Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 11/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 11/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 11/02/2019

Domh Jiem 14:10-11
Yiem Waaic Nyei Dorngx Caux Jienv Mienh Zoux Waaic

“Maiv dungx bun mienh nduov. “Kuv mienh caux mienh waaic mienh zoux doic, kuv mienh ziouc waaic mi’aqv.” (1 Ko^lin^to 15:33).

Waac naaic bun meih hnamv: Dongh ninh nyei diex mingh taux wuov dauh sieqv nyei biauv wuov zanc, Saem^sanx zoux haaix nyungc miaqv? Naaiv nyungc gong se yiem I^saa^laa^en mienh aqc louc zoux fai maiv zoux jiex? Ninh se Naasi mienh, Tin-Hungh lengc jeiv ginv daaih nyei mienh, ninh hnangv naaic nor zoux se horpc nyei fai? Haaix dauh se yietc zungv ninh nyei a’nziauc doic? Yiem ih zanc haaix dauh fai haaix nyungc se meih nyei doic? Naaiv deix yietc zungv mienh fai naaic deix ga’naaiv zoux hoic taux meih nyei sienx fim caux meih nyei maengc?

Maiv gunv taux ninh nyei diex maac kuinx nyei waac aqv, ninh mingh Tim^naa^haa zingh zoux cing-jaa hnaangx. Hnangv gorngv naaiv se Saem^sanx caux wuov Fi^li^sa^die mienh ninh mbuo longc siec hnoi leiz-baaix cing-jaa.ei wuov zanc nyei leiz dingc daaih se yiem cing-jaa yinh oix zuqc maaih diuv, ging-sou mbuox mbuo gorngv Saem^sanx ziux mienh lunx mienh nyei leiz-fingx mbenc. (14:10). Mv baac yiem naaiv ging-sou bun mbuo hiuv Saem^sanx maiv zeiz hnangv wuov deix mienh lunx haih zoux duqv ziux wuov deix mienh lunx nyei leiz-fingx. Ninh se Naasi Ziouv nyei mienh. Saauv Mienh 6:3 bun mbuo hiuv Naasi mienh oix zuqc gec “Maiv dungx hopv a’ngunc diuv fai haaix nyungc diuv Yaac maiv dungx hopv longc a’ngunc diuv fai haaix nyungc diuv zoux daaih nyei wuom-sui. Maiv dungx hopv a’ngunc biouv nyei wuom fai nyanc a’ngunc biouv, maiv gunv biouv-nyiemz fai biouv-nqaai.” Hnangv naaic, se gorngv Saem^sanx ziux jienv naaiv deix Fi^li^sa^die mienh lunx nyei leiz-fingx se dorngc Naasi nyei leiz-latc.

Dongh zoux dorngc liuz, camv nyei Giduc mienh ganh nduov ganh gorngv: “Maaih camv mienh zungv hnangv naaiv nor zoux nyei niv, maiv gamh nziex lorqc!” Mv baac ninh mbuo la’kuqv yietc nyungc mbuo dingc hnyouv zoux horpc fai maiv horpc se maaih jienv Tin-Hungh nyei waac mbuox mbuo se Singx Lingh nyei nzuqc ndaauv. Mbuo maiv zeiz ei mienh camv zoux nyei, mv baac mbuo oix zuqc zoux ei Tin-Hungh nyei waac. Maaih camv nyungc mbuo buatc dorngc jienv nyei mv baac corc buatc maaih camv mienh zoux, ninh mbuo gorngv naaiv se zoux duqv nyei, mv baac ei mbuo nor se zoux maiv duqv. Weic haaix diuc zoux maiv duqv: Mbuo se maiv hnangv “ninh mbuo”, mbuo se Naasi mienh, dongh Ziouv lengc jeiv ginv daaih nyei mienh.

Yiem naaiv norm cing-jaa yinh, Saem^sanx maaih faah ziepc dauh doic. Se gorngv naaiv deix faah ziepc dauh doic maiv zeiz Fi^li^sa^die mienh nor se maiv dorngc, mv baac naaiv deix faah ziepc dauh doic se Fi^li^sa^die mienh (ninh nyei auv heuc naaiv deix mienh se “Yie nyei buonv-guoqv mienh” yiem 16 yiem mbuox mbuo hnangv naaic). Saem^sanx duqv Ziouv Paaiv heuc ninh oix zuqc njoux I^saa^laa^en mienh biaux ndutv Fi^li^sa^die mienh nyei buoz ndiev (13:5), mv baac daux nzuonx ninh aengx mingh caux Tin-Hungh nyei win-wangv zoux doic. Hnangv naaic bun cing Saem^sanx mingh yiem win-wangv nyei dorngx gauh camv yiem Tin-Hungh paaiv ninh oix zuqc yiem nyei dorngx: Se weic zuqc ninh longc Fi^li^sa^die mienh nyei sieqv zoux auv maiv gaux corc aengx caux Fi^li^sa^die mienh nyei mienh lunx zoux doic camv.

Maaih yietc nyungc leiz yiem lingh wuonh gengh ziez: “Haaix dauh hnamv baamh gen, wuov dauh maiv maaih hnyouv hnamv Zaangc Diex” (1 Yo^han 2:15b). Mbuo gauh nitv fatv baamh gen nor wuov zanc mbuo yietc zei leih go Ziouv, weic hnangv mbuo cingx daaih maiv haih hingh yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax. Maaih mienh camv gorngv a’nziaauc doic, linc sin zangc nyei jauv (internet, fangx-naangh, baamh gen nyei nzung…) se yietc zungv haih tengx duqv mbuo nyei, mv baac ninh mbuo la’kuqv maiv jangx taux naaiv deix yietc zungv zoux bun ninh mbuo nyei hnyouv maiv jangx Ziouv nyei waac camv haic.

Meih maaih ganh naaic, haaix dauh se yie nyei kuv a’nziaauc doic nyei fai? Haaix dauh se dongh yie maaih haaix nyungc waac oix caux ninh gorngv jiex? Haaix douc nzung bun yie oix baaux jiex? Haaix nyungc sou, fangx nyei jauv baeng yie jiex? Aqv fai haaix nyungc fim (Phim) zoux bun meih maiv haih guangc duqv? Yietc zungv gu’nguaaic nyei waac naaic haih tengx meih bieqc hnyouv gorngv meih nyei lingh wuonh hnangv haaix nor.

Oix zuqc faix fim taux meih zoux nyei doic caux ninh mbuo zoux nyei jauv dongh yuoqc meih jiex wuov?

O Ziouv aac, tov Ziouv hnamv yie yaac goux jienv yie nyei hnyouv haaix zanc kungx oix nitv fatv meih caux meih nyei cing-nzengc mienh hnangv, weic bun yie haih borngx duqv hingh yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax benx Ziouv henv haic nyei baeng.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 42 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top