se naangv jiex yiem yietc buonv Ging-sou mbu’ndongx. Se Tin-Hungh nyei waac orn zuangx lungh ndiev mienh nyei hnyouv oix zuqc ceng Ninh. Yiem naaic deix ziangh hoc fiev sou nyei mienh nye mienh nyei hnyouv gengh njien-youh yiem buoqc zaangc, longc hnyouv fei-fangv taux hnyouv ndaauv caux ziepc zuoqv yietc liuz nyei Ziouv Tin-Hungh. Yiem da’yietv wuov yiemc, fiev sou nyei mienh heuc maanc guoqv, maanc fingx oix zuqc ceng Ziouv. Yiem da’nyeic wuov yiemc gorngv, longc domh zuangx waac se “mbuo,” naaiv fiev sou nyei mienh Ziouv nyei hnamv caux ziepc zuoqv nyei Ziouv maiv zeiz kungx liouh bun ninh ganh fai nduqc fingx I^saa^laa^en mienh hnangv se bun taux zuangx lungh ndiev mienh.

Ziouv Tin-Hungh nyei hnyouv se: “Hnyouv ndaauv, korh lienh mienh, maiv qiex jiex beqv, buangv nzengc en caux zien haic” (Cuotv I^yipv 34:6; Yo^en 2:13; Yonaa 4:2). Ziouv haaix zanc yaac bun qangx mbuo zoux dorngc nyei mienh duqv maengc ziangh weic goiv hnyouv guangc zuiz. Mangc gaax Ziouv zoux bun Kaa^in, Kaa^in se yietc dauh daix mienh ndangc jiex yiem naaiv lungh ndiev nyei douh zong. Ziouv zoux norm jangx-hoc yiem Kaa^in nyei sin maiv bun mienh daix ninh. Ziouv hnyouv ndaauv bun Ni^naa^we zingh nyei mienh, Ninh aengx tiuv hnyouv maiv dingc wuov deix mienh nyei zuiz, liuz Ninh gengh a’hneiv buatc wuov deix mienh goiv hnyouv guangc zuiz nzengc. “Ziouv zoux longx bun maanc mienh. Ninh yaac korv-lienh ninh zeix daaih nyei yietc zungv” (Singx Nzung 145:9). Ziouv Yesu yaac fih hnangv nyei gorngv Tin-Hungh se zoux longx bun mienh: “Maiv gunv kuv mienh fai mienh waaic mienh, Tin-Hungh yaac bun mba’hnoi ziux fih hnangv nyei. Ninh yaac bun lungh duih mbiungc tengx zoux longx zoux waaic nyei mienh duqv fih hnangv” (Matv^taai 5:45). Tin-Hungh nyei mouz deic njoux zuiz mienh se bun taux dauh dauh lungh ndiev mienh: “Tin-Hungh ndongc naaic hnamv lungh ndiev mienh cingx zorqv ninh nyei ndoqc Dorn ceix bun ninh mbuo. Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn maiv zuqc mietc mv baac duqv yietc liuz nyei maengc” (Yo^han 3:16).

Ziouv Tin-Hungh se ziepc zuoqv nyei Ziouv, Ziouv za’gengh yietc liuz zien, “Weic naaiv meih mbuo oix zuqc hiuv duqv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, kungx ninh ganh benx Tin-Hungh hnangv. Ninh se ziepc zuoqv nyei Tin-Hungh, ei jienv ninh laengz nyei ngaengc waac zoux, ziouc hnamv dongh hnamv ninh, ei jienv ninh nyei leiz-latc zoux wuov deix, taux yietc cin doic” (Nzaamc Leiz-Latc 7:9). Mbuo yietc zungv mienh yiem naaiv ndau-beih se yiem jienv Ziouv laengz nyei waac gu’nyuoz: Mbuo duqv Ziouv longc Ninh ganh nyei fangx zeiv zeix daaih hnangv Ninh, mbuo duqv ziangh yiem Noyaa nyei douc daaih, yiem wuov jaax lungh ndiev kungx Noyaa hnangv zoux horpc Ziouv nyei hnyouv (Tin Deic Douh 6:8). Tin-Hungh ceix fuqv bun Noyaa mbuo aengx caux Noyaa mbuo liepc jie ngaengc waac(Tin Deic Douh 9:1-17). Hnangv naaic yietc zungv maanc fingx mienh oix zuqc mangc taux hnyouv ndaauv, ziepc zuoqv nyei Ziouv caux baaix zaangc Ninh nduqc dauh hnangv weic bun mbuo puix duqv zipv Ninh nyei en.

Mouz hnoi meih hnangv haaix nor ceng Ziouv?

O Ziouv aac, yie liuz hnyouv ceng Meih weic zuqc Meih gengh ziepc zuoqv caux maaih hnyouv hnamv mienh yietc liuz. Tov bun Meih nyei mbuox duqv mienh ceng yiem buangv nzengc baamh gen; tov bun maanc fingx mienh heuc jienv gorngv: Ziouv za’gengh yietc liuz hnamv mienh maiv goiv yienc

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 46 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top