Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 12/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 12/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 12/02/2019

Domh Jiem 13:25; 14:1-2,19; 15:1-5;16:1-4
Nziaauc Nyei Dorngx Fai Mborqv Jaax Nyei Dorngx

“Oix zuqc ging hnyouv mbungh jienv. Meih mbuo nyei win-wangv, mienv nyei hungh, hnangv sienh nor njunh jienv mingh mingh daaih daaih lorz mienh ngaatc nyanc.” (1 Bide 5:8).

Waac naaic bun meih hnamv: Haaix dauh gunv jienv Saem^sanx mingh nyei norm-norm dorngx? Se gorngv Maa^haa^ne Ndaan, Solaa zingh caux Etc^taa^on zingh zoux gorn, meih buatc naaiv deix hnangv haaix nor? Naaiv dauh Saem^sanx taux naaiv deix yietc zungv dorngx weic haaix nyungc mouz deic? Meih buatc Saem^sanx ziangh nyei maengc caux zoux domh jien nyei gong hnangv haaix nor?

Saem^sanx se Tin-Hungh ceix bun daaih caux bun ninh yiem Maa^haa^ne Ndaan, Solaa zingh caux Etc^taa^on zingh zoux gong (13:25) – Saem^sanx yietc hnoi yietc hnoi mingh gauh go. Jiex gorn se mingh Tim^naa^haa zingh (14:1) yiem Maa^haa^ne Ndaan caux Fi^li^saa^die nyei gapc jaaix, liuz ninh aengx gauh bieqc ndo yiem Fi^li^saa^die nyei deic-bung se Atc^ke^lon (14:19), liuz aengx mingh taux Gaasaa zingh (16:1), taux nqa’haav ninh mingh taux Soletv Horngz (16:4), naaiv norm dorngx se yiem mbu’ndongx jiex dongh yiem Fi^li^saa^die nyei deic-bung. Ninh jiex naaiv deix dorngx ninh yaac caux ninh nyei win-wangv mborqv gau jaax (14:19; 15:4-5), mv baac naaic se weic ninh nyei jauv hnangv. Hnangv buatc gorngv Saem^sanx haiz ninh nyei maengc gauh maaih njien-youh dongh ninh ganh ei ninh nyei hnyouv mingh nyei dorngx caux hingh dongh ninh mingh nyei dorngx nyei sic. Maaih deix ninh gengh mingh duqv go haic, horpc zuqc se ninh oix zuqc zoux domh jien bun Ziouv Tin-hungh nyei mienh liux daux nzuonx ninh ei ninh nyei hnyouv zoux.

Yiem seix zaangc se benx yietc norm lingh wuonh mborqv jaax nyei dorngx, maiv zeiz mbuo nyei orqv sin nziaauc nyei dorngx. Maaih camv henv haic nyei jun zeiv baeng, caux maaih deix mbuoqc horngh haic nyei mienh weic yietc buon ziangh hoc maiv gunv taux longx nyei jauv ziouc zuqc suei se hnangv Apc^laa^haam, Lotv, Ndaawitv, Bide… Mbuo hnamv nyei jauv yiem seix zaangc zoux bun mbuo aqc fai la’nyauv taux mbuo nyei sienx fim.

Yiem naaiv zaang njaaux nyei jauv, A. W. Tozer fiev gorngv: “Yiem naaiv lungh ndiev se yietc norm nziaauc nyei dorngx wuenc bun yietc norm mborqv jaax nyei dorngx duqv ih zanc nyei Giduc mienh camv nyiemc gorngv hnangv naaic. Ninh mbuo haih biaux dongh zuqc heuc zoux nyei buonc gong, ninh mbuo zoux nyei sic zungv bun cing nzengc mi’aqv. Ninh mbuo corc ginv I diuh jauv, hnamv Ziouv Giduc yaac aengx mueic jieqv baamh gen nyei ga’naaiv, ninh mbuo njien-youh nyei mbuox mienh gorngv, maiv zeiz sienx Ziouv Yesu liuz zuqc guangc nzengc dongh mbuo oix nyei jauv, hnangv naaic bun cing naaiv deix yietc zungv jauv yiem ninh mbuo nyei hnyouv ganh hnamv cuotv daaih.”

Weic bun mbuo duqv hingh yiem lingh wuonh mborqv jaax mbuo oix zuqc hiuv duqv se haaix dauh dorh mbuo – Ziouv Yesu fai yie ganh nyei hnyouv? – mbuo duqv zipv nyei se haaix nyungc? Mbuo nyei win-wangv se haaix dauh? Mbuo nyei guanh se haaix dauh? Caux mbuo yiem nyei dorngx duqv an haaix ndaau? “Meih oix zuqc caux yie mbuo maaih buonc siouc kouv naanc hnangv Giduc Yesu nyei kuv baeng. Dorng baeng nyei mienh maiv maaih haaix dauh zanc-zanc la’nyauv ga’nyiec nyei sic. Ninh kungx oix zoux bun gunv ninh wuov dauh baeng-bieiv buangv hnyouv hnangv.” (2 Ti^mo^taai 2:3-4).

Meih buatc meih nyei maengc ih zanc hnangv haaix nor: Yietc norm yiem lingh wuonh mborqv jaax nyei dorngx fai yiem yietc norm nziaauc nyei dorngx? Naaic nyungc yiem meih nyei maengc hnamv nyei jauv zoux bun meih nyei hnyouv caux fu-sux Ziouv hnangv haaix?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie maaih ziepc zuoqv nyei hnyouv caux Ziouv yiem yie nyei lingh wuonh nyei mborqv jaax. Tov Ziouv bun yie haih zoux duqv ziangx dongh Ziouv heuc yie oix zuqc zoux nyei buonc gong.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 43 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top