Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 07/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 07/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 07/02/2019

E^fe^so 6:18-20
Daux Gaux Caux Tov Tengx nyei qaqv

“Yaac weic yie daux gaux tov Tin-Hungh tengx yie taux gorngv nyei ziangh hoc haih maaih waac gorngv ziouc bungx laangc nyei zunh yaangh kuv fienx maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei jauv.” (E^fe^so 6:19).

Waac naaic bun meih hnamv: Maaih gaux Tin-Hungh bun nyei wuoqc ginc mv baac ndortv yiem daux gaux, tov tengx nyei jauv nor se hnangv haaix? Se gorngv kungx maaih daux gaux hnangv yaac maiv maaih longc wuov deix Tin-Hungh bun nyei wuoqc ginc se hnangv haaix? Tov meih porv 18 yiemc oc. Dongh zorng benc yietc zungv Tin-Hungh nyei wuoqc ginc caux ziepc zuoqv hnyouv nyei daux gaux tov tengx nyei jauv tengx duqv haaix nyungc bun taux mv gaengh hiuv Ziouv nyei mienh caux meih ganh?

Yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax, gong-zoh Baulo njaux mbuo gorngv “Oix zuqc zorqv Tin-Hungh bun nyei yietc zungv mborqv jaax nyei wuoqc ginc zorng jienv. Meih mbuo ziouc haih souv duqv wuonv, ngaengc jienv mienv nyei hungh guv guaix nyei za’eix” (E^fe^so 6:11). Naaic deix yietc zungv wuoqc ginc se zien leiz zoux houx-hlaang sai jienv jaaiv, zoux horpc nyei jauv zoux hlieqv-jaapv buang jienv la’kuotv, zunh baengh orn nyei kuv fienx weic zoux heh daapc. longc sienx fim zoux torngv-baaih, longc njoux en zoux hlieqv-muoc ndongx jienv, Singx Lingh nyei nzuqc ndaauv, se dongh Tin-Hungh nyei waac (E^fe^so 6:13-17). Naaiv deix yietc zungv wuoqc ginc se jienv longc nzengc mv baac corc maiv gaengh gaux se gorngv mbuo maiv maaih daux gaux caux tov tengx nyei jauv. Se gorngv kungx daux gaux caux tov tengx mv baac maiv zorng mbenc Tin-Hungh bun nyei wuoqc ginc se hnangv yietc dauh baeng cuotv mingh mborqv jaax mv baac maiv maaih nduqc ndaauv yiem ninh nyei buoz; daux nzuonx se gorngv maaih liuz wuoqc ginc mv baac maiv maaih daux gaux se hnangv yietc dauh baeng naanv jienv nzuqc ndauv mv baac maiv maaih gaux qaqv mborqv jaax.

Yiem 18 wuov yiemc, gong-zoh Baulo gorngv: “Oix zuqc kaux Singx Lingh zanc-zanc weic nyungc-nyungc jauv daux gaux tov Tin-Hungh. Weic naaiv oix zuqc ging jienv hnyouv daux gaux, maiv dungx guangc. Oix zuqc maiv dingh liouh nyei weic Tin-Hungh nyei zuangx mienh daux gaux.” Ndangc jiex se, oix zuqc kaux Ziouv Singx Lingh, weic zien nyei maaih deix mbuo zungv maiv hiuv duqv mbuo tov haaix nyungc se horpc, hnangv naaic cingx daaih oix zuqc kaux Ziouv ziux njang bun mbuo haih hiuv duqv hnangv haaix nor daux gaux cingx daaih horpc Ziouv nyei hnyouv. Jiex mingh aengx maaih se oix zuqc longc noic caux ging jienv hnyouv daux gaux, maiv gunv buangh zuqc haaix nyungc aqc ndongc haaix yaac baac maiv dungx guangc. Yiem naaiv aengx maaih yietc longc jienv se oix zuqc weic Tin-Hungh nyei zuangx mienh daux gaux, se dongh mbuo nyei gorx-youz juangc jienv yiem lingh wuonh nyei mborqv caux mienv nyei hungh wuov. gong-zo Baulo yaac aengx mbuox weic ninh daux gaux tov Tin-Hungh bun ninh bungx laangc nyei zunh Ziouv nyei kuv fienx.

Daux gaux caux tov tengx se yietc nyungc wuoqc ginc oix zuqc maaih gapv jienv Tin-hungh bun nyei wuoqc ginc zoux benx lingh wuonh nyei I nyungc qaqv weic bun sienx Ziouv nyei mienh haih hingh yiem lingh wuonh mborqv jaax nyei jauv. Yiem naaiv mbuo maiv zeiz mietc mienv nyei hungh mv baac se zorqv cuotv ninh nyei ndiangx-gaax yiem yietc zungv zuiz mienh yiem kuv fienx nyei jauv (19 yiemc), caux mietc nzengc torngv jauv nyei ga’naaiv bun mbuo duqv bungx nqoi nyei zunh Ziouv nyei kuv fienx.

Meih haix daux gaux nyei qaqv caux tov tengx nyei qaqv yiem meih nyei maengc caux Ziouv hnangv haaix nor?

O Ziouv aac, yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax, tov Ziouv tengx yie zorng mbenc meih nyei wuoqc ginc, tov Ziouv bun yie zanc-zanc longc noic ging jienv hnyouv kaux Ziouv Singx Lingh daux daux gaux caux tov tengx bun yie nyei gorx-youz.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 38 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top