Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 14/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 14/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 14/02/2019

Domh Jiem 16:28-31
Sienx Fim Yiem Maiv Laamh Kaaux Jiex Nyei Dorngx

“Saem^sanx ziouc daux gaux tov Ziouv, “O Ziouv Tin-Hungh aah! Tov jangx taux yie. O Tin-Hungh aah! Tov ceix naaic nduqc nzunc qaqv bun yie, weic yie nyei I maengx m’zing zoux yietc nzunc jaauv win bun Fi^li^saa^die mienh.” (Domh Jien 16:28).

Waac naaic bun meih hnamv: Saem^sanx zoux haaix nyungc dongh ninh zuqc mienh zoux doqc kouv jiex wuov zanc? Liuz Saem^sanx duqv Tin-Hungh dau ninh nyei daux gaux waac nyei fai? Meih niv dongh meih zuqc suei nyei ziangh hoc ninh zoux haaix nyungc gauh camv? Saem^sanx nyei seix zeiv njaaux taux haaix nyungc meih?

Dongh ninh zuqc mienh zoux doqc kouv jiex nyei ziangh hoc, ninh ziouc daux gaux tov Ziouv (28 yiemc). Maiv gunv ninh duqv cuotv seix yiem gamh nziex Ziouv Tin-Hungh nyei hmuangv doic caux duqv Ziouv paaiv bun ninh oix zuqc zoux Domh jien dorh I^sa^laa^en mienh se Ziouv Tin-Hungh nyei baeqc fingx, mv baac yiem liuz naaiv deix biei zaang Ging-sou (13-16) fiev taux Saem^sanx dongh naaiv da’nyeic nzunc ninh daux gaux tov Ziouv (da’yietv nzunc yiem 15:18). Yietc zungv naaiv deix i nzunc nyei daux gaux ninh zieqv duqv ninh se benx mau nyei mienh. Mv baac taux setv mueiz naaiv nzunc, Saem^sanx hiuv duqv kungx maaih nduqc dauh se Ziouv Tin-Hungh dongh hnamv mienh wuov dauh, muangx ninh nyei daux gaux waac, njoux ninh, bun ninh aengx maaih nzunc qaqv.

Ninh dingc hnyouv gorngv mbuox Nde^li^laa ninh se benx Naasi mienh (16:17) bun mbuo buatc ninh mangc piex Ziouv heuc ninh oix zuqc zoux nyei gong caux Ziouv Tin-Hungh ceix nyei en ninh, liuz taux setv mueiz ninh nyei daux gaux waac bun cing ninh hnamv goiv hnyouv daux nzuonx caux Ziouv Tin-Hungh. Zuqc suei caux dorngc nyei jauv maaih ninh nyei ja’zinh se gorngv mbuo zieqv maiv duqv zuiz, goiv hnyouv nzuonx daaih caux Ziouv. Weic goux jienv ganh, mbuo maaih mienh camv buang jienv ganh nyei zuiz, aengx ngaengc jienv, aengx gorngv jaaiv sin waac, fai gorngv naaiv se laaix ganh dauh yie cingx daaih zoux dorngc hnangv naaiv, mv baac naaic deix yietc zungv waac zoux bun ganh aengx gauh ndortv bieqc zuiz ndo, zuiz se zoux bun mbuo zuqc kouv (Cong-Mengh Waac 28:13).

Maaih mienh camv gorngv Saem^sanx maiv maaih qaqv se laaix ninh zuqc teix mba’biei. Maiv gunv hnangv naaic, yiem naaic deix ziangh hoc ninh nyei mba’biei manc-manc ndaauv daaih (22 yiemc), mv baac ninh zungv zuqc daux gaux tov Ziouv Tin-Hungh bun ninh maaih qaqv. Hnangv naaic Saem^sanx nyei qaqv se yiem Ziouv Tin-Hungh daaih, maiv zeiz yiem ninh nyei mba’biei. Ih zanc maaih jauv sienx nyei mienh sienx nyei mienh ninh mbuo qaqv liouh “mba’biei ndaauv” ninh mbuo hnamv daaih hnangv naaic nor zoux se horpc Ziouv Tin-Hungh nyei hnyouv, mv baac ninh mbuo maiv mangc taux ceix ninh mbuo nyei sienx fim yiem Ziouv. Giduc mienh nyei maengc duqv nyei qaqv se yiem Ziouv daaih. Giduc mienh haih hingh duqv yiem lingh nyei wuonh mborqv jaax se kaaux Tin-Hungh bun nyei wuoqc ginc. Hnangv naaic, maiv gunv haaix nyungc zoux bun mbuo leih nqoi go Ziouv, mbuo ziouc oix zuqc ganv siepv nyei goiv hnyouv caux daux gaux tov Ziouv guangc zuiz.

Maiv gunv Saem^sanx nyei daux gaux waac maaih camv nyei weic ganh, ninh gorngv weic jaauv winv ninh nyei i maengx m’zing, mv baac hnyouv ndaauv nyei Ziouv Tin-Hungh corc hnamv ninh, buatc ninh goiv hnyouv nzuonx caux buatc ninh nyei sienx fim, Ziouv Tin-Hungh ziouc guangc Saem^sanx nyei zuiz aengx ceix qaqv bun ninh (30-31 yiemc). Saem^sanx zuqc suei caux daic nyei jauv bun mbuo buatc taux mienv nyei qaqv caux win-wangv nyei qaqv gengh hlo, ninh mbuo zanc-zanc lorz qangx daaih nduov mbuo sienx Ziouv nyei mienh cuotv Ziouv. Se gorngv leih go Ziouv Tin-Hungh ziouc mingh nitv fatv zuiz caux orqv nyei jauv. Zuiz caux orqv nyei sic setv mueiz bun mbuo zuqc daic. Oix duqv souv wuonv caux hingh yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax nor, mbuo mouz laanh mienh oix zuqc zorng mbenc Tin-Hungh bun daaih nyei wuoqc ginc, longc jienv jiex se Ziouv nyei waac cauc daux gaux nyei qaqv, tov tengx nyei jauv. Maiv gunv zuqc ndorpc yaac oix zuqc jangx jienv tiux daaih caux Ziouv, goiv hnyouv nzuonx caux daux gaux tov Ninh tengx. Ziouv Tin-Hungh se hnyouv ndaauv nyei Ziouv, Ninh nyei hnyouv buangv nzengc hnamv mienh nyei jauv Ninh ziouc oix tengx meih caux bun meih hingh jiex.

Hoz-Daauh “Linh wuonh nyei mborqv jaax” meih duqv hoqc hiuv haaix nyungc camv yiem naaiv?

O Ziouv aac, tov bun yie buatc Saem^sanx zuqc suei nyei nyutc zeiv weic bun yie mangc jienv taux yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax. Tov bun yie haaix zanc yaac naanv wuonv Tin-Hungh bun nyei wuoqc ginc weic bun yie haih mborqv duqv hingh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 45 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top