Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 08/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 08/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 08/02/2019

Singx Nzung 116:15-19
Cing-Nzengc Baeqc Fingx Laengz Nyei Waac

“Yie oix yiem ninh nyei zuangx baeqc fingx nyei nza’hmien jaauv sung yie caux Ziouv laengz nyei ngaengc waac.” (Singx Nzung 116:14).

Waac naaic bun meih hnamv: Weic winh bun Ziouv, dongh Ziouv tengx njoux ninh nyei maengc, fiev Singx Nzung sou 116 zaang nyei mienh laengz haaix nyungc caux Ziouv? Weic haaix diuc fiev sou nyei mienh gorngv taux cing-nzengc baeqc fingx daic nyei jauv caux nyiemc ninh ganh benx Ziouv nyei bou? Meih duqv laengz waac caux zoux ziangx laengz nyei waac caux Ziouv hnangv haaix nor?

Mbuo hungh hec nyei mangc buatc fiev sou nyei mienh aengx heuc Ziouv nyei mbuox caux laengz forngc horc ziec weic laengz zingh Ziouv (17 yiemc), se ganh buangv hnyouv forngc horc ziec laengz zingh Ziouv weic zuqc ninh duqv Ziouv njoux ninh cuotv daaih. Yiem Ging-sou Loz-ngaengc, camv nzunc Ziouv njaux ninh nyei baeqc fingx forngc horc ziec laengz zingh nyei ga’naaiv caux Ziouv yaac laengz jienv waac oix ceix fuqv bun hiuv duqv Ziouv yei en nyei mienh fongc horc nyei ga’naaiv (Cuotv I^yipv 20:24; Lewi 6:12; 7:11…).

Fiev sou nyei mienh aengx mbuox mbuo gorngv: “Ziux Ziouv mangc, ninh nyei cing-nzengc baeqc fingx daic se weih jaaix” (15 yiemc). Cing-nzengc baeqc fingx naaiv joux waac maaih ei-leiz se ziepc zuoqv buoqc zaangc caux goux longx Ziouv nyei leiz-latc mingh taux ninh seix jomc nyei mienh. Maaih camv mienh gan Ziouv ndamh doic hnangv Yu^ndaatc I^saa^kaa^li^otc nor. Ninh bun hnyouv caux fu-sux Ziouv nyei jauv dorngc, maiv za’gengh zien nyei sienx Ziouv, caux fungx ninh nyei maengc bun Ziouv, ninh maiv ziepc zuoqv nyei ei jienv Ziouv nyei waac zoux, guangc ninh nyei sienx fim liuz taux setv mueiz ninh maiv duqv yiem wuov Tin-dorngh. Naaiv yaac dongh fiev sou nyei mienh oix gorngv nyei, ninh dingc hnyouv ginv Ziouv nyei njoux en, yiem Ziouv nyei hnamv caux bungx hnyouv Ziouv goux ninh, bungx hnyouv ziepv zuoqv nyei yaangh gan ninh nyei sienx fim mingh taux yietc liuz.

Fiev sou nyei mienh nyiemc ninh ganh heuc se “zoux Ziouv nyei bou” nyei mienh. Zoux bou nyei mienh maiv maaih lingc yiem ninh ganh nyei sin. Ninh nyei maengc caux qiemx zuqc nyungc-nyungc nyei jauv yiem ninh nyei Ziouv bun daaih. Ninh ziangh nyei weic ziouv a’hneiv hnangv, caux haaix zanc yaac lorz za’eix zoux duqv leic zinh bun ziouv hnangv. Fiev sou nyei mienh oix gorngv Ziouv se dongh zoux Ziouv yiem ninh nyei maengc wuov dauh. Ninh bun Ziouv dorh caux mbuoqc Ziouv gunv hnangv baamh gen nyei bou mbuoqc ninh mbuo nyei ziouv gunv nor.

Yiem 18-19 yiemc, fiev sou nyei mienh gorngv taux ninh laengz nyei waac caux Ziouv ninh oix zuqc zoux taux ziangx yiem zuangx mienh nyei nza’hmien, se yiem zaangc Ziouv nyei biauv, laatc gu’nyuoz, Ye^lu^saa^lem zingh mbu’ndongx. Naaiv nyei ei-leiz se ninh biux mengh ninh nyei sienx fim yietc seix ziepc zuoqv, winh bun dongh Ziouv heuc ninh zoux nyei, hiuv duqv Ziouv nyei en, fongc horc buov ziec nyei ga’naaiv weic laengz zingh caux ziangh zoux nyutc zeiv dorh Ziouv nyei baeqc fingx yiem buoqc zaangc caux fu-sux Ziouv bun Ziouv a’hneiv.

Ziouv nyei cing-nzengc baeqc fingx se daic hnangv haaix maiv longc jienv, mv baac longc jienv hnangv haaix nor ziangh. Zipv Ziouv nyei njoux en, beu goux mbuo… gengh camv haic, mbuo haih biux mengh yiem forngc horc nyei ga’naaiv caux cing-nzengc nyei fungx bun Ziouv, caux liuz hnyouv zoux ziangx mbuo laengz nyei waac caux Ziouv. Yiem ih hnoi meih duqv haiz Ziouv njaux nyei waac liuz, meih dingc hnyouv forngc orc haaix nyungc bun Ziouv weic biux mengh hiuv duqv Ninh nyei en?

O hnamv mienh nyei Ziouv aac, meih nyei njoux en gengh camv haic yiem yie nyei maengc. Tov Ziouv tengx yie laengz nyei waac caux Ziouv wuov bun longc ziepc zuoqv hnyouv nyei zoux ziangx nzengc. Tov Ziouv longc yie zoux meih nyei bou weic bun maaih buonc zoux bun Ziouv duqv leic zinh caux bun Ziouv nyei guoqv hiaangx jienv faux meih naaiv baamh gen.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 39 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top