Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 13/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 13/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 13/02/2019

Domh Jiem 16:21-27
Ei Ganh Nyei Hnyouv Zoux Ziouc Dorngc Mingh Go Haic

“Meih zoux nyei orqv sic oix mborqv njaaux meih, meih ngaengc jienv doz oix gox meih. Meih oix zuqc hiuv, oix zuqc buatc, meih guangc Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, benx orqv sic caux im nyei sic. Meih yaac maiv maaih hnyouv taaih yie.” Nernh Jiex nyei Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv.” (Ye^li^mi 2:19).

Waac naaic bun meih hnamv: Fi^li^saa^die mienh hnangv haaix nor zoux doqc saem^sanx? Fi^li^saa^die mienh gorngv ninh mbuo kaux haaix dauh cingx daaih zorqv Saem^sanx? Meih nyei sienx fim niv dorh meih zoux nyei sic cuotv haaix nyungc bun meih?

Fi^li^saa^die mienh daix duqv Saem^sanx nyei, mv baac ninh mbuo oix zoux bun Saem^sanx gauh kouv jiex daic. Ninh mbuo maiv zeiz kungx zoux bun Saem^sanx nyei sin hnangv (21 yiem), mv baac corc zoux bun Saem^sanx mun hnyouv (25 yiemc) aengx caux ninh nyei lingh wuonh (23-24 yiemc). Hnamv daaih Saem^sanx ngaengc jienv domh mienh caux Ziouv Tin-Hungh mingh zoux ei ninh ganh nyei hnyouv oix nyei, ninh maiv hnamv taux ninh oix zuqc nyei buangh nyei kouv naanc. Fi^li^saa^die mienh longc “wuov deix doic” caux njien-youh nyei cin-jaa yinh zipv Saem^sanx (14:10-11), mv baac dongh Saem^sanx suei ninh mbuo, ninh mbuo zorqv duqv Saem^sanx liuz ninh mbuo ziouc hinc cuotv zien ninh mbuo nyei hmien zoux doqc maiv maaih yietc deix hnamv.

Hnamv daaih Saem^sanx yaac duqv camx ziangh hoc njien-youh yiem cin-jaa yinh caux wuov deix Fi^li^saa^die mienh lunx, ninh buangv hnyouv yiem buangh liouh nyei jauv caux wuov dauh Gaasaa zingh maaic sin nyei m’sieqv dorn aqv fai caux Nde^li^laa, caux dongh ninh duqv daix Fi^li^saa^die mienh nyei ziangh hoc duqv mienh camv ceng ninh. Mv baac Saem^sanx ndortv nzengc yietc zungv. Yiem yietc dauh zoux Domh jien nyei mienh njiec daaih zoux benx nouh nyei mienh (21 yiemc). Yiem yietc dauh duqv Ziouv Tin-Hungh ceix fuqv nyei mienh caux duqv Ziouv Tin-Hungh dorh nyei mienh njiec daaih benx mv zing maengh zuqc bun dauh fu’jueiv dorh jauv nyei mienh (21, 26 yiemc). Ninh zuqc suei nzengc yiem lingh wuonh mborqv jaax nyei jauv caux zuqc ndortv maiv duqv Ziouv Tin-Hungh ceix fuqv bun ninh aqv.

Dongh haaix zanc mbuo oix leih go Ninh nyei hnamv, Ninh nyei fuqv caux Ninh nyei zien leiz mingh caux baamh gen mienh zoux doic nor, mbuo oix zuqc jangx taux Fi^li^saa^die mienh hnangv haaix nor zoux bun Saem^sanx oc. Aengx oix zuqc jangx, hmuangx nyei qaqv caux zuqc zuqc zuiz gunv jienv yiem yietc laanh mienh se gauh doqc jiex ziepc nzunc Fi^li^saa^die mienh.

Saem^sanx zoux dorngc nyei jauv se maiv zeiz kungx zoux hoic zuqc ninh ganh nyei seix hnangv, corc aengx hoic zuqc ninh juangc yiem nyei mienh caux Ziouv nyei mbuox. I^sa^laa^en mienh zuqc Ziouv jiu bun Fi^li^saa^die mienh feix ziepc hnyangx (13:1), taux ziangh hoc Ziouv oix njoux I^sa^laa^en mienh Ziouv cingx daaih paaiv Saem^sanx daaih njoux, mv baac ninh maiv ei Ziouv nyei waac zoux aengx bun I^sa^laa^en mienh zuqc Fi^li^saa^die mienh hoic. Hnamv daaih Ziouv nyei baeqc fingx zuqc ndortv hnyouv caux nzauh dongh buatc ninh mbuo nyei Donmh jien zuqc mienh zorqv yaac zuqc zoux doqc hnangv naaic. Fi^li^saa^die mienh longc Saem^sanx zuqc suei nyei jauv zoux bun I^sa^laa^en mienh gauh maiv haih ngaengc ninh mbuo. Aengx gauh longc jienv naaic, Saem^sanx zuqc suei nyei jauv zoux bun Fi^li^saa^die mienh gauh sienx wuonv caux zaangc ninh mbuo nyei zienh se Ndaagon zienh (23-24 yiemc).

Maaih camv Giduc mienh hnangv naaiv nor gorngv, yietc zungv dorngc caux sueiv nyei jauv se kungx benx ninh mbuo ganh lengx jeiv aqc jiex nyei buonc hnangv – “yie zoux, yie laengz.” Mv baac ninh mbuo maiv zieqv duqv gorngv, Saadaan haih dorh naaiv deix jauv daaih zoux weic bun mienh danh Ziouv Tin-Hungh nyei mbuox, zoux bun Jiu-baang ndortv hnyouv, aengx caux zoux mienh camv hnyouv ngaengc maiv zipv kuv fienx. Ziouv oix mbuo dauh dauh naanv wuonv Tin-Hungh bun nyei wuoqc ginc weic souv wuonv ngaengc jienv Mienv nyei za’eix. Yiem meih nyei maengc hoqc liuz naaiv zaang sou meih siou duqv haaix nyungc weic zorng mbenc yiem meih nyei lingh wuonh mborqv jaax nyei jauv?

O Ziouv aac, tov bun yie bieqc hnyouv Ziouv Singx Lingh haatc, njaaux caux kuinx nyei waac weic bun yie longc zien hnyouv nyei ei jienv zoux benx cing-nzengc mienh yiem yie nyei maengc, bun yie zanc-zanc duqv hingh yiem yie nyei lingh wuonh mborqv jaax nyei jauv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 44 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top