Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 10/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 10/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 10/02/2019

Domh Jiem 14:1-3
Horpc Yie Nyei Hnyouv

“Tov meih njaaux yie ei meih nyei eix, weic zuqc meih se yie nyei Tin-Hungh. Tov bun meih longx haic nyei Singx Lingh dorh yie yangh baengh nyei jauv.” (Singx Nzung 143:10).

Waac naaic bun meih hnamv: Saem^sanx mingh Tim^naa^haa zingh zoux haaix nyungc? Saem^sanx longc haaix nyungc za’eix lorz auv? Ninh nyei dae maa mbuo gorngv haaix nyungc dongh ninh longc naaic dauh auv? Saem^sanx dingc hnyouv zoux nyei bun meih hiuv duqv haaix nyungc gauh jienv longc jiex yiem muo nyei maengc? Meih niv meih kaux haaix nyungc dongx meih oix dingc hnyouv zoux nyei jauv?

Saem^sanx duqv Ziouv ceix fuqv caux zorqv ninh benx lengc jeiv nyei mienh se zoux Naasi mienh caux domh jiem bun I^saa^laa^en mienh. Ziouv paaiv Saem^sanx yiem nyei dorngx duqv Ziouv nyei Singx Lingh jiex gorn dorh ninh zoux gong se Maa^haa^ne^ndaan, Solaa zingh caux Etc^taa^on zingh mbu’ndongx (13:25). Mv baac yiem 14:1, Saem^sanx mingh Tim^naa^haa, se yiem Ndaam fingx caux Fi^li^saa^die mienh nyei gapc jaaix nyei ndau. Yiem Ging-sou maiv buatc maaih Ziouv heuc nyei waac fai weic haaix nyungc zoux bun ninh mingh taux naaic, ei mbuo ganh gorngv naaiv nziex ninh mingh saau nziaauc hnangv, liuz ninh cingx daaih buangh Fi^li^saa^die mienh naaiv dauh sieqv yaac dingc hnyouv oix longc naaiv dauh sieqv zoux auv.

Saem^sanx ganh cuotv dongh Ziouv paaiv ninh oix zuqc yiem nyei dorngx mingh bieqc win-wangv nyei ndau. Naaic se yietc nyungc zoux daaih nyei jauv maiv horpc weic zuqc ninh se yietc dauh domh jien, liuz maiv dingh naaic corc aengx dingc hnyouv dorng jaa caux wuov dauh sieqv. Gengh tengx ninh korh fiqv haic weic zuqc hnangv naaic zoux se maiv horpc Ziouv nyei hnyouv yietc deix.

Saem^sanx nyei domh mienh zorqv buo joux waac naaic bun ninh hnamv: (1) Weic haaix diuh maiv longc mbuo juangc fingx I^saa^laa^en mienh nyei sieqv zoux auv; (2) Ninh longc naaiv dauh auv Tim^naa^haa Fi^li^saa^die mienh, se ninh nyei win-wangv; (3) Naaiv dauh sieqv se maiv jiex gaatv nyei leiz nyei mienh, ei-leiz se maiv zeiz Ziouv nyei mienh (3 yiemc). Mv baac Saem^sanx kungx dau ninh nyei maa gorngv: Naaic dauh sieqv horpc ninh nyei hnyouv haic (3 yiemc). Yietc zungv sic Saem^sanx oix nyei se weic ninh ganh hnangv, se ei ninh ganh oix. Ninh maiv hnamv taux Ziouv nyei oix, dongh Ziouv paaiv bun ninh oix zuqc zoux nyei gong, caux yietc zungv dongh Ziouv ceix bun ninh nyei buonc. Ninh guangc Singx Lingh nyei nzuqc ndaauv yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax.

Ih zanc mbuo yiem nyei lungh ndiev se ei ganh hnamv nyei ziangh hnangv Saem^sanx nor: “Meih se bungx nqoi nyei mienh, yietc laanh maaih ja’zinh nyei mienh, hnangv naaic meih gunv zoux dongh meih oix nyei.” Mv baac naaic se yietc nyungc nduov nyei waac hnangv! Mbuo maaih ja’zinh se dorh Ziouv nyei fangx zeiv. Hnangv naaic, mbuo se kungx bungx nqoi caux maaih ja’zinh dongh mbuo zoux ei Ziouv nyei oix wuov hnangv. Dongh zoux ei mbuo ganh nyei hnyouv, maiv hnamv taux Ziouv nyei oix, mbuo se baamh gen nyungc-nyungc waaic nyei nouh hnangv.

Maiv dungx la’kuqv mbuo maaih maengc ziangh naaiv se Ziouv ceix bun caux mbuo duqv njoux nyei jauv yaac weic Ziouv Yesu longc ninh nyei nziaamv yienc daaih. Mbuo se Ninh nyei mienh. Mbuo ziangh nyei caux zoux nyei mouz deic se yiem Ziouv daaih. Mouz nzunc mbuo dingc hnyouv nyei se oix zuqc “bun Ziouv a’hneiv” caux horpc dongh Ziouv paaiv bun mbuo nyei buonc. Hnangv naaic, se gorngv mbuo maiv hoqc Ziouv nyei waac caux ziangh ei Ging-sou hnoi-hnoi nor mbuo ziouc maiv haih hingh yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax aqv.

Meih za’gengh zien nyei fungx meih nyei maengc bun Ziouv caux naanv wuonv Singx Lingh nyei nzuqc ndaauv weic ziangh ei Ziouv heuc mbuo zoux nyei fai?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie ziangh ei yie daux gaux nyei waac: “Yie mbuo nyei tin-dorngh Diex aah! Tov bun mienh taaih meih nyei cing-nzengc mbuox. Tov bun meih zoux Ziouv gunv mienh nyei hnoi taux. Tov bun yiem naaiv baamh gen nyungc-nyungc ei meih nyei eix cuotv daaih, hnangv yiem tin-dorngh nyungc-nyungc ei meih nyei eix cuotv daaih nor…”

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 41 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top