Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 09/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 09/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 09/02/2019

Domh Jiem 13:1-5, 24-25
Duqv Yungz Cuotv Weic Tin-Hungh Nyei Mouz Deic

“Weic zuqc meih oix maaih norm sin, oix yungz duqv dauh dorn. Yietc liuz maiv dungx teix ninh nyei m’nqorngv, weic zuqc naaiv dauh dorn cuotv seix daaih guei Tin-Hungh zoux Naasi mienh. Ninh oix jiex gorn njoux I^saa^laa^en mienh biaux ndutv Fi^li^saa^die mienh nyei buoz ndiev.” (Domh Jiem 13:5).

Waac naaic bun meih hnamv: Naaiv norm gouv se gorngv taux haaix dauh oix zuqc cuotv seix? Naaiv dauh fu’jueiv cuotv seix daaih duqv heuc haaix dauh nyei mbuox? Weic haaix diuc naaiv dauh fu’jueiv nyei cuotv seix jauv jienv longc bun taux ninh nyei domh mienh caux I^saa^laa^en mienh? Yiem meih nyei maengc naaiv meih se haaix dauh? Meih zoux nyei sic hnangv haaix nor hinc bun taux ga’nyiec nyei mienh?

Mbuo duqv hoqc taux Tin-Hungh bun nyei wuoqc ginc se mbuo Giduc mienh oix zuqc zorng mbenc nyei buonc daaih caux mienv nyei hungh yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax corc souv duqv wuonv. Ih zanc mbuo aengx duqv buatc yietc dauh nyei nyungc zeiv: Saem^sanx zuqc suei nyei jauv yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax bun mbuo gauh haih longc Tin-Hungh nyei wuoqc ginc yiem mbuo nyei maengc.

Gouv gorngv taux Saem^sanx cuotv seix nyei jauv (yiemc 24), se yietc dauh yiem I^saa^laa^en mienh domh jien yiem Yo^su^waa wuov gitv lungh ndiev. Ei mbuo ganh baamh mienh nyei m’zing mangc nor, saem^sanx ong cuotv seix dorngc ziangh hoc miaqv. Yiem naaic ziangh hoc I^saa^laa^en mienh zuqc Fi^li^saa^die mienh gunv jienv yiem 40 hnyangx, I^saa^laa^en mienh nyei maengc yiem naaic deix hnyangx-daauh ei Ziouv mangc buatc gengh waaic haic (1 yiemc). Ziouv ziouc bun norm za’eix se bun Saem^sanx cuotv seix daaih njoux Ninh nyei baeqc fingx.

Naaiv dauh fu’jueiv se Ziouv ceix bun daaih, weic ninh nyei dae maa maiv haih maaih gu’nguaaz (2-3). Ziouv maaih mouz deic caux za’eix bun Saem^sanx dongh maiv gaengh cuotv seix nyei ziangh hoc. Ninh liouh bun gamh nziex Ziouv nyei hmuangv doic (aengx mangc camv mingh yiem 6-23 yiemc), dongh naaiv dauh dorn corc yiem ninh nyei maa nyei sin nyei ziangh hoc, ninh nyei maa oix zuqc jec camv nyungc nyei (4 yiemc), liuz naaiv dauh fu’jueiv se “guei Tin-Hungh zoux Naasi mienh” (5 yiemc). Naasi nyei ei-leiz se “lengc jeiv nyei mienh” (Saauv Mienh 6:2). Ziouv ceix bun Saem^sanx maaih ziangh maengc caux bun ninh zoux lengc jeiv nyei mienh bun Ziouv, weic bun ninh mbuo nyei dae maa mbuo maaih njien-youh, caux njoux I^saa^laa^en mienh (5 yiemc). Buatc hiuv duqv mbuo nyei maengc nyei mouz deic se jiex gorn weic souv wuonv yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax.

Maaih nzunc baav mbuo ganh naaic mbuo ganh se haaix dauh yiem mbuo nyei maengc? yie se haaix dauh, yeitc dauh njaux fu’jueiv nyei pouh tong fin-saeng, aqv fai yietc dauh zoux dae nyei mienh, aqv fai yietc dauh butv zoih mbuov nyei mienh… Maaih camv nyei waac dau maiv fih hnangv, mv baac maiv dungx la’kuqv mbuo se Giduc mienh, se sienx Ziouv Yesu Giduc nyei mienh. Ziouv Yesu zuqc liouc Ninh jaaix haic nyei nziaamv bun mbuo duqv njoux caux duqv yietc liuz nyei maengc, caux Ninh njoux mbuo daaih se maaih mouz deic nyei. Gong-zoh Baulo gorngv, weic Ziouv yesu njoux ninh, ninh ziouc gan jienv tiux dongh Ziouv liouh bun ninh nyei (Fi^lipv^poi 3:12-14).

Yaac hnangv Saem^sanx nyei cuotv seix jauv, mbuo nyei lingh wuonh duqv ziangh se Ziouv ceix bun nyei en hnangv. Jiex mbuo duqv njoux nyei jauv, Ziouv yaac oix juix Ninh nyei en yiem mbuo njiec mbuo nyei hmuangv doic caux mbuo nyei guoqv zaangc. Weic ninh njoux mbuo daaih weic bun mbuo bun njien-youh nyei jauv, maaih lamh hnamv nyei jauv cuotv ganh dauh, aengx longc jienv jiex se dorh haih njoux mienh nyei kuv fienx bun ganh nyei hmuangv doic, gorx-youz, caux mbuo yiem nyei guoqv zaangc.

Meih hnamv daaih meih duqv cuotv seix weic haaix nyungc mouz deic? Ziouv Yesu njoux meih daaih weic haaix nyungc?

Laengz zingh Ziouv nyei en bun yie duqv njoux. Tov Ziouv tengx yie haaix zanc yaac jangx jienv taux Ziouv nyei mouz deic yiem yie nyei maeng, hmuangv doic, yiem juangc zoux gong nyei ciangv, yie yiem nyei dorngx weic bun zanc-zanc mbenc ziangx hnyouv weic lingh wuonh mborqv jaax nyei gong.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 40 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top